Forskning

Forskning

 

Bryggene i Trondheim (Foto: NTNU/Ole Tolstad), Prototype for å oppgradere vinduer i verneverdig bygg (Foto: NTNU/Cezary Misiopecki), Massteroppgave "Lysning - ei Trondheimsbrygge transformert til livssynsnøytralt sermonirom" av Nora Aurora Hallgren (Foto: NTNU/Anne Jørgensen Bruland)

Senteret skal være en pådriver for forskningsaktiviteter innen bevaring og bruk av eksisterende bygninger og bygde miljøer. Et godt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer fra NTNU og Midt-Norge forøvrig er nødvendig for å danne sterke forskergrupper innenfor den faglige bredden bygningsvernforskning omfatter.  God kontakt med brukere av forskningen skal sikre at forskningstemaene svarer på aktuelle kunnskapsbehov.

 

FoU-prosjekter

FoU-prosjekter

EFFESUS - Energy Efficiency for EU Historic Districts’ Sustainability.

Et prosjekt under EUs 7. rammeprogram 2012-2016, med 23 deltakere fra 17 nasjoner.

EFFESUS forsker på energieffektivitet og bærekraft I historiske, urbane bydeler i Europa, og prøver å finne tiltak og verktøy som kan bidra til reduksjon av energibruk samtidig som kulturminneverdiene ivaretas. NTNU deltar blant annet med å utvikle prototyper for ventilerte varevinduer som skal forbedre energieffektiviteten og samtidig ivareta et godt inneklima. NTNU var også koordinator sammen med UNESCO Venice Office for et internasjonalt kurs om energieffektivisering og vern for forvaltere i verdensarvbyer i Venezia, 13-19. desember 2015.

PICH - The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage.

Europeisk forskningsprosjekt under JPI Cultural Heritage and Climate Change. Et samarbeid mellom TU Delft, universitetene i Newcastle og Venezia og NTNU.

PICH undersøker hvordan nye forutsetninger for planlegging og forvaltning av verneverdige bysentra påvirker vern og utvikling av kulturmiljø og stedsidentitet. NTNU sitt bidrag til prosjektet er en studie av Midtbyen der fortetting og en mer liberal  forvaltning kan utfordre verneverdier.

 

Ph.D-prosjekter

Ph.D-prosjekter

Temaene for doktorgradsprosjektene knyttet til bygningsvern reflekterer den tverrfaglige profilen fagområdet har – både naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanvitenskapelige temaer er aktuelle som fordypning for en doktorgrad. Her har forskningssenteret fordel av å være del av Fakultet for arkitektur og billedkunst som er bredt tverrfaglig sammensatt og kan derfor tilby veiledning innenfor varierte vitenskapelige temaer.

Fullførte doktorgradsprosjekter: (fra 2006):

Dag Kittang (2006): Trebyen Trondheim – forvitring og fornying. Ein studie av ein byplandiskurs. (NTNU2006:130)

Marie Anker (2007): Kulturminner, skjønn og forutsigbarhet. En studie av offentlig arealplanlegging og bevaring av kulturminner (NTNU 2007:229)

Reidun Rustad (2009): «Hvad er tidsmessig arkitektur?» En undersøkelse av arkitekturens diskursive rammer gjennom tre arkitektkonkurranser og tre tidssnitt. (NTNU 2009:72)

Mette Bye (2010): Histories of Architectural Conservation. Five Case Studies on the Treatment of Norwegian Vernacular Heritage Buildings 1920-1980. (NTNU 2010:246)

Amund Sinding-Larsen (2012): Old Lhasa. Built Heritage and Urban Form 1995-2005. (NTNU 2012:316)

Pågående:

Wang Yi: How does tourism impact form, usage and control of space in the residents' everyday environment and life? A study of the lived-in historical and cultural town of Fenghuang in Shaanxi China.

Giedre Jarulaitiene: Is there a market for traditional workmanship? Analysis of three wooden urban conservation areas in the Baltic Sea Region

Sonja Jurosevic: Conservation and Development in Architecture discussed in relation to Energy Efficiency

Dongming Xu: How Should the Role of Site Museums be Investigated? - A Comparative Study of Archaeological Site Museums in Norway and China

Martin Braaten: The Architect as Producer – Re-Legitimizing Architecture in Norway 1970-1980

Oline Stendebakken:  How to Manage and Use National Architectural Heritage That Has Lost Its Original Function