Andre former for samarbeid

Involvere studenter

Eksperter i Team

Eksperter i Team (EiT) er et obligatorisk emne i nesten alle studieprogram på masternivå. Studentene jobber i grupper på tvers av fagbakgrunn. Problemstillingene er av tverrfaglig karakter. Arbeidslivsaktører kan melde inn problemstillinger til EiT innen september hvert år. Emnet går i vårsemesteret.

Les mer om Eksperter i Team på nett
Kontakt ansvarlig for eksterne relasjoner i EiT

 

Humanister i Praksis

Humanister i praksis (HiP) er et emne på 7,5 studiepoeng rettet mot masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. HiP er et alternativ til EiT og foregår i januar. Emnet fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet, og gir studentene relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold. Arbeidslivsaktører kan tilby praksisplasser og problemstillinger innen september hvert år.

Les mer om Humanister i Praksis på nett

 

Designhjelpen

Designhjelpen er en studentdrevet rådgivningstjeneste for å spre kunnskap om industridesign. Dette gjøres gjennom rådgivningstimer, bedriftsbesøk og designworkshops.

Ta kontakt med Designhjelpen for å avtale rådgivningstime

 

Arkitekthjelpen

Arkitekthjelpen er en studentorganisasjon som kobler arkitektstudenter med private og offentlige aktører. De tilbyr rådgivningstimer som et gratistilbud med tips og ideer til konkrete initiativ.

Ta kontakt med arkitekthjelpen for å avtale rådgivningstime

 

Innovasjon og forretningsutvikling

Det finnes flere fag og program på NTNU som involverer studenter i utviklingen av produkter, tjenester og forretningsideer. Hver høst tester studenter fra NTNUs Entreprenørskole egnes og andres ideer. De mest lovende ideene tas videre som oppstartsbedrifter drevet av studentene selv.

Det finnes også en rekke møteplasser og rekrutteringsarenaer for oppstartsbedrifter som søker etter dyktige medeiere. En av de større er TEAMUP, som arrangeres med jevne mellomrom på gründerkollektivet Digs.

Meld inn ideer til NTNUs Entreprenørskole
Følg Digs på Facebook for arrangement og nyheter

 

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

Viktigste kontaktledd mellom studenter og arbeidsliv er studentene selv. Studentene organiserer bedriftspresentasjoner, koblingsarrangement og faglig samarbeid gjennom sine organisasjoner og linjeforeninger.

Her finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner

 

Studentmediene
Norges største studentmediehus med blant annet Under Dusken og Radio Revolt. Studentmediene kan tilby et bredt annonsetilbud for deg som ønsker å nå ut med informasjon og stillingsannonser til studenter i Trondheim.

For mer informasjon, send mail til salg@studentmediene.no

 

Involvere fagmiljø

NTNU Alumni

NTNU Alumni er NTNUs profesjonelle nettverk for nåværende og tidligere studenter og ansatte. Alumni fasiliterer kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv. Dette gjøres blant annet gjennom nettverkskonferanser, gjesteforelesninger, jobbskyggeprogram og internship. Alumni-nettverkets internasjonale aktiviteter er organisert gjennom regionale nettverk som jobber for å styrke samarbeidet mellom NTNU og våre alumner.

Les mer om NTNU Alumni

 

Næringslivsringer

Det finnes en rekke næringslivsringene ved fakulteter, institutter og studieprogram ved NTNU. Hovedformålet med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning i et fruktbart samarbeid for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Her finner du en oversikt over næringslivsringene ved NTNU

NTNU deltar også i en rekke klyngesamarbeid med industri og offentlige aktører

 

Kontakt fagmiljøene

Det meste av næringslivets og det offentliges samarbeid med NTNU er forankret i fagmiljøene, på de enkelte institutt og fakultet. Fagmiljøene har mye kunnskap om hvordan samarbeid kan gi faglig utbytte for alle parter.

Kontakt fagmiljøet som er av interesse

 

Videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet

Har du behov for faglig påfyll, eller kompetanse innen et helt nytt felt? NTNU tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger

NTNU VIDERE - videreutdanning og deltidstudier

 

Møteplasser og karrieredager

Årlig arrangeres mange konferanser og seminarer i regi av NTNU. Dette er gode arenaer for å bli kjent med fagmiljø og forskningsaktiviteter. Arrangementene bidrar til å knytte akademia og næringsliv tettere sammen, og er ofte utgangspunkt for nye og spennende samarbeid. To av de største er:

Technoport
Jobber for å skape gode relasjoner mellom akademia og næringsliv. I tillegg til den årlige Technoport-konferansen arrangerer foreningen mange mindre arrangement og møteplasser for studenter, forskere, startups og etablert næringsliv. Technoport er et partnerskap mellom NTNU, næringsliv og offentlige aktører.

Ocean Week
Årlig konferanse for industri, forskere og studenter innen marin og maritim sektor. Konferansen tar for seg siste fremskritt innen forskning og teknologi, og hvilke muligheter det gir for fremtiden.

Studentene inviterer hundrevis av bedrifter til karrieredager og bedriftspresentasjoner på NTNU gjennom hele året. Noen av de største er:

Her finner du en oversikt over karrieredager arrangert av NTNU-studenter

Du finner flere møteplasser og arrangement i vår arrangementskalender

 

Støtteordninger

Forskningsrådet tilbyr en rekke støtteordninger for bedrifter som vil samarbeide med NTNU.

  • Skattefunn er en av de enkleste inngangsportene. Ordningen gir skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling.
  • Bedrifter og organisasjoner kan få støtte til nærings-ph.d. for å bidra til langsiktig kompetansebygging. Tilsvarende ordning finnes for offentlig ph.d.
  • Forskningsrådet tilbyr også en rekke innovasjonsprogrammer og EU-finansierte støtteordninger. For mer om dette, se Næringsliv hos Forskningsrådet.

NTNU Discovery tilbyr tidligfasefinansiering av kommersialiserbare ideer fra NTNU.

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×