Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Nytt volum i OA tidsskriftet Barn

NTNU sitt Open Access tidsskrift: Barn – Forskning om barn og barndom i Norden, har kommet med et nytt  volum.

The quarterly journal «Barn» is a well-established Nordic peer reviewed journal which came out for the first time in 1983. «Barn» has an interdisciplinary profile, and presents articles within various academic disciplines such as: sociology, anthropology, cultural studies, pedagogy, geography, architecture, philosophy etc. Articles in «Barn» are published primarily in one of the three Scandinavian languages.

Du finner dette tidsskriftet på NTNU sin OJS plattform
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN


https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN

Teacher training and professional development: concepts, methodologies, tools, and applications

Lysholm library have purchased  a 4 volum set from the series Critical explorations : «Teacher training and professional development : concepts, methodologies, tools, and applications» .   

Topics covered in this

  • faculty enrichment
  • educational technology integration
  • leadership training
  • pre-service teacher preparation
  • professional learning networks
  • teacher roles
  • teaching quality
  • teaching strategies

Find the books in the Lysholm  Library at

370.71 Tea/1, 370.71 Tea/2,  370.71 Tea/3,  370.71 Tea/4

 

The EU–Japan Partnership in the Shadow of China : The Crisis of Liberalism

Boken er interessant både for Europastudier og Japanstudier, men også for forskere og studenter som er interessert i internasjonal politikk mer generelt. Her får leseren en oversikt over samarbeidet mellom Japan og EU, samt hvordan stormaktene rundt ser på denne utviklingen. Professor Paul Midford (Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap) er en av redaktørene av boken.

 

This book should be of interest to scholars and students of European politics, as well as Japanese studies. Students and researchers in international politics more generally will also find this interesting. The reader will get an overview of the cooperation between Japan and the EU, and also how the great powers view these developments. Professor Paul Midford (Department of Sociology and Political Science) is one of the editors.

The politics and policies of Big Data

Boken tar for seg noen av utfordringene rundt Big Data fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv. Den er et godt bidrag til de pågående diskusjonene rundt privatliv og overvåking, med et blikk på både private og statlige aktører. Boken er redigert av Ann Rudinow Sætnan, Ingrid Schneider og Nicola Green.

English:

The book addresses some of the challenges that come with Big Data from a social science perspective. It is a contribution to the ongoing debates on privacy and surveillance, with a focus on both private enterprises and governmental actors. The book is edited by Ann Rudinow Sætnan, Ingrid Schneider and Nicola Green.

 

Nye bøker på Lysholmbiblioteket!

Nå har det kommet nye bøker på Lysholmbiblioteket. Du ser noen av dem på bildet, men det er flere i biblioteket. Du finner dem  Oria.no eller i nyhetshylla i biblioteket!

Prøvetilgang på Gallup Analytics / Trial for Gallup Analytics

NTNU Universitetsbiblioteket har prøvetilgang til Gallup Analytics. Dette er en omfattende database med statistikk fra hele verden, med et særlig fokus på USA. Her finner man både historiske data og nyere data, innenfor en rekke samfunnsområder som tiltro til landets økonomi, pressefrihet, korrupsjon og religion med mer. Prøveperioden går frem til 30. juni 2018.

Ta kontakt med Magnus Rom Jensen (magnus.r.jensen@ntnu.no) hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne ressursen.

NTNU University Library currently has a trial for Gallup Analytics. This is an extensive database with statistics from around the world, with a special emphasis on the US. Here you will find both historical and recent data, in a wide field of subjects such as economic confidence, freedom of press, corruption and religion. Our trial will end on the 30th of June 2018.

Please contact Magnus Rom Jensen (magnus.r.jensen@ntnu.no) with any questions or comments.

Ny database med psykologiske tester

Universitetsbiblioteket kan nå tilby tilgang til APAs PsycTESTS, en database med et vidt spekter av psykologiske tester.

 

I PsycTESTS kan du finne tester for både for både forsking og klinisk virksomhet; fra arbeidslivstester, personlighetstester, studenttester, til intelligenstester og ulike tester av kognitiv funksjon og utvikling etc.

Les mer om PsycTESTS i blogginnlegg fra bibliotek for medisin og helse

 

Magnus og Solvor medforfattere på artikkel i PLOS One

 

[English text below]

Vårt samarbeid med forskere ved CHAIN– Centre for Global Health Inequalities Research har gitt resultater i form av en artikkel som har fått tittelen:

«Technological innovations and social inequalities in health: a scoping review of the literaure.»

 

Denne artikkelen er blitt utgitt i et internasjonalt tidsskrift som heter Plos One. Plus One er et nivå 1 tidsskift, som er både fagfellevurdert og Open Access.

Etterspørsel etter Systematiske søkeoppdrag på forespørsel fra de vitenskapelige miljøene ved HumSam har økt den siste tiden. Innen de medisinske miljøene har det lenge vært en tradisjon for å delta på slike søkeoppdrag, men nå ser vi at det kommer mer av dette også innen de samfunnsvitenskapelige fagene.

Å delta på slike søkeoppdrag er en ganske omfattende prosess, med en god del feiling og prøving før man kommer frem til det endelige søkeoppsettet. Dette innebærer alt fra valg av emneord, kombinasjon av emneord, trunkeringer og forkortelser. Nærhetsoperatorer (som varierer fra database til database) kan være veldig avgjørende i slike store søk, valg av databaser som gjør at man er ganske sikker på at hele området er dekket (helt sikker blir man vel aldri!).

Etter at selve søkeprosessen var gjennomført ble det foretatt en dublettsjekk i EndNote. Deretter gikk vi igjennom de resterende referansene sammen med de andre forfatterne.

En stor og artig jobb med et samarbeid som har fungert godt, og som har ført til flere lignende oppdrag som vi holder på med nå!

 

New article published in PLOS One

Our collaboration with researchers at CHAIN Centre for Global Health Inequalities Research has resulted in an article “Innovative technologies and social inequalities in health: A scoping review of the literature”

The article was published in PLOS One, a peer reviewed Open Access journal.

 

Systematic searching and related services are increasingly in demand from our patrons at the Section for Humanities and Social Sciences. This is a long-established service at the Medicine and Health Library, and now the social sciences are also asking for this service.

 

Participating in these systematic searches is an intensive process, with lots of trial and error before finally deciding on how to build the search.  This involves everything from choosing the correct terms, how to combines these, wildcards and so on. Proximity operators (which vary between databases) can play a crucial role in these large-scale searches, as will the choice of databases to search to make sure the whole domain is covered.

After the search was finished, we used Endnote to remove duplicate reference. After that we collaborated with the other authors for a final sorting of which references should be includes in the article.

 

Overall a fun experience, and a very successful collaboration! It has also served as a stepping stone for similar collaborations with other researchers.

Strangers in their own land: Anger and mourning on the american right


Boken gir et innblikk i det politiske landskapet i USA og prøver å forklare hvorfor den politiske debatten blir mer og mer polarisert. Boken bør være spesielt interessant for studenter og forskere innen sosiologi og statsvitenskap. Særlig interessant er kanskje kapittlene “Appendix A” og Appendix B, hvor forfatteren forklarer leseren hvordan selve forskningen er gjennomført.

Boken kan lånes på biblioteket

The book offers an insight into the political landscape in the US and tries to explain why the political debate is becoming increasingly polarised. The book should be of special interest for students and researchers in sociology and political science. Of particular interest for the aspiring sociologist or political scientist, is Appendix A and Appendix B, where the author explains how the research was conducted.

The book can be borrowed from the library

Prøvetilgang Factiva / Trial for Factiva

NTNU Universitetsbiblioteket har nå prøvetilgang på Factiva.
Dette er en bred database med fokus på nyheter, økonomi, politikk og teknologi. Factiva gir tilgang til mer enn 28 000 ulike kilder fra over 150 land. Databasen er særlig aktuell for samfunnsfagene og økonomifagene.

Brukere ved NTNU har prøvetilgang til denne ressursen i januar 2018.

Test gjerne ut Factiva og send tilbakemeldinger til Magnus Rom Jensen.

Husk at du må bruke VPN eller være på NTNU nettverket for å få tilgang.

 

NTNU University library has a trial for Factiva.

This is a database focusing on news, economics, politics and technology. Factiva includes more than 28 000 sources from over 150 countries. This database should be of interest to social scientist and economics.

Users at NTNU will have access to this database in Januar 2018.

Feel free to test Factiva and send any feedback to Magnus Rom Jensen.

You will need to use VPN or be on campus to get access.

Topp