Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

The politics and policies of Big Data

Boken tar for seg noen av utfordringene rundt Big Data fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv. Den er et godt bidrag til de pågående diskusjonene rundt privatliv og overvåking, med et blikk på både private og statlige aktører. Boken er redigert av Ann Rudinow Sætnan, Ingrid Schneider og Nicola Green.

English:

The book addresses some of the challenges that come with Big Data from a social science perspective. It is a contribution to the ongoing debates on privacy and surveillance, with a focus on both private enterprises and governmental actors. The book is edited by Ann Rudinow Sætnan, Ingrid Schneider and Nicola Green.

 

Nye bøker på Lysholmbiblioteket!

Nå har det kommet nye bøker på Lysholmbiblioteket. Du ser noen av dem på bildet, men det er flere i biblioteket. Du finner dem  Oria.no eller i nyhetshylla i biblioteket!

Prøvetilgang på Gallup Analytics

NTNU Universitetsbiblioteket har prøvetilgang til Gallup Analytics. Dette er en omfattende database med statistikk fra hele verden, med et særlig fokus på USA. Her finner man både historiske data og nyere data, innenfor en rekke samfunnsområder som tiltro til landets økonomi, pressefrihet, korrupsjon og religion med mer. Prøveperioden går frem til 30. juni 2018.

Ta kontakt med Magnus Rom Jensen (magnus.r.jensen@ntnu.no) hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne ressursen.

NTNU University Library currently has a trial for Gallup Analytics. This is an extensive database with statistics from around the world, with a special emphasis on the US. Here you will find both historical and recent data, in a wide field of subjects such as economic confidence, freedom of press, corruption and religion. Our trial will end on the 30th of June 2018.

Please contact Magnus Rom Jensen (magnus.r.jensen@ntnu.no) with any questions or comments.

Ny database med psykologiske tester

Universitetsbiblioteket kan nå tilby tilgang til APAs PsycTESTS, en database med et vidt spekter av psykologiske tester.

 

I PsycTESTS kan du finne tester for både for både forsking og klinisk virksomhet; fra arbeidslivstester, personlighetstester, studenttester, til intelligenstester og ulike tester av kognitiv funksjon og utvikling etc.

Les mer om PsycTESTS i blogginnlegg fra bibliotek for medisin og helse

 

Magnus og Solvor medforfattere på artikkel i PLOS One

 

[English text below]

Vårt samarbeid med forskere ved CHAIN– Centre for Global Health Inequalities Research har gitt resultater i form av en artikkel som har fått tittelen:

«Technological innovations and social inequalities in health: a scoping review of the literaure.»

 

Denne artikkelen er blitt utgitt i et internasjonalt tidsskrift som heter Plos One. Plus One er et nivå 1 tidsskift, som er både fagfellevurdert og Open Access.

Etterspørsel etter Systematiske søkeoppdrag på forespørsel fra de vitenskapelige miljøene ved HumSam har økt den siste tiden. Innen de medisinske miljøene har det lenge vært en tradisjon for å delta på slike søkeoppdrag, men nå ser vi at det kommer mer av dette også innen de samfunnsvitenskapelige fagene.

Å delta på slike søkeoppdrag er en ganske omfattende prosess, med en god del feiling og prøving før man kommer frem til det endelige søkeoppsettet. Dette innebærer alt fra valg av emneord, kombinasjon av emneord, trunkeringer og forkortelser. Nærhetsoperatorer (som varierer fra database til database) kan være veldig avgjørende i slike store søk, valg av databaser som gjør at man er ganske sikker på at hele området er dekket (helt sikker blir man vel aldri!).

Etter at selve søkeprosessen var gjennomført ble det foretatt en dublettsjekk i EndNote. Deretter gikk vi igjennom de resterende referansene sammen med de andre forfatterne.

En stor og artig jobb med et samarbeid som har fungert godt, og som har ført til flere lignende oppdrag som vi holder på med nå!

 

New article published in PLOS One

Our collaboration with researchers at CHAIN Centre for Global Health Inequalities Research has resulted in an article “Innovative technologies and social inequalities in health: A scoping review of the literature”

The article was published in PLOS One, a peer reviewed Open Access journal.

 

Systematic searching and related services are increasingly in demand from our patrons at the Section for Humanities and Social Sciences. This is a long-established service at the Medicine and Health Library, and now the social sciences are also asking for this service.

 

Participating in these systematic searches is an intensive process, with lots of trial and error before finally deciding on how to build the search.  This involves everything from choosing the correct terms, how to combines these, wildcards and so on. Proximity operators (which vary between databases) can play a crucial role in these large-scale searches, as will the choice of databases to search to make sure the whole domain is covered.

After the search was finished, we used Endnote to remove duplicate reference. After that we collaborated with the other authors for a final sorting of which references should be includes in the article.

 

Overall a fun experience, and a very successful collaboration! It has also served as a stepping stone for similar collaborations with other researchers.

Strangers in their own land: Anger and mourning on the american right


Boken gir et innblikk i det politiske landskapet i USA og prøver å forklare hvorfor den politiske debatten blir mer og mer polarisert. Boken bør være spesielt interessant for studenter og forskere innen sosiologi og statsvitenskap. Særlig interessant er kanskje kapittlene “Appendix A” og Appendix B, hvor forfatteren forklarer leseren hvordan selve forskningen er gjennomført.

Boken kan lånes på biblioteket

The book offers an insight into the political landscape in the US and tries to explain why the political debate is becoming increasingly polarised. The book should be of special interest for students and researchers in sociology and political science. Of particular interest for the aspiring sociologist or political scientist, is Appendix A and Appendix B, where the author explains how the research was conducted.

The book can be borrowed from the library

Prøvetilgang Factiva / Trial for Factiva

NTNU Universitetsbiblioteket har nå prøvetilgang på Factiva.
Dette er en bred database med fokus på nyheter, økonomi, politikk og teknologi. Factiva gir tilgang til mer enn 28 000 ulike kilder fra over 150 land. Databasen er særlig aktuell for samfunnsfagene og økonomifagene.

Brukere ved NTNU har prøvetilgang til denne ressursen i januar 2018.

Test gjerne ut Factiva og send tilbakemeldinger til Magnus Rom Jensen.

Husk at du må bruke VPN eller være på NTNU nettverket for å få tilgang.

 

NTNU University library has a trial for Factiva.

This is a database focusing on news, economics, politics and technology. Factiva includes more than 28 000 sources from over 150 countries. This database should be of interest to social scientist and economics.

Users at NTNU will have access to this database in Januar 2018.

Feel free to test Factiva and send any feedback to Magnus Rom Jensen.

You will need to use VPN or be on campus to get access.

Læring om læring: et nytt Open Access-tidsskrift fra NTNU

NTNU har fått et nytt tidsskriftet som  heter Læring om læring, og er et Open Access-tidsskrift som bruker NTNU Universitetsbibliotekets tjeneste NTNU Open Access Journals som plattform.

Læring om læring er et nasjonalt tidsskrift, åpent for alle, for deling av refleksjoner rundt læring – gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, verktøy, tjenester og fasiliteter.

 

Testing av databasene Education Research Complete og Education Source i september og oktober

Håper dere kan teste ut disse databasene og gi meg tilbakemeldinger hvis dette er noen databaser dere ser det er behov for og som vi bør anskaffe. Fortell gjerne kollegaene dine om dette også!

Education Research sier dette om seg selv:

Education Research Complete covers the areas of curriculum instruction, administration, policy, funding and related social issues. Topics covered include all levels of education from early childhood tohighereducation and all educational specialties, such as multilingual education, health education and testing. This database also includes full text for books, monographs and numerous education-related conferencepapers.

Denne databasen inneholder blant annet mer enn 1300 tidsskrift, 530 bøker i fulltekst, conference papers og sammendrag fra mer enn 2400 tidsskrift.

Du finner lenke til databasen her: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ntnu&profile=ehost&defaultdb=ehh&groupid=main

Education Source sier dette om seg selv:The world’s largest and most complete collection of full-text education journals, Education Source provides scholarly research and information to meet the needs of education students, professionals, and policy makers. It covers all levels of education — from early childhood to higher education — as well as all educational specialties such as multilingual education, health education and testing.

Denne databasen inneholder blant annet fulltekst fra mer enn 2000 tidsskrift, sammendrag fra 3600 tidsskrift, samt fulltekst fra over 530 bøker. I tillegg conference papers og siteringer fra over 4 milioner artikler. Dekker områdene helt tilbake til 1880.

Du finner lenke til databasen her:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ntnu&profile=ehost&defaultdb=eue&groupid=main

Trenger du hjelp med et systematisk litteratursøk? Vi hjelper deg

Et systematisk litteratursøk er et omfattende søk der informasjonsinnhentingen er planmessig og begrunnet. Det kjennetegnes ved at man gjør omfattende søk i flere databaser med utstrakt bruk av søkeord. Søkeprosessen bygger på en streng inkludering/ekskludering av kriterier og bruk av et bredt utvalg av systematisk valgte termer/søkeord. Emneordene er valgt ut etter et tett og nært samarbeid mellom fagpersoner som kjenner sitt fagfelt godt og bibliotekpersonale med fagkompetanse.

Hensikten er å systematisk gå igjennom all litteratur en finner og dermed fange opp så mye som mulig av relevant litteratur på et felt. Søket skal i tillegg være dokumentert og etterprøvbart.

Hvor omfattende et litteratursøk skal være er avhengig av fagområde og hva det skal brukes til.

Universitetsbibliotekarene innen medisin har i flere år deltatt som medforfattere på artikler hvor de har stått for de systematiske søkene, men nå begynner også dette å skje innen de samfunnsvitenskapelige fagene.

Ønsker du hjelp til et systematisk søk ta kontakt med Magnus Rom Jensen eller Solvor Solhaug i Biblioteket Dragvoll

Topp