Kategorier
Copyright Open Access Open science Publishing UBedu UBrss

A ‘new’ PhD on Track from 6 November 2018

PhD on Track is a web resource aimed primarily at PhD candidates and early career researchers. The ambition is to provide an accessible point of departure for beginning researchers related to searching and reviewing scholarly literature, academic writing, and sharing and publishing reports and data.  

The three main themes on the page are Search and Review, Share and Publish, and Open Science.

New content: Open science 

The open science section discusses some of the fundamental issues on open access publishing, open archives, (for example NTNU Open), research data and data management, including how to make a data management plan and how to handle sensitive data. Pre-registration, research ethics, copyright issues, and research assessment are also discussed.

PhD on Track provides an overview of the most essential information about open science in one resource.

Why an open science section? Revisions of the first (2013) version of PhD on Track were made in response to important developments regarding new national and international guidelines on open publishing and data management, and in open science in general.

Data management stages

The different data handling stages of a research project are visualized in an interactive circular model:
Search Data – Data Management Plan – Describe Data – Archive Data – Publication

For example, click on the arrow marked Search Data to get useful information on where to find data you are free to use.

You can also search for information on the PhD on Track website by using the search button on top right:

In the Search and Review section, the ‘new’ PhD on Track website also provides information on academic writing, workflow and systematic search and review . And quite a lot more.

About PhD on Track

PhD on Track is an open, freely available resource provided by the libraries of the University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, NHH Norwegian School of Economics, the University of Oslo, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and UiT The Arctic University of Norway.
PhD on Track was relaunched on 6 November 2018.

PhD on Track was originally launched on 23 May 2013. The selection of topics under each heading was based on findings from a study of PhD candidates’ interaction with information in research processes. PhD on Track and the study of PhD candidates’ interaction with information and literature were originally the products of a joint project involving the libraries of Oslo, Bergen and Aalborg universities, the NHH Library and the Bergen University College Library. The project received development funding from the National Library of Norway. In 2016 the NTNU University Library and the library of UiT The Arctic University of Norway joined the project, while the library of Aalborg University left. See also About PhD on Track.

Kategorier
Arkiver Databaser filosofi Open Access Oppslagsverk Publisering UBrss

Filosofi: PhilPapers og PhilArchive

NTNU Universitetsbiblioteket støtter nå PhilPapers.

PhilPapers er en bibliografisk database for materiale som publiseres innen filosofi. Dette materialet inkluderer tidsskriftartikler, bøker, avhandlinger, open access-arkiver og personlige nettsider. Materialet er sortert i ulike hoved- og underområder, men man kan også søke på forfatternavn.

Hovedområdene er de følgende:

Metaphysics and Epistemology

Value Theory

Science, Logic, and Mathematics

History of Western Philosophy

Philosophical Traditions

Philosophy, Misc

Other Academic Areas

Hovedredaktører er David Bourget (Western Ontario) og David Chalmers (ANU, NYU). I redaksjonen for PhilPapers sitter også områderedaktører, og det norske medlemmet er Øystein Linnebo fra UiO.

 

CDP I tillegg til bibliografiske opplysninger, er PhilPapers vert for det åpne disiplinarkivet PhilArchive. PhilArchive er integrert i PhilPapers-databasen, og kan søkes opp direkte fra philarchive.org eller via philpapers.org. Arkivet er utviklet og driftet av Centre for Digital Philosophy ved University of Western Ontario.

PhilArchive er det største åpne ikke-kommersielle arkivet for filosofilitteratur. Pr. 9. mars 2018 er 30.347 arbeider innen ulike områder tilgjengelige via arkivet.

Arkivering i åpne arkiver – NTNU Open og PhilArchive

Fra 2017 bør i prinsippet alle vitenskapelige publikasjoner fra NTNU lastes opp i det åpne institusjonelle arkivet NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Dette gjelder også hvis det er en åpent tilgjengelig artikkel i et gull (Gold) Open Access-tidsskrift, som f.eks.  Norsk filosofisk tidsskrift (NFT). Norsk filosofisk tidsskrift er åpent tilgjengelig via Idunn-plattformen fra 2017.

Man kan også egenarkivere artikler fra andre tidsskrifter enn de som er gull Open Access. For å arkivere artikler og annet materiale i NTNU Open laster man enkelt opp artikkelen via Cristin. Ofte er det snakk om at man får legge ut postprint, dvs. siste versjon av artikkelen etter fagfellevurdering, men før utgivers endelige PDF-versjon. Man kan gjerne sjekke tidsskriftets publiseringspolitikk via Sherpa Romeo for å finne ut hvilken versjon de tillater arkivert i institusjonelle arkiver som NTNU Open eller disiplinarkiver som PhilArchive.

PhilArchive baseres på at forskere laster opp sine arbeider selv. For å kunne gjøre det må man først lage en brukerkonto, og deretter er det mulig å logge inn og laste opp et arbeid.

Søke etter artikler og annet materiale i PhilPapers og PhilArchive

Via nettsidene til PhilPapers eller PhilArchive kan man søke opp både Norsk filosofisk tidsskrift og andre tidsskrifter. Herfra kan alle interesserte også få direkte tilgang til åpent innhold, altså i dette tilfelle nyere artikler i NFT. For artikler som er publisert før 2017, får lesere på en NTNU-campus tilgang til artikler i fulltekst fra og med 2002: Pga at NTNU nå støtter PhilPapers med et institusjonsabonnement, kobles våre e-ressurser (altså Idunn i dette tilfellet) til PhilPapers-basen.

Sitter du utenfor campus og har lyst til å lese artikler i fulltekst, er det flere muligheter: Du kan selvsagt nøye deg med å lese materiale som allerede er gull Open Access, eller en pre- eller postprint-versjon av en artikkel som er publisert i et abonnementstidsskrift. Hvis du ønsker å lese materiale som er tilgjengelig via NTNU UB sine ressurser (e-abonnementer eller artikkeldatabaser), må du logge deg på via VPN, eller alternativt lage en bruker via PhilPapers som inkluderer NTNU- e-postadressen din.

Referansehåndtering

For de som benytter referansehåndteringsverktøy som EndNote, BibTex eller Zotero er det lettvint å laste ned aktuelle referanser fra PhilPapers ved å velge knappen «Export Citation».

Kategorier
Diverse E-bøker Open Access Publisering UBrss

Open Access-bøker i filosofi

Det er nylig utgitt en åpent tilgjengelig (open access) bok om den skotske filosofen David Hume (Universitetsforlaget 2017, tilgjengelig via plattformen Idunn). At boka er åpent tilgjengelig vil si at alle som måtte ønske å lese den har direkte online tilgang uten å måtte kjøpe eller låne den.
Det er benyttet Creative Commons-lisens CC-BY 4.0. Denne lisensen  gir tillatelse til å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format og til fritt å bearbeide materialet for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

https://magento.universitetsforlaget.no/media/catalog/product/9/7/9788215029412.png

Petter Nafstad: Sivilisasjonens sårbarhet. David Humes analyse av samfunnsmessig utvikling

Forlaget skriver følgende om boka:

«David Humes teori om grunnlaget for opprettholdelse av siviliserte samfunn har relevans i dag.

Nafstad fremstiller og tolker den skotske filosofen og historikeren David Humes sin teori om grunnlaget for samfunns utvikling fra barbari til sivilisasjon og for opprettholdelse av siviliserte samfunn. En analyse av utvikling og bevaring av sivilisasjon bør, ifølge Hume, følge tre dimensjoner: en politisk, en økonomisk og en som angår sivilsamfunnet. Bokens tre hoveddeler analyserer derfor Humes behandling av disse tre samfunnsområdene. Humes eksempel på vellykket samfunnsmessig utvikling fra barbari til sivilisasjon er England, men han mener også at analyse av engelsk fortid og samtid gir en mer generell forståelse av siviliserende prosesser. Også vellykkede siviliserte samfunn inneholder desintegrerende krefter og dermed potensialer for tilbakefall til ikke-siviliserte tilstander. Et eksempel på slike er radikaliserte religiøse og politiske ideologier. Bokens hovedkilder er Humes «The History of England» (1754-61) og hans mange «Essays» om samtidige forhold. Petter Nafstad er professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø.»

 

PUBLISERE BOK ELLER BOKKAPITTEL?

Er du ansatt ved NTNU, og kan du tenke deg å publisere en bok med åpen tilgang? Det er flere norske forlag som tilbyr denne muligheten. I tillegg til Universitetsforlaget tilbyr for eksempel også Cappelen Damm Akademisk åpen publisering.

Via NTNUs publiseringsfond er det mulig å søke om støtte til åpen publisering av bøker og bokkapitler ved norske og internasjonale forlag. En forutsetning for å få støtte er at forlaget er på nivå 1 eller 2 i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler, at forfatteren eller redaktøren er korresponderende forfatter og tilknyttet NTNU, og at bøkene gis en Creative Commons-lisens.

Kategorier
E-tidsskrifter Open Access UBrss

Norsk filosofisk tidsskrift (NFT) er nå blitt åpent tilgjengelig!

Fra 2017 kan alle interesserte lese for eksempel disse artiklene:

Hvorfor ethvert samfunn trenger filosofi

Hva slags filosofi trenger samfunnet?

Heller død enn udødelig


Artiklene er tilgjengelig gratis og umiddelbart for leseren fra publiseringsdato.

Artikkelen Hva slags filosofi trenger samfunnet? er skrevet av Truls Wyller, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. I artikkelen sier Wyller bl.a. «Alle kan filosofere, fordi alle bærer filosofi-potensialet i seg og kan oppleve gleden, og noen ganger frustrasjonen, ved å få det realisert» (s. 33).

Både Wyllers artikkel og flere andre artikler i det siste nummeret av tidsskriftet bygger på konferanseinnlegg fra konferansen Trenger samfunnet filosofi?, som ble holdt i Dokkhuset i Trondheim i november 2016. Et gjennomgående tema for innlederne var filosofiens samfunnsoppdrag. Det ble også  skrevet en artikkel i Universitetsavisa om denne konferansen.

Norsk filosofisk tidsskrift gis ut av Universitetsforlaget. NFT har vært et viktig tidsskrift innen norsk filosofi siden første nummer utkom i 1966. Artiklene er merket med Creative Commons-lisens CC-BY-NC 4.

Det er nå flere norske vitenskapelige tidsskrifter som publiseres åpent tilgjengelig (Open Access) på Idunn.