NORD 2100, høst 2016: Det moderne gjennombruddets materialiteter

Pensumliste NORD 2100

Undervisningsplan NORD 2100

NORD 2100, Det moderne gjennombruddets materialiteter, skal utforske den skandinaviske realismens/naturalismens tendenslitteratur som en estetisk respons på det nittende århundrets mediekultur.

1800-tallets siste halvdel rommer ikke bare en nordisk litterær «gullalder». Dette er også en historisk epoke hvor en moderne mediekultur vokser frem. Parallelt med at Bjørnson og Ibsen utvikler seg som forfattere i et stadig mer internasjonalt bokmarked, introduseres det norske samfunnet for jernbane, telegraf, fotografi, film, fonograf og telefon. Pressen utvikles til massemedium og forfattergjerningen profesjonaliseres i spennet mellom forlagsbransje, institusjonsteatre og statlig diktergasje. Kapitaløkonomiens gjennombrudd fører til nye former for eierskap, risiko og fortjeneste. Selve pengemediets utvikling endrer ikke bare forståelsen av varer og verdi, men også kvalitet og kvantitet, mellommenneskelige forhold, tegn og referent.

I dette emnet skal vi se nærmere på forholdet mellom disse materielle forutsetningene og det sene 1800-tallets litteratur. Vi vil utforske hvordan nye medieteknologier, et internasjonalt voksende teatermarked og en ny økonomi satte sitt preg på litteraturen frem mot århundreskiftet.

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Topp