LITT 2203, høst 2016: Litteratur, medier og modernitet

Pensumliste

Undervisningsplan

I dette emnet skal vi utforske relasjonene mellom litteratur og medieteknologier både historisk og teoretisk. Vi skal lese et utvalg av skjønnlitterære tekster fra romantikken til i dag, i lys av moderne medie- og litteraturteori. I hvilken grad har ulike skriftteknologier, eller medier som fotografiapparat, båndopptaker og datamaskin, preget forfatteres måte å skrive og tenke på? Kanskje er litteraturen selv en estetisk teknologi, et maskineri som behandler impulser fra den til enhver tid gitte medieteknologiske omverden? Selv om vi går historisk til verks, er dette undervisningsforløpet solid forankret i den digitale mediekulturen. Hvordan ser det historiske forholdet mellom litteratur og medieteknologier ut fra vårt digitalteknologiske, historiske utkikkspunkt? Emnet tar avsats i idéen om at dersom vi skal forstå hvordan digitale medier preger vår situasjon, må vi også vite litt om hvordan en datamaskin fungerer. Vi vil derfor kombinere litteraturvitenskapelig seminarvirksomhet med «hands on» utforsking av og opplæring i datamaskinens historie og virkemåte.

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Topp