Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Inngangen i Kvalitetsmeldingen treffer en tidsaktuell nerve. Mot et nasjonalt og globalt utfordringsteppe oppsummeres framtidas kompetansebehov til å være kandidater «… som kan utøve etisk refleksjon, kreativ problemløsning og kritisk tenkning, og som kan håndtere kompleks og tvetydig informasjon samt samarbeide på tvers av geografiske, faglige og kulturelle grenser. Disse generiske kompetansene er i godt samsvar med universitetenes klassiske dannelsesidealer.»

Med dette oppspillet peker regjeringen på høyere utdannings rolle som «sivilisatorisk utvikler» i et globalt medborgerskap. Vi på breddeuniversitetet NTNU med visjonen Kunnskap for en bedre verden bifaller denne inngangen til Kvalitetsmeldingen.

Verdien av utdanning og utdanningsfaglig kompetanse skrives inn i dokumentet med bred penn. Sammen med Forskningsmeldingen fra 2013 (Lange linjer – kunnskap gir muligheter) bør Kvalitetsmeldingen danne felles og likeverdig basis for den kommende revisjonen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Treffsikre tiltak

Regjeringens hovedtilnærminger er pedagogiske meritteringssystemer, fagfellevurdering og kollegaveiledning, læringsportal og en nasjonal konkurransearena. Hovedgrepene følges opp med 40 tiltak som fordeles mellom UH-institusjonene og regjeringen.

Mange av tiltakene er treffsikre og nødvendige for å oppvurdere utdanning og utdanningskompetanse. Ett er skjerpet krav om pedagogisk basiskompetanse ved tilsetting. Et annet er mer forskning på egen utdanning og deling av læringsressurser på tvers av institusjonene.

Tydelig budskap

Meldingens tydelige budskap om bedret gjennomføringsgrad følges opp gjennom flere forslag. Overgangene mellom utdanningsløpene skal lenkes bedre sammen, blant annet ved tettere samspill mellom veiledningstjenestene i videregående og høyere utdanning. Men også forslaget om å gi institusjonene fullmakt til å fastsette spesielle (= høyere) opptakskrav for enkeltutdanninger er et nødvendig tiltak.

Regjeringen forventer at vi skal forske mer på utdanning og på hvilke læringsprosesser som duger, og viser til at det er betydelige kunnskapshull innenfor utdanningsområdet. I særdeleshet gjelder dette spørsmålet om hvilke læringsstrategier som styrker studentens læringsutbytte. Vi støtter behovet for forskningsbasert kvalitetsutvikling og regner med at den nye nasjonale konkurransearenaen for utdanningskvalitet vil følge opp dette forskningsbehovet i sine prioriteringer.

Innspill fra NTNU er ivaretatt

NTNU er fornøyd med at mange av våre innspill er ivaretatt i meldingen, som helhetlige studieløp med tydelig programledelse, praksisinnretning i profesjonsfag, redusert bruk av rammeplaner og institusjonell forankring av digitalisering innen utdanningene. På mange måter er vi på NTNU godt i gang. Vi ser fram til å jobbe videre med å styrke vårt kvalitetsarbeid, blant annet i tråd med meldingens hovedtilnærminger og mange tiltak.

NTNU tar sikte på å gi en mer utfyllende tilbakemelding til KD om St. Meld. 16 i løpet av våren.

Stikkord: , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Nina sier:

    Som kommunikasjonsmedarbeider hos https://moneybanker.com/no/ at det er et stort behov for kvalitetsfokus i utdanningssystemet. Kompetansebehovne økes også stadig på arbeidsmarekdet, og krever mere av nyslåtte studenter enn tidligere.

Toppen