Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase

Skjermdump av den digitale utgaven av Under Dusken.

Skjermdump av den digitale utgaven av Under Dusken.

Studentmediene (Under Dusken, dusken.no, Radio Revolt og Student-TV) har lange tradisjoner. De har vært og er fortsatt et arnested for å oppfostre dyktige mediefolk. Studentmediene spiller også en viktig rolle i studentdemokratiet som arena og talerør for ulike stemmer og meninger. Og i likhet med andre miljøer innen studentfrivilligheten, drives Studentmediene med stort engasjement.

Støtter frivillighetskulturen

NTNU støtter den frivillige studentkulturen på en rekke områder fordi vi mener at studentengasjement er svært verdifullt, både for den enkelte student som deltar i aktivitetene – og for studentmiljøet som helhet. Studentfrivilligheten er en av styrkene i Trondheims gode studentmiljø.

NTNU gir finansiell støtte til blant annet Studentersamfundet, Samskipnaden i Trondheim, International Student Festival in Trondheim (ISFiT,) Team NTNU, Revolve NTNU, Start NTNU, NTNUI Fotball, UKElabanken og iGEM.

Skal ikke være eiere

I forbindelse med debatten som har oppstått om eventuell støtte til studentavisa Under Dusken, ønsker ledelsen ved NTNU å klargjøre fakta. NTNU har verken myndighet til eller ønske om å legge ned Under Dusken, eller noen av de andre studentmediene. Vi er ikke eiere, og skal heller ikke være det.

Det vi derimot har gjort, er å gå i dialog med eierne og Studentmediene for å vurdere om vi skal gi finansiell støtte til Under Dusken i en overgangsperiode. Dette er fordi vi anser Studentmediene som en viktig arena å opprettholde.

Studentmediene er i dag et aksjeselskap som eies likt av Studentersamfundet og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Studentersamfundet har imidlertid sagt opp aksjonæravtalen, og den utløper 31.12.2015. Studentersamfundet har også vedtatt at den årlige støtten på 400 000 kroner opphører fra 2016.

Tilbyr fristasjonstilskudd

Studentmediene har henvendt seg til NTNU for å søke om støtte og eventuelt få NTNU inn på eiersiden. Eierskap er verken aktuelt eller riktig for NTNU. NTNU har foreslått og tilbudt er en midlertidig ordning med «fristasjonstilskudd», det si at Studentmediene får nesten gratis husleie i to år. Fristasjonstilskuddet vil tilsvare en årlig sum på 400 000 kroner.

Vi tror at dette bør være en omstillingsfase. På sikt er det neppe bærekraftig å videreføre papirutgaven av Under Dusken, og vi mener at en omstilling i publiseringsplattform fra papir til nett er fornuftig for å skape et bærekraftig medium for framtiden. Dette er også i tråd med hva dagens eiere har ønsket for Studentmediene. Det ble i 2012 fastlagt en strategi for selskapet som innebærer at det primært skal satses på nettpublisering. Annonseinntektene i papirutgaven er også redusert, i likhet med trenden i andre papirmedier.

NTNU er i dialog med de involverte om hvordan situasjonen kan løses. Dagens eiere (Studentersamfundet og Samskipnaden) er i også dialog for å få til en god løsning.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen