Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Universitetsskoler – NTNUs bidrag til grunnmuren i kunnskapssamfunnet

Charlottenlund videregående skole er en av NTNUs nye universitetsskoler. (Foto Jakob Frengstad/Charlottenlund vgs).

Charlottenlund videregående skole er en av NTNUs nye universitetsskoler. (Foto Jakob Frengstad).

I dag skriver vi historie. Vi åpner NTNUs første universitetsskoler, på Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole. Jeg håper vi i framtiden vil kunne si at det var en milepæl i historien om utviklingen av en enda bedre skole og en enda bedre lærerutdanning i Norge.

Laboratorium for læring

Det finnes noen skoler som kalles universitetsskoler allerede. NTNU legger mye mer i begrepet. Vi mener det må stilles nasjonale krav for å kunne kalle seg universitetsskole. Det skal være en faglig og pedagogisk foregangsskole, et høyt spesialisert laboratorium for læring. En universitetsskole skal måle seg mot skoler i utlandet for å lære av dem. Her leder vi – NTNU og Charlottenlund-skolene – allerede et internasjonalt, EU-finansiert prosjekt.

Utdanning, forskning og praksis

Fra helsesektoren har vi gode erfaringer med hvordan utdanning, forskning og praksis kan knyttes tettere til hverandre gjennom et systematisert samarbeid, slik det gjøres i medisinerutdanningen og St. Olavs Universitetssykehus. Det har vært spennende å utforske hvordan vi på samme måte kan styrke forbindelsene mellom NTNU og skolesektoren. I denne prosessen har det vært en glede å oppleve den entusiasmen vi har møtt. Det gjelder i samarbeidet med skolene, men også hos skoleeierne, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det har gitt ekstra energi til arbeidet.

Åpenbart vinn-vinn

Universitetsskolene er åpenbart vinn-vinn. Vi skal dra nytte av hverandres kunnskap: NTNU skal lære av den praktiske erfaringen som ligger i skolene og hos lærerne. Samtidig skal skolene og lærerne få mulighet til å utvikle en mer forskningsbasert praksis, til beste for elevens læring. Dette vil ikke minst inkludere de yrkesfaglige studieretningene.

Grunnmuren i kunnskapssamfunnet

Kunnskapsministeren la i fjor fram syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning. Punkt 7 har følgende formulering: «Vi skal legge trykk på lærerutdanning. Gode lærere er grunnmuren i kunnskapssamfunnet. De er forutsetningen for hvor godt vi lykkes i universitets- og høyskolesektoren så vel som hele resten av samfunnet.» Det er overflødig å si at vi på NTNU er helt enige i dette. I dag har vi fulgt opp med et høyst konkret bidrag til grunnmuren.

Hard konkurranse

Jeg benytter anledningen til å takke alle som har lagt ned en stor innsats for realisere universitetsskolene. Jeg vil også gratulere elever og lærere ved Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående. I hard konkurranse med mange andre skoler, ble dere valgt ut som de skolene som er best egnet til å fylle en hittil helt ny rolle i det norske skolesystemet. Skoleeierne har i samarbeid med NTNU pekt på dere som de skolene hvor vi best kan drive forskning og utviklingsarbeid for en bedre skole og en bedre lærerutdanning. Det er det grunn til å være ekstra stolt av i dag – gratulerer med dagen!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen