Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Digitalisering av eksamen angår oss alle

Av 26/08/2015 i Studenter, Utdanning
digital_eksamen

Digitalisering av eksamen er en naturlig utvikling innenfor UH-sektoren, og dette bildet er fra eksamensgjennomføringen til en av våre fusjonspartnere, HIST, som har solid erfaring med digital eksamen og Inspera Assessment. (Foto: Mikael Gøtesson)

Innenfor satsingen NTNU Toppundervisning er det igangsatt en rekke tiltak knyttet til utvikling av innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Et av tiltakene innunder NTNU Toppundervisning ved IT i Utdanningen er prosjekt «Digital eksamen» NTNU som nå er operativt. Dette prosjektet er starten på en svært viktig og krevende endringsprosess som skal lede frem til fulldigitalisering av eksamen og eksamensprosessene innen 2022.

Parallelt pågår satsningen på Alternative vurderingsformer som skal utvikle kvaliteten i vurdering av studentenes kompetanse ved NTNU. Videre skal dette tiltaket fremme bruk av forskjellige vurderingsformer som bidrar til læring og ferdighetsutvikling. Begge tiltakene skal bidra til pedagogisk tilnærming i bruk av digital vurdering.

Vi legger opp til en gradvis økning i antall emner som vurderes digitalt, og NTNU har valgt å ta små kvalitetssikrede steg fremfor å satse på stort volum av gjennomføringer av digital eksamen. Avvikling av eksamen er en av de mest kritiske prosessene ved vårt universitet, og det er intet rom for feilsituasjoner når tusenvis av studenter skal avlegge sin eksamen.

Over 100.000 skoleeksamener i året

NTNU gjennomfører årlig ca 132.000 eksamener (før fusjonen) og av disse er over 101.000 klassiske skoleeksamener. NTNU er det universitetet i Norge med flest gjennomføringer av eksamener. NTNU har gjennomført en utredning våren 2015 av hva digitalisering av eksamen vil innebære, og med denne som bakgrunn, planlagt hvordan NTNU skal utvikle gode løsninger og utbredelse av digitalisering innen dette området.

Før sommeren 2015 ble derfor prosjektet «Digital eksamen NTNU» satt i gang av oss. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Studieavdelingen og NTNU IT. Prosjekteier er prorektor for utdanning, og prosjektleder er Kjersti Faldet Listhaug.

Det er to viktige fokusområder i arbeidet. Vi vil tilby studentene å avlegge eksamen digitalt, enten det dreier seg om en skoleeksamen eller andre typer vurderingsformer. Like viktig er det at digitalisering skaper en bedre arbeidsflyt for faglærere, sensorer og administrativt ansatte. Det endelige målet er en digital prosess fra eksamensoppgaven utarbeides og til klager og begrunnelser er behandlet.

Pionerer i fagmiljøet oppfordres til innsats

NTNU starter nå en langvarig endringsprosess som vil angå alle studenter og nesten alle ansatte ved NTNU. Alle endringsprosesser er krevende og vil kunne medføre utfordringer underveis. Jeg oppfordrer derfor pionerene blant dere faglærere til å melde dere til innsats!

Faglærere som går foran og viser vei, vil være en viktig ressurs i arbeidet videre både for fagmiljøene og for NTNU som helhet i årene fremover. Første anledning er allerede nå i høst, med svarfrist 15.09,15 til å melde sin interesse. Se invitasjonen som er sendt ut til fakultetene.

I tråd med arbeidslivet og NTNUs miljøprofil

De fleste av våre studenter er allerede godt kjent med at innleveringer og eksamen avlegges digitalt, og det kan oppfattes unaturlig at eksamen skal avlegges skriftlig på papir ved NTNU. Bruk av IT under avleggelse av eksamen er også mer i tråd med arbeidslivet, der de færreste i dag benytter penn og papir. Videre vil et omfattende forbruk av papir til oppgaver/innleveringer og manuell forflytting av papir reduseres betraktelig, som er i tråd med NTNUs miljøprofil.

Les mer om Digital eksamen på Innsida eller Prosjektet Digital Eksamen sine Wiki-sider.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Tormod Rimehaug sier:

    Master- og viderutdanningsprogrammet Barn og unges psykiske helse DMF har hatt digitalisert eksamen som sin standard eksamensform i mange år, og har dermed både erfaring og prosedyrer i forhold til dette.

    Kontakt Liv Anne Mikkelborg liv.a.mikkelborg@ntnu.no hvis du ønsker å få høre om disse erfaringene

  2. Kjersti Faldet Listhaug sier:

    Vi er svært interessert i det arbeidet dere gjør ved DMF, ikke minst i de erfaringene dere har med digitalisert hjemmeeksamen.

    Jeg håper å få høre mer om dette allerede 7. september i møte med studiekonsulenter og emneansvarlige ved DMF.

Toppen