Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hjørnesteinene står fast

fusjonstre_utsnitt

En spørreundersøkelse som Tekna har gjennomført, viser at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til fusjonen. Det er ikke overraskende, men det er likevel grunn til å ta meldingen på stort alvor.

Først og fremst er det en klar tilbakemelding om at vi ikke har klart kommunikasjonsoppgaven godt nok. Vi må bli bedre til å få fram både hvorfor, hva, hvordan og når, og ikke minst må vi legge til rette for de gode faglige diskusjonene. I går fikk vi et mye bedre grunnlag for reell diskusjon, da forslaget til fusjonsplattform ble lagt fram.

Basert på de fires fortrinn

Som det heter i dokumentet: Det nye NTNU skal være basert på de fire institusjonenes fortrinn. Vi fusjonerer fordi:

  • vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten
  • vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet enn vi klarer hver for oss
  • det vil gi et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans.
  • det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler
  • det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning
  • det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Dette er ikke et endelig dokument! Utkastet blir nå sendt på høring i organisasjonen, med frist til 26. juni. Jeg vil oppfordre alle til å engasjere seg, og jeg garanterer at vi skal lytte nøye til alle innspillene som kommer inn.

Lytter med stort alvor

Jeg lytter også med stort alvor til de bekymringene som kommer til uttrykk gjennom Teknas undersøkelse. Mye av det skal vi ta med oss videre i fusjonsprosessen, og som sagt særlig behovet for enda større åpenhet; enda mer og bedre kommunikasjon.

Rundt 20. juni kommer også et diskusjonsgrunnlag om prinsipper for faglig organisering. Arbeidet med faglig organisering vil pågå i hele høst, og kommer først til behandling i styret i februar neste år. Det legges opp til en bred diskusjon på mange arenaer, blant annet en workshop 16. juni, med 300 deltakere fra de faglige gruppene.

Vil besøke fagmiljøene

Etter sommeren kommer jeg og resten av ledelsen til å besøke fagmiljøer på hele NTNU for å få en dialog.

I mellomtiden vil jeg gjerne ha råd om hvordan vi får til enda bedre medvirkningsprosesser. Vi har ikke alle svarene i dag, heller ikke på kommunikasjon og medvirkning. Heldigvis har vi mye god kompetanse i NTNU, og jeg kommer til å bruke den aktivt for å få til en best mulig, åpen og høyst reell medvirkning i den videre prosessen.

Sterkere etter fusjonen

Noe står uansett fast, uavhengig av hva som skjer i den videre prosessen. Når undersøkelsen viser at mange er bekymret for to av hjørnesteinene i NTNU, vil jeg derfor gjenta dette her og nå: Den 5-årige, integrerte sivilingeniørutdanningen vil bestå. Disiplinfagene vil ha en like viktig rolle ved NTNU som i dag.

Jeg vil faktisk si det så sterkt som at begge disse hjørnesteinene kan stå enda sterkere etter fusjonen, enn de ville gjort uten. Et større samlet fagmiljø kan gi nye muligheter for å videreutvikle den 5-årige sivilingeniørutdanningen, og den 3-årige og 5-årige teknologiutdanningen vil ha gevinster gjennom gjensidig læring og inspirasjon. Sterke disiplinfag utgjør en særegen kvalitet for forskning og utdanning. Disiplinfagene er selve fundamentet for at vi kan utøve ett av våre viktigste samfunnsoppdrag som universitet, nemlig å bidra med et samfunnskritisk perspektiv og være med og sette agendaen i samfunnsdebatten.

Vi fusjonerer slik jeg ser det, fordi vi skal utvikle et enda bedre studietilbud i tråd med samfunnets langsiktige behov, og bygge større og kraftigere forskningsmiljøer med enda høyere kvalitet.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen