Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Sammen eller alene? Om SAKS og veien videre.

Styreleder Svein Richard Brandtzæg og resten av NTNU-styret har bedt rektor Gunnar Bovim utrede tre alternativer videre. (Foto Børge Sved/UA.)

Styreleder Svein Richard Brandtzæg og resten av NTNU-styret har bedt rektor Gunnar Bovim utrede tre alternativer videre. (Foto Børge Sved/UA.)

Kvalitet og faglig utvikling. Det er det grunnleggende premisset for veien videre i SAKS-prosessen, enten vi går videre alene eller sammen med en eller flere høyskoler.

Tre alternativer

Styret har nå bedt oss utrede tre alternativer videre: At NTNU videreutvikles uten å slå oss sammen med andre; en mulig sammenslåing med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU som nasjonalt flercampusuniversitet.

Etter at NTNU og de andre universitetene og høyskolene like før sommeren fikk oppdraget fra KD om å vurdere vår framtidige posisjon i sektoren, har vi gått inn i prosessen med stort alvor og lagt ned et betydelig arbeid. Vi er likevel ikke der i dag at vi kan peke på det ene alternativet og konkludere med at slik vil vi ha det i framtiden.

Vi vil ikke undervurdere verken kompleksiteten i problemstillingene, eller konsekvensene for NTNU og samfunnet for øvrig, uansett utfallet av saken. Vi trenger derfor et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er mulige gevinster og ulemper ved alle alternativene, og de skal vi få på bordet.

Endret nasjonalt landskap

Samtidig må vi orientere oss i landskapet. Det pågår for tiden tilsvarende prosesser over hele landet, og Gro Harlem Brundtland hadde helt rett i sitt berømte utsagn; «alt henger sammen med alt». Det er helt sikkert at dagens landskap med universiteter og høyskoler ikke vil se ut på samme måte, med de samme institusjonene som i dag, om noen år.

I landets tre nordligste fylker vil det for eksempel neppe finnes noen høyskoler. Derfor må vi også regne med at det vil bli en begrepsdiskusjon med hensyn til om landet fortsatt skal ha en egen høyskolesektor.

Vi forutsetter også at Kunnskapsdepartementet gir signaler underveis i det videre arbeidet, ikke minst at de gir en konkret tilbakemelding før vi eventuelt går i dialog med aktuelle aktører i en flercampusmodell.

Status quo uaktuelt

Uansett utfall er status quo ikke et alternativ. Om styret lander på at NTNU best kan oppfylle samfunnsoppdraget gjennom å videreutvikle oss alene, skal vi likevel fullføre store endringsprosesser som alt er i gang – i et endret nasjonalt landskap.

Faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF er en av prosessene som er startet . Det samme er bedre samlokalisering av høyere utdanning og forskningsvirksomhet, ikke bare ved NTNU men i Trondheim. Styret står fast ved at styrevedtaket om samling av campus skal realiseres. Internasjonalt samarbeid er også en del av fundamentet for fortsatt faglig utvikling og økt kvalitet i både utdanning og forskning.

Dialog med HiST

Kunnskapsdepartementet har signalisert at departementet vil presentere den kommende stortingsmeldingen i april. Det betyr at vi ikke har mye tid til utredning. Men vi skal bruke tiden godt, og gå grundig inn i alle de tre alternativene, slik styret har bedt om. Det inkluderer at vi starter en dialog med HiST. I desember vil vi orientere styret om hvor langt vi har kommet.

I det videre arbeidet ønsker vi en bred dialog med og stor involvering fra studenter og ansatte. Dette er vi i gang med å lage en regi for. Vi kommer til å ta i bruk etablerte møtearenaer som Sesam, ledermøter på fakulteter, ledersamlingen på Oppdal med flere, og i tillegg vil vi vurdere andre kanaler som når enda flere. Det er svært viktig å få god dialog og sikre innspill fra organisasjonen i hele den krevende og viktige prosessen vi nå går inn i.

NTNU-navnet består

Noen elementer står uansett fast:

Navnet NTNU kommer ikke til å endres.

Femårig integrert sivilingeniørutdanning skal bestå og videreutvikles. En eventuell fusjon vil supplere studietilbudet vi gir i dag – ikke erstatte det.

Forskningstiden for NTNUs vitenskapelige ansatte skal ikke utvannes som følge av en fusjon. Når det er sagt, vil jeg minne om hva jeg har sagt før (blant annet i et leserinnlegg i Universitetsavisa): Vi arbeider nå for å utnytte godfot-filosofien overfor den enkelte vitenskapelige ansatte. De som underviser godt og mye, skal diskutere med sin leder for å få bruke mer tid på dette – og vice versa.

Synergier

Og for å gjenta det aller viktigste: Det er kvalitet og faglig utvikling som er overordnet.

Eventuelle sammenslåinger eller andre strukturendringer må på sikt skape synergier, og gjøre at vi blir enda bedre i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget og realisere visjonen om kunnskap for en bedre verden.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen