Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

SAKS: Samarbeid, sammenslåing eller status quo?

dv617062Tidlig i juni skrev jeg en blogg om strukturendringer i sektoren og utfordringen fra regjeringen om å beskrive vår plass i en sektor med færre institusjoner, og hvilken strategisk posisjon vi ønsker å ha i 2020.

Jeg lovet da å komme tilbake med mer informasjon underveis i prosessen. Her kommer en kort oppsummering av hvor vi står.

Oppdraget har fått det assosiasjonsfremmende navnet SAKS. De tre første bokstavene – SAK – er vel kjent fra før; samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Den siste s-en står for sammenslåing.

For mange institusjoner

Regjeringen har ikke lagt skjul på at den ser for seg færre institusjoner i sektoren. Det er en vurdering som jeg deler. I dag er det mer enn 30 universiteter og høgskoler som alle rapporterer til KD. Først og fremst er det en kvalitetsvurdering som ligger til grunn for ønsket om færre institusjoner.  Som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa på kontaktkonferansen i januar: «Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene. Det fører til at mange små institusjoner legger strategier for å konkurrere med hverandre i stedet for å samarbeide.»

Selvsagt kan det finnes andre måter å effektivisere og forenkle dagens struktur, enn ved rene sammenslåinger. Likevel må sammenslåinger være en del av vurderingen, også i den tenkingen vi har satt i gang.

Tre scenarier

Før sommerferien satte vi ned fire arbeidsgrupper, som alle ledes av en prorektor, på områdene økonomi, teknologi, medisin- og helsefag og lærer-/lektorutdanning.  I tillegg leder organisasjonsdirektøren en arbeidsgruppe som ser på administrative forhold knyttet til bestillingen fra KD.  Et første utkast fra arbeidsgruppene ble behandlet på en dekansamling i forrige uke, og gir et godt grunnlag for diskusjonen som styret skal ha på et seminar i morgen ettermiddag.

Gruppene har arbeidet med tre ulike scenarier: Videreutvikling av NTNU innenfor dagens organisatoriske rammer; regionalt samarbeid/sammenslåinger og nasjonalt samarbeid/sammenslåinger.

Det siste alternativet kan innebære at NTNU, som det nasjonale lokomotivet innen teknologisk forskning og utdanning, etablerer en form for desentralisert campus. Mest nærliggende kan det skje ved samarbeid eller sammenslåing ved en eller flere av høgskolene som tilbyr teknologisk utdanning.

Samtaler med mange høgskoler

Det er ikke bare NTNU som tenker den tanken. I løpet av sommeren er jeg blitt kontaktet av mange av de aktuelle institusjonene. Jeg har hatt gode og konstruktive samtaler med rektorene for HiST og HiNT. Det samme har jeg hatt med Høgskolen i Gjøvik, som har et solid miljø på IT-sikkerhet,  Høgskolen i Ålesund med et anerkjent fagmiljø innen marin teknologi, Høgskolen i Buskerud og Vestfold som har god kompetanse på «systems engineering» og nanoteknologi  – og med flere andre.

Lignende vurderinger blir gjort på de andre tre områdene, med større vekt på muligheten for regionale sammenslåinger.

Forholdet til SINTEF

Når vi først er inne i en slik prosess, er det også naturlig å se nærmere på forholdet til SINTEF, og hvilken form samarbeidet mellom «tvilling-institusjonene» skal ha i framtiden. Temaet er satt på dagsorden, også i samtaler med SINTEF, men vi kommer til å ta oss bedre tid til dette enn den tidsrammen som er gitt for SAKS.

Hvordan involvere alle

Som jeg skrev i den forrige bloggen, har vi et stramt tidsskjema.  Det gjør det ekstra krevende å få til en god og involverende prosess.

Alle instituttlederne vil bli orientert på en egen samling den 23. september.  Vi vil også sørge for en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Jeg skulle imidlertid gjerne hatt hele organisasjonen med i prosessen, og vi leter etter de grepene som kan gi mest mulig involvering innenfor den tidsrammen vi har fått.  Har du forslag til hvordan vi løser det, er jeg takknemlig for innspill!

I første omgang skal saken diskuteres grundig i styret. Det skjer på en samling i morgen ettermiddag og kveld. 28. august skal vi sende et kort notat til KD om status for arbeidet og hvilke tema vi ser som viktige. Det blir grunnlaget for den diskusjonen Torbjørn Røe Isaksen skal ha med rektorene og styrerepresentanter for institusjonene i Midt-Norge, på et møte i Molde den 17. september.

Ikke sikkert det blir endring

En viktig presisering helt til slutt. Vi har tatt utfordringen fra KD på stort alvor, og vi arbeider både konkret og konstruktivt med å se hvilke mulige samarbeidskonstellasjoner, sammenslåinger eller andre endringer som både kan gjøre NTNU bedre og tjene samfunnets interesser.

Likevel er det faktisk ikke slik at det nødvendigvis vil bli konkrete endringer.  At prosessen ender med en konklusjon om at NTNU forblir som vi er, er også en realistisk og mulig utgang. Uansett vil vi da ha vært gjennom analyser og vurderinger som er nyttige, og sannsynligvis gjør oss til et enda bedre universitet.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen