Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hei du, vet du hva jeg jobber med? (Hi! Do you know what I do for a living?)

Rektor Gunnar Bovims ansatteside på NTNUs web.
Rektor Gunnar Bovims ansatteside på NTNUs web.

Alle som arbeider og studerer ved NTNU er med og skaper bildet av universitetet som omverden får av oss. Vises du i dette bildet? 

Under mine besøk på samtlige institutter det siste året har jeg truffet veldig mange spennende kolleger som jeg ikke kjente fra før. Gang på gang har det slått meg at NTNU driver med utrolig mye interessant forskning og undervisning, som omverdenen ikke vet om. Hvis vi er tause og usynlige så kan det skape et bilde av oss som det introverte universitet.

Høy rangering hos Google

Synes vi ikke så kan vi gå glipp av muligheter til å få nye venner og nye prosjekter. Det virker ikke særlig inviterende om potensielle samarbeidspartnere ved andre universiteter eller i næringslivet forgjeves søker på nettet etter informasjon om oss og hva vi jobber med. Kanskje finner de bare et internt telefonnummer. Tar de seg bryet med å ringe er det nok ikke alltid at de treffer noen på kontoret.

Disse avsnittene med hevet pekefinger skriver jeg egentlig for å understreke verdien av at du som er ansatt på NTNU legger ut noe informasjon om hva du jobber med på din profilside på NTNUs web. Husk også å supplere med et portrettfoto slik at besøkende kan koble et ansikt til teksten. En slik side er automatisk blitt opprettet for alle oss ansatte. Denne dukker som regel opp som første eller andre treff hvis du googler ditt eget navn.

Fire trinn til en god profil

Min norske ansatteside finner du her og den engelske versjonen ser du her.

Da jeg begynte som rektor i fjor høst kom disse to sidene ferdig levert med minimumsinformasjon, og en kobling til mine publikasjoner i Cristin. Men uten profilbilde og tekst. Ordentlig verdifull for andre ble de først da jeg fylte på med min egen mini-cv og la inn et bilde. Det er viktig å legge ut informasjon på begge språk.

Det er ikke så mye som skal til. Litt informasjon om ditt fagfelt / arbeidsområde (1), hva slags kompetanse du har (2), noe om din faglige bakgrunn (3) og eventuelt annen relevant informasjon (4). Alt dette redigerer du via fanen «Min profil» på Innsida. Er du i tvil om fremgangsmåten så finner du en utfyllende oppskrift på Innsida.

Her kan du også lese hvordan du kan redigere hva som skal synes av publikasjoner og kompetanseord fra Cristin. Hvis du ønsker mer hjelp med tekst og bilde til din profil kan du kontakte nettansvarlig ved din enhet.

Og legg gjerne inn bilde – slik NTs ansatte har gjort.

Mye brukt

Jeg har selv mange ganger irritert meg over mangelfull ansatteinformasjon på nettsidene til andre universiteter. Det er en dårlig tradisjon som NTNU ikke bør følge.

En fugl med tilgang til web-statistikk har hvisket meg i øret at ansattesidene er mye brukt. Bare i mars var det nesten 80.000 besøk på NTNUs profilsider. Faktisk har besøket økt med 23 prosent bare siden årsskiftet.  Noe av økningen skyldes antagelig at det er satt i gang et prosjekt for å gi profilsidene mer innhold. Prosjektleder er Per Henning ved NT-fakultetet. Ta gjerne kontakt med ham hvis du ønsker input om hvordan du kan få fart i dette arbeidet på egen enhet.  Per har blant annet sørget for at ansatte på NT bokstavelig talt har fått et ansikt på web. Det er nå lagt ut bilder på profilsidene til nesten alle ansatte på fakultetet.  Sjekk f.eks ansattelista til Institutt for fysikk.

 Tips meg om gode forbilder

Vår kompetanse er NTNU. Skal vi ivareta vårt samfunnsoppdrag må vi i alle fall fortelle omverden hva vi kan. Spesielt er det viktig at lederne på alle nivåer går foran som gode eksempler. Men min utfordring går til alle ansatte;  Både forskere, stipendiater og administratorer. Start med å gå inn på fanen «Min profil» på Innsida, klikk på «Rediger profil» og gjør din innsats for at NTNU skal bli det ekstroverte universitet.

Kjenner du en kollega som har en spesielt god – eller kanskje bare spesiell – profilside? Del gjerne adressen med meg i kommentarfeltet under her.  Eller er du kanskje uenig i at vi alle skal legge ut informasjon på web om hva vi jobber med? I tilfelle vil jeg gjerne også høre dine synspunkter.

****

 

 Hi! Do you know what I do for a living?

 

Everyone who works and studies at NTNU is part of the image the outside world has of the university. Are you visible in this image? 

During my visits to all of the departments over the last year, I have met a lot of new and exciting people. Time and time again I have realised how much interesting research and teaching is going on at NTNU that the outside world doesn’t know about. If we are silent and invisible, this can create an image of us as a university that is not interested in the world at large.

High Google ranking

If we are invisible, we might miss opportunities to make new friends and get involved in new projects. If potential collaborators at other universities or in the business sector fail to find information about us and our activities online, this is hardly an invitation to cooperate. They might only find an internal phone number. And if they bother calling us, there might not necessarily be anyone there to pick up the phone.

I write these paragraphs to underline the importance of NTNU employees publishing information about their jobs on their NTNU profile pages. Remember to put a photo of yourself there as well – it is important that visitors can put a face to your name. These pages are automatically created for all employees. Your page will usually pop up as the first or second hit if you Google yourself.

Four steps to a good profile

My Norwegian employee page is located here, and the English version can be found here.

When I started my job as Rector last autumn, these two pages were created with some basic information and a link to my publications in Cristin. However, there was no picture and no text. The pages were not really helpful to anyone until I added a mini CV and a picture. It is important to make your information available in both languages.

There’s not all that much to it. Add some information about your field of work (1), your qualifications (2), your professional background (3) and any other relevant information. You can edit all of this from the «My profile» tab on Innsida. If you need help, you can find a detailed description on Innsida.

Here you can also learn how to edit the publications, key words and disciplines that you enter into Cristin to display. If you need more help with the text and picture for your profile, you can contact your unit’s IT support.

And feel free to add a picture, like the staff at NT has done.

Frequently used

I have often been frustrated by the lack of information on other universities’ employee pages. This is not a good tradition, and at NTNU we should try to do better.

A little bird with access to web statistics whispered in my ear that the employee pages are heavily used. In March alone, there were almost 80,000 visits to NTNU profile pages. As a matter of fact, visits have increased by 23 per cent since the turn of the year.  Some of this increase might stem from the project that was started to make sure university employees provide more information on their profile pages. The project leader is Per Henning from the Faculty of Natural Sciences and Technology. Feel free to contact him if you want input on how to get this process started at your own unit.  Among other things, Per has made sure that NT employees literally have been given a face online. Nearly all employees at NT now have their picture on their profile pages.  For instance, you can check out the employee list for the Department of Physics.

Tell me about good role models

Our competence is NTNU. If we want to fulfil our social responsibilities, the first thing we have to do is to tell the outside world what we can do. It is particularly important that the managers at all levels are good role models. However, I  challenge all employees: researchers, PhD candidates and administrators. Go to the «My profile» tab on Innsida, click on «Edit profile» and do your part to make NTNU a university that reaches out to the world.

Does one of your colleagues have a particularly good – or perhaps just special – profile page? Please share the address with me in the comments below.  Do you not agree that we should post information about what we do online? In that case I would also like to hear your opinion.

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen