Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Budsjett med handlingsrom

Styret er tilfreds med at NTNU har et større handlingsrom for å prioritere strategiske satsinger. (Foto: Universitetsavisa)

Styret er tilfreds med at NTNU har et større handlingsrom for å prioritere strategiske satsinger. (Foto: Universitetsavisa)

Styret har i dag vedtatt budsjett for 2014 og langtidsbudsjettet fram til 2017. Det er et budsjett med en sterk strategisk retning, og den røde tråden er «kvalitet i alle ledd».

Det var gledelig å registrere at styret var godt fornøyd med innretningen på strategien og budsjettet, og ikke minst med at vi har et større handlingsrom for å prioritere strategiske satsinger.

Det å fordele pengesekken er vårt viktigste verktøy for å gi strategien konkret innhold i form av tiltak og prioriteringer. De viktigste tiltakene for å møte samfunnsutfordringene handler om utvikling av studieporteføljen, etablering av tematiske satsinger, og å styrke samarbeid med randsone, næringsliv og offentlige virksomheter.

Dette er tiltak som gjenspeiles i budsjettet for flere år framover. Vi er opptatt av at budsjettfordelingen for 2014 skal ses i et lengre perspektiv. Vi har lagt til grunn en forventning om vekst i bevilgningene i langtidsperioden. Det bygger vi både på opptrappingsløpet for nye studieplasser og den nye regjeringens løft i resultatbasert tildeling knyttet til forskning. Det er også viktig at avsetningsnivået nå er i ferd med å stabilisere seg der vi ønsker.

Vekst i primærvirksomheten

Hovedprofilen på budsjettet for 2014-2017 er kort oppsummert fortsatt vekst i primærvirksomheten, samtidig som vi styrker de strategiske satsingene og stimulerer til nytenkning og omprioritering i fellesadministrasjonen.

Budsjettet legger til rette for bedre utdanningstilbud og bedre forskning.

På utdanningsområdet legger vi opp til en ny strategisk satsning knyttet til innovativ utdanning. Her vil midler tildeles etter søknader fra fagmiljø som ønsker å utvikle og innføre innovative utdanningsformer og innovativ bruk av laboratorier i utdanningen.

Fakulteter som er involvert i lærerutdanningen vil få en omstillingsbevilgning knyttet til innføring av ny rammeplan, og vi vil også styrke Uniped.

Stjerneprogram for unge forskere

På forskningsområdet vil utvikling av flere toppforskningsmiljøer i hele NTNUs bredde, kreve både økonomiske og menneskelige ressurser. Rekruttering av og karriereutvikling for de beste forskerne og doktorgradskandidatene er og blir en hovedutfordring.

Det er nødvendig å gjøre sentrale og lokale prioriteringer for å sikre ressurser til satsingen, men NTNU er også avhengig av å lykkes enda bedre med å hente inn ekstern forskningsfinansiering. Gode relasjoner med internasjonalt ledende fagmiljøer er avgjørende for å få tilslag i konkurransen om forskningsmidler, for eksempel i Horisont 2020. Dette arbeidet må derfor ha høy prioritet.

Fra 2014 setter vi for første gang av ressurser til et «Stjerneprogram», som skal gi ekstra gode betingelser for unge talentfulle forskere. I langtidsperioden vil vi også sette av midler til karriereutvikling og kompetanseutvikling for forskere.

Økt trykk på kommersialisering

Kunnskapsdepartementet har gitt oss en klar utfordring om å ha et høyere ambisjonsnivå for kommersialisering av forretningsideer enn det som ble satt for 2013. Ambisjonsnivået for 2013 var 15 kommersialiseringer, med økning til 20 innen 2015. Budsjettet inneholder derfor en økt strategisk rammebevilgning til nyskapingsaktivitet, delvis gjennom økning til intern aktivitet, og delvis gjennom økt tildeling til TTO for å øke trykket på kommersialisering.

Mer penger til strategiske formål

Den økte bevilgningen på 24 millioner som vi fikk i tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen, vil i sin helhet bli brukte til strategiske formål.  Detaljene i dette vil vi diskutere grundig internt, ikke minst med dekanene, før vi tar en endelig beslutning om hvordan de ekstra ressursene skal brukes.

I tillegg bevilget regjeringen som kjent 100 millioner kroner i tilleggsproposisjonen, til å ruste opp laboratoriene som skal brukes til ECCSEL, et felleseuropeisk forskningsprosjekt på karbonfangst og lagring som ledes av NTNU.

Styringsdokument for hverdagen

NTNUs budsjett er mye mer enn en styresak. Det har innvirkning på det daglige arbeidet til de aller fleste på universitetet. Styresaken er derfor også et styringsdokument som bør leses av mange, først og fremst ledere på alle nivåer, men også av alle ansatte som er opptatt av NTNUs prioriteringer. Det håper jeg er mange! Anbefalt julelitteratur finner du her.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen