Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU tar midlertidighet på alvor – og det gir resultater!

I dagens utgave av Adresseavisen har Venstres stortingskandidat Jon Gunnes et leserinnlegg om midlertidighet. Overskriften er et direkte spørsmål: «Hva vil NTNU og St.Olav gjøre med sine midlertidig ansatte?»

Gunnes tar opp et viktig tema, nemlig forholdet rundt midlertidige tilsettinger i offentlig sektor, og det gir meg en god anledning til å svare, og gjøre rede for nettopp hva NTNU gjør for å redusere andelen av midlertidig ansatte.

Stortinget har vedtatt midlertidighet

Som universitet er NTNU i en spesiell stilling når det gjelder behov for en del midlertidige stillinger. Først og fremst ved at Stortinget har bestemt at visse stillinger skal være midlertidige: Såkalte utdanningsstillinger som stipendiater (3-4 år) og postdoktor (2-4 år), samt lederstillinger på åremål.  I tillegg er det slik at det vitenskapelige personalet jevnlig tildeles forskningsterminer med forskning på full tid, og da må de fastsatte undervisningsoppgavene ofte løses gjennom vikariater.

Fast stilling bra for ansatte og bra for NTNU

Vi i NTNU-ledelsen deler fullt og helt oppfatningen om at midlertidighet bare bør brukes der dette er nødvendig. Først og fremst naturligvis av hensyn til den enkelte medarbeider, men også fordi vi som arbeidsgiver er tjent med at våre ansatte har gode og forutsigbare arbeidsforhold.

Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å få ned andelen midlertidig ansatte, og det har hatt effekt: Omfanget av midlertidige tilsettinger innen relevante stillingstyper er redusert fra ca. 18 prosent i 2008 til 15 prosent i 2012. Til sammenligning er det mer enn våre store kollegauniversiteter i Norge har oppnådd, der midlertidigheten i gjennomsnitt i samme periode har sunket fra ca. 20 prosent til ca. 19 prosent.

Gir oss ikke

Men vi gir oss ikke med dette!

Dette er de retningslinjene som NTNU, etter vedtak i styret i 2011 og 2012, legger til grunn i vår tilsettingspolitikk: 

  • Hovedregel for alle tilsettinger ved NTNU (både eksternt og internt finansiert) er fast tilsetting, med unntak av utdanningsstillinger, vikariater og åremålsstillinger. Tilsetting i midlertidig stilling skal derfor begrunnes særskilt.
  • Strategiske planer med tilhørende bemanningsplaner skal brukes for å skape forutsigbarhet og dermed minske behovet for midlertidighet.
  • Midlertidige tilsettingsforhold skal gjøres om til faste dersom arbeidstakeren allerede har sterkt stillingsvern og fortrinnsrett til annen stilling.
  • NTNU skal i større grad tilsette eksternt finansierte forskere og teknisk/administrativt personale i faste stillinger selv om det er lovhjemmel for midlertidighet, spesielt dersom tilsettingen skjer innenfor strategi og strategiske bemanningsplaner.
  • Bruk av vikarbyrå begrenses til å løse akutte situasjoner, og innenfor en periode på 6 måneder.
  • Problematikken omkring midlertidighet skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene minst to ganger i året.
  • Fakultetene skal melde tilbake hvilke konkrete mål for reduksjon av midlertidighet i utvalgte stillingstyper som planlegges.
  • Midlertidighetsproblematikk skal være et fast punkt under styringsdialogene med fakultetene.

Jeg vil også legge fram en ny sak for styret i løpet av vårsemesteret, med anbefalinger om videre tiltak og mål for arbeidet med å redusere unødvendig midlertidighet.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen