Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nyttig møte med stortingspolitikerne: Ikke tigging, men suksesshistorier

 Torsdag hadde vi i NTNU-ledelsen det årlige, faste møtet med trøndelagsbenken på Stortinget. Selv om vi møter mange av politikerne ved ulike anledninger hele året, er det verdifullt å ha dette felles møtet hver høst med representantene fra Sør- og Nord-Trøndelag. 

For mitt vedkommende var det åttende gang som rektor – jeg har også deltatt ved en tidligere anledning, som dekanus ved IVT – og hver gang blir jeg like imponert over, og glad for, at så mange av «våre» stortingsrepresentanter setter av tid til dette møtet i en travel budsjettinnspurt. Jeg er like imponert over hvor godt informert de er om NTNU og vår virksomhet, og engasjementet for de sakene vi er opptatt av – selv om det ikke nødvendigvis betyr at alle er enige i våre ønsker og prioriteringer.

Ikke tigging, men suksesshistorier

Nå har vi bevisst aldri brukt disse møtene verken til klaging over statsbudsjettet eller tigging om mer penger. Tvert i mot legger vi vekt på å vise hva vi får til, med de ressurser og rammebetingelser vi har. Vi deler våre suksesshistorier, og opplever at trøndelagspolitikerne nesten er like stolte av NTNU som vi er selv!

I år var det forholdsvis enkelt å trekke fram suksessene, fra spinoff og nyskapingsbedrifter til fremragende forskningssuksesser med fire nye SFFer (av fire finalister) og tre splitter nye forskerskoler (deltakelse i totalt åtte av ti), rekordmange doktorgrader og meget gode søkertall.  Politikerne er spesielt opptatt av søkningen til teknologi og realfag, og kjønnsbalansen i søkermassen på disse områdene. Det var en glede å kunne legge fram tall som viser en svært god utvikling på begge områder.

Campusutvikling – trenger bred politisk oppslutning 

Hovedsaken på årets møte var likevel campusutvikling. Som kjent ble det for noen måneder siden tatt et politisk initiativ i kommunen og fylkeskommunen, med mål om å komme fram til en sentrumsnær campusløsning.

 NTNUs styre har skissert fem forutsetninger som må være oppfylt om NTNU skal ta opp spørsmålet om samlokalisering til reell behandling: Løsningen må gjøre det mulig å utløse de synergier som samlokalisering bærer i seg.  Det vil si at den må stimulere til økt samarbeid mellom fagmiljøer, som kan styrke tverrfaglig virksomhet, både på forskning og utdanning, og gjøre tverrfaglige studietilbud bedre tilgjengelig for studentene. Omlokaliseringen av Dragvoll-fagene må gjennomføres over en relativt kort periode, slik at ikke humaniora og samfunnsvitenskap splittes geografisk over en lang periode. Investeringen må sees på som en ekstraordinær investering for å gjenskape en kapasitet som alt eksisterer på Dragvoll, og ikke som en nyinvestering for NTNU. NTNU må driftsøkonomisk ikke komme dårligere ut enn om vi ikke hadde gjennomført prosjektet. Og sist, men ikke minst: Den nye lokaliseringen

Stortingspolitikere fra Trøndelag lytter i møte med NTNU-ledelsen. F.v. Øyvind Håbrekke (KrF), Gerd-Janne Kristoffersen (AP), Arild Stokkan-Grande (AP), Heidi Grene (SP), Lars Myraune (H) og Tord Lien (FrP).

må ha tomtearealer på eller i nær tilknytning til den eksisterende campusen som gjør det mulig å fortsette NTNUs utvikling minst i de neste 50 år i en sammenhengende campusløsning.

 

Mens denne saken har ligget i politisk dødvanne, har det ikke vært mulig å få gjennomslag for en helt nødvendig utbygging på Dragvoll, for å løse den prekære arealsituasjonen som rammer både studenter og ansatte og er en hemsko for videre utvikling.

 Nå må vi framfor alt få en politisk avgjørelse, slik at vi enten får satt spaden i jorda på Dragvoll, eller kommer i gang med et utbyggingsprosjekt for et samlet universitet på en campus. Det er i gang en dialog med departementet basert på styrets premisser, og vi regner med at det om nokså kort tid vil komme tilbakemelding på hvordan NTNU skal gå fram for å få avklart vår framtidige campusløsning.

Uansett er det viktig å ha en bred politisk oppslutning om veien videre. Derfor var det svært nyttig å ha en samtale med representanter fra både regjeringspartiene og opposisjonspartiene om campus-saken.

Støtter studentene

Studentene er alltid representert på møtet med stortingsbenken. Fungerende studenttingsleder Anja Ziolkowski sørget for at politikerne fikk med seg en kort, men effektiv situasjonsrapport om studentøkonomien og hvilken betydning den har i hverdagen. NTNU er helt på linje med studentene våre i spørsmålet om studiefinansiering. Vi støtter kravet om at studiestøtten må utvides til elleve måneder, slik at de som ønsker å være studenter på heltid, får muligheten til det.  

I tillegg er det viktig å satse på en fortsatt økning i antall studentboliger, ettersom prisnivået på boligmarkedet har stor innvirkning på studentøkonomien. 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen