Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Et e-rom med utsikter

NTNU skal være en spydspiss innen teknologi. Da er det også rimelig å forvente at vi skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i vårt daglige arbeid.

Til en viss grad er det også tilfelle: Vi er gode til å ta i bruk de mange, nye løsningene som finnes når det gjelder å administrere arbeidsdagen. Derimot har vi nok ikke alltid vært like gode på å sørge for at de systemene vi har innført, henger godt sammen. Vi bør ha ambisjoner om å bli bedre også på dette; å kombinere den enkeltes behov for IT-løsninger,  med felles systemer. Ikke minst fordi det handler om samhandling; skal vi kommunisere og samhandle bedre med hverandre, trenger vi en infrastruktur som legger til rette for dette.

Et e-rom for deling

Å dele dokumenter og filer på en enkel måte er nødvendig i dagens e-verden. Det er viktig å ha funk­sjonelle systemer for å samarbeide godt med våre partnere. Spesielt viktig er et elektronisk prosjektverktøy når vi skal samarbeide over store avstander – og internasjonalt. Jeg vet at flere av dere har ventet på en e-romsløsning for samhandling mellom prosjektpartnere. Nå er e-rommet her.

Sju forskningsprosjekter har testet ut en e-romløsning siden høsten 2011. Nå skal andre forskere slippe til i det nye, felles verktøyet. Prosjektrommene er tilgjengelige for både interne og eksterne deltakere.

IT-grunnmuren – solid og fleksibel

E-rom er ett av sju prosjekter i Basis IT, som bygger IT-grunnmuren i NTNU. Basis IT er et rammeverk som skal være både robust og fleksibelt. Nå er vi i ferd med å innføre felles e-post og kalender, og snart er nye Innsida på plass for alle NTNU-ere.

Overgang til Basis IT er en stor utfordring for alle som jobber med IT på NTNU. Systemene betjener jo en befolkning på størrelse med en middels by – med 25 000 databrukere. I tillegg er vi ved NTNU et krevende databehandlingsmiljø, med stort spenn og mange ulike behov.

Et viktig skritt for NTNU

Dette verktøyet representerer et  godt skritt framover. Og det påvirker allerede hvordan vi samhandler. Vi må bruke de muligheter som fins. Det er en forutsetning for å være en attraktiv samarbeidspartner i et internasjonalt forsknings- og utdanningssamfunn, og vi vil satse mye på å ha gode støttesystemer, som legger til rette for at våre medarbeidere skal kunne hevde seg på internasjonale og nasjonale arenaer.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Åshild Berg-Tesdal sier:

  Mange har etterlyst samarbeidsverktøy for forskningsprosjekter og andre prosjekter, så mer kjøtt på beina om hva slags tjenste E-rom (?) er, hvordan man får tilgang etc. hadde vært fint!

 2. Rune M. Andersen sier:

  «NTNU skal være en spydspiss innen teknologi. Da er det også rimelig å forvente at vi skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i vårt daglige arbeid.»

  Et verktøy/prosjekt som er kritisk for de fleste ansatte og studenter ved NTNU er Innsida 2. Dessverre er det for få ressurser til å gjøre den utvikling og endring som er nødvendig for å komme i mål på rimelig tid, og nå registrerer jeg at det er enda mindre penger tilgjengelig, og færre utviklere på prosjektet.

  Jeg håper det helt fra toppen av NTNU-systemet settes fokus på å øke utviklingstempoet i slike viktige prosjekter, slik at vi ikke blir sittende (for lenge) med uferdige løsninger. Det skaper unødvendig frustrasjon blant ansatte.

 3. Tor Holmen sier:

  E-romtjenesten skal tilby forskningsmiljøene en samhandlingsplattform hvor dokumenter og annen prosjektinformasjon kan deles med aktører i og utenfor NTNU. Bestillingen var opprinnelig for EU-forskningsprosjekter, men blir ved lansering utvidet til å omfatte alle eksternfinansierte forskningsprosjekter ved NTNU.
  Beslutning om å overlevere tjenesten fra prosjekt til linje ble tatt i mai. For øyeblikket pågår arbeid med å ferdigstille overleveringen, som etter plan skal avsluttes etter sommerferien. Forskningsprosjektene vil fra semesterstart ha mulighet for å bestille tilgang, bl.a. fra Innsida.

 4. Jan Erik Kaarø sier:

  Takk for ditt innspill, Rune M.

  Den versjonen av Innsida 2.0 som er gjort tilgjengelig for ansatte mangler ganske riktig en del funksjonalitet. Det har vært en bevisst strategi fra prosjektets side å lansere systemet på et tidlig stadium, fordi de ønsker å gi brukerne muligheter til å påvirke både hvordan Innsida skal virke og se ut.

  Utviklerne er takknemlige for alle forslag til forbedringer. Innspillene blir vurdert i forhold til kost/nytte, og med basis i disse ønskene blir nå systemet gradvis forbedret. Nye funksjoner innføres ca. annenhver uke.

  Som alltid i slike utviklingsprosjekter er ikke pengesekken stor nok til å oppfylle hele den lange ønskelista med en gang. Men faktum er at årets budsjett i mai ble øket. Prosjektet hadde i starten av 2012 et budsjett på vel 3,3 mill. kroner. Dette har vi nå øket til nærmere 4,5 mill. kroner.

  Dette strekker likevel ikke dette til å holde samme høye utviklingstakt i høst, som i vår. Men uansett så vil forbedringsarbeidet fortsette også neste halvår. Så når vi til høsten en gang slår av gamle Innsida skal ansatte og studenter oppleve Innsida 2.0 som et minst like godt, og helst bedre, alternativ til intranett for NTNU.

  Jan Erik Kaarø
  Medlem av styringsgruppa for Basis IT, der Innsida 2.0 inngår som et av sju prosjekter.

Toppen