Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Skal diskutere forskningsmeldingen med KUF-komiteen: Prioriter breddeuniversitetene!

-Sett et høyt ambisjonsnivå for norsk forskningsinnsats og prioriter breddeuniversitetene! Dette er hovedbudskapet fra NTNU, når vi i morgen skal diskutere den nye forskningsmeldingen med medlemmene i Stortingets KUF-komité. 

NTNU har nettopp levert vårt innspill til den nye forskningsmeldingen, som er planlagt å komme våren 2013. Når vi i NTNU-ledelsen i morgen skal ha samtaler med KUF-komiteen, blir sterkere ambisjoner og tydeligere prioriteringer i forskningsinnsatsen, et viktig tema.

Høyere ambisjoner

Et viktig budskap fra vår side er at det må settes et høyt ambisjonsnivå for norsk forskningsinnsats og at vekstambisjonen bør uttrykkes i en lett forståelig indikator. Investeringer i forskning og utdanning er blant de mest lønnsomme et samfunn kan gjøre. Et forpliktende innsatsmål vil gi et klart signal til hele samfunnet om at en satsing på forskning er en investering i framtidig verdiskaping, velferd og livskvalitet. Det kan være med på å rekruttere de beste og stimulere næringslivet til større forskningsinnsats.

Prioriter breddeuniversitetene

NTNU anbefaler at de store breddeuniversitetene prioriteres sterkere. Det er nødvendig for å nå målene om høy kvalitet i forskning, sikre forskningsbasert utdanning og realisere kunnskapstrianglet mellom forskning, utdanning og innovasjon. Breddeuniversitetene kan løfte forskningsinnsatsen i volum og kvalitet, men mulighetene må brukes mer effektivt enn i dag. Vi må anvende egne forskningsressurser over grunnbudsjettet best mulig. Man bør også vurdere å styrke forskningsinsentivene i finansieringen av universitetene. Forskerutdanningen har økt kraftig de siste ti årene, det samme har publiseringen. Ikke noe av dette gir impulser for vekst i den faste staben på samme måte som vekst i grunnutdanningene gjør. Universitetene må dessuten settes bedre i stand til å benytte den ressursen som et økende antall eksternt finansierte forskere representerer.

Grunnleggende forskning er bærebjelken

Når vi mener at de store breddeuniversitetene bør prioriteres, er det fordi det er her mye av den langsiktige grunnleggende forskningen foregår. Den er avgjørende for å oppnå høy kvalitet. Internasjonale fagevalueringer av norsk forskning er enstemmige; det må satses mer på grunnleggende forskning for å ta ut potensialet for høy kvalitet. Den grunnleggende forskningen er bærebjelken i nasjonens kunnskapsberedskap. Ingen kan med sikkerhet si hva slags kunnskap samfunnet trenger i framtiden, men vi vet at den må bygge på god forskning innenfor mange felt. Derfor er det nødvendig å sikre grunnforskningen stort armslag. Solid grunnforskning er den beste investeringen vi kan gjøre med tanke på framtidige innovasjoner, verdiskaping og konkurransekraft, velferd og livskvalitet. Skal vi få det til må det satses mer på «fri» forskning på åpne arenaer. Men det må parallelt skapes større rom for å finansiere grunnleggende forskning innenfor temaområder som energi, klima, helse, velferd. Og det er helt nødvendig å satse sterkere på grunnleggende teknologisk forskning.

Møt framtidens kunnskapsbehov

Vi er også opptatt av at doktorgradsutdanningen må trappes opp med flere stipendiatstillinger. Vi må ha mer kraftfulle virkemidler for internasjonalisering – for å øke kvaliteten i forskningen. Norsk forskning må bidra til å skape en bedre verden og at satsingen på forskningsinfrastruktur må fortsette.

NTNU mener også det er riktig at en ny forskningsmelding peker ut områder der forskningsinnsatsen må økes for å møte fremtidens kunnskapsbehov; som innenfor energi, klima, ressursbasert næringsutvikling, helse og velferd, og kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen. Dette må være brede tverrfaglige satsinger og ha virkemidler for hele verdikjeden fra grunnforskning til innovasjon.    

Dette er områder vi mener at også våre stortingspolitikere bør være opptatt av, og jeg ser fram til å diskutere forskning og prioriteringer med KUF-komitéen i morgen.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen