Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Forsvar for kompetanse

Det er et privilegium i rektorjobben at jeg jevnlig har gode samtaler med spennende mennesker, og om vidt forskjellige tema – selv om forskning, utdanning og innovasjon naturlig nok gjerne er en rød tråd. Tirsdag denne uka hadde jeg en slik samtale, og samtalepartneren var forsvarsminister Espen Barth Eide. I samtalen deltok også mine gode rektorkolleger Trond Andersen ved HiST, Steinar Nebb ved HiNT, oberst og skolesjef Ole-Asbjørn Fauske ved Luftkrigsskolen og konsernsjef Unni Steinsmo ved SINTEF.

Ryddet plass

Forsvarsministeren har vært på et to dagers besøk i Trøndelag. Mandag besøkte han Ørland hovedflystasjon, og i dag deltok han med foredrag på et seminar i regi av Luftkrigsskolen. Egentlig skulle statsråden returnere til Oslo rett etter foredraget, men da de fem viktigste kunnskapsinstitusjonene i regionen gjorde felles sak og ba om et møte, ble det på kort varsel ryddet plass i programmet og flybilletten booket om. Det var ingen ting som tydet på at ministeren angret på den rokkeringen; tvert i mot var det en meget engasjert forsvarsminister som både lyttet og snakket i den timelange samtalen.

Det er naturligvis ingen tilfeldighet at forsvarsministeren er på trøndelagsbesøk i disse tider. Våre lokalpolitikere har da også gjort en grundig innsats for å legge fram fordelene ved at den framtidige hovedflybasen legges til Ørlandet.

Kompetansepartner

For NTNU, som et nasjonalt universitet, er det viktig å understreke at vi er og kommer til å være en kompetansepartner for forsvaret, uansett hva som blir den endelige flybaselokaliseringen.

Både SINTEF og NTNU har et mangeårig samarbeid med Forsvaret. Prosjektene spenner fra avising og korrosjonsproblematikk på F-16 og beregning av flystøy, til samfunnssikkerhet og beskyttelse mot terror.

Men det er ingen grunn til å legge skjul på at geografisk nærhet er en viktig drivkraft for å utløse samarbeidsprosjekter. Luftkrigsskolen er etterhvert blitt en viktig del av det høyere utdanningsmiljøet i Trondheim, og samarbeider tett med både NTNU og høgskolene. Samspillet mellom militærfaglig utdanning og utdanning innenfor andre viktige samfunnsområder, er blitt stadig mer vektlagt, og samarbeidet mellom flere relevante fagmiljøer har fått økende betydning de senere årene.

Kunnskapsbaserte arbeidsplasser

For forsvaret er det også en stor fordel for rekruttering av de gode hodene, at det finnes et attraktivt arbeidsmarked for de som flytter med. I den sammenheng er det naturligvis et solid kort for trøndelagsregionen å kunne vise til de kunnskapsbaserte arbeidsplassene som finnes i hele spekteret fra NTNU og SINTEF via høgskolene til universitetssykehuset St. Olav. Dette er jo utfordringer vi også kjenner godt ved NTNU – tida med én-karrieres-familier er definitivt forbi!

Mer og bredere kompetanse

Forsvarsminister Barth Eide ga tydelig uttrykk for at forsvaret i tida framover trenger både mer og bredere kompetanse for stadig mer komplekse utfordringer. I den langtidsplanen som er under arbeid, er et eget kapittel viet kompetanseutvikling, og kompetansen må også hentes gjennom mer samarbeid med sivil sektor. Skolesjef Fauske ved Luftkrigsskolen fulgte opp med å understreke hvilke banebrytende muligheter de ser gjennom et enda tettere samarbeid med teknologi- og forskningsmiljøene i Trondheim.

Selv er jeg overbevist om at det fortsatt er et ubrukt potensial i et samarbeid mellom NTNU og forsvaret, og en synergi som går begge veier. For NTNU vil det ikke være aktuelt å gå inn på den militære siden, som våpensystemer, men vi har mye å bidra med på den sivilrelaterte delen av virksomheten. Ikke minst gjelder det innenfor driftsteknikk og logistikk. Både kollega Andersen ved HiST, og jeg har fagbakgrunn fra dette området, blant annet fra romstasjonsprogrammet til ESA (European Space Agency). Da jeg på slutten av 80-tallet var med på å starte opp samarbeidet mellom Marintek og ESA, var det erfaringsoverføring fra offshore som var nøkkelordet. Jeg tror at begge sektorer har noe å lære av hverandre, og at det fortsatt er store gevinster å hente med kunnskaps­overføring begge veier.

Behov i endring

Forsvaret og kunnskapsinstitusjonene har en felles forståelse av at framtidas behov er en størrelse i konstant endring. Og som forsvarsministeren sa, med et visst understatement; forsvaret må løse problemet med en gang det oppstår. Det kan vel tenkes kunnskapsinstitusjonene har et og annet å lære av forsvaret om raske beslutninger, selv om konsekvensene av å tenke seg om en ekstra gang er noe mindre dramatiske i vår sektor.

Utfallet av hovedflybasen er ikke gitt. Men jeg merket meg at Barth Eide utvetydig slo fast at selv om forsvaret i sin natur har en distriktsprofil, er det fullstendig uaktuelt å flytte de tre krigsskolene. Det skal fortsatt ligge i de tre største byene, nettopp for å høste fordelen av samspill med de andre store utdanningsinstitusjonene.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen