Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Rektors julehilsen: Samfunnsansvar, samhandling og solidaritet

2011 går mot slutten, og det er naturlig med et lite tilbakeblikk.  Dette året har mer enn noe annet handlet om strategi og veivalg.  I mars vedtok styret den nye strategien, som mye sterkere enn tidligere løfter fram samfunnsansvaret, både det nasjonale og det ansvaret vi har som del av en globalisert verden.  Nå er vi i gang med å implementere strategien på alle nivåer i organisasjonen.  Vi har utfordret fakultetene og instituttene til å gi visjonen Kunnskap for en bedre verden et konkret innhold. En viktig basis for dette arbeidet er de store globale utfordringen, og særlig er det naturlig å se etter tverrfaglige koblinger.

Samtidig utfordrer vi miljøene på hvordan vi kan utvikle de spisse, internasjonale toppmiljøene. Dette vil kreve tydelige prioriteringer, og i neste omgang en faglig konsentrasjon gjennom robuste fagmiljøer med høy kvalitet. I denne siste uka før juleferien, er dekanene, studenttingets ledere og rektoratet samlet i to dager for å diskutere veien videre: Hva skal være våre overordnete, strategiske satsinger i de kommende år?  Den diskusjonen tar vi med videre til den store ledersamlingen på Oppdal i slutten av januar.

Ambisiøs internasjonalisering

NTNU har mange fagmiljøer av internasjonal standard. I 2011 laget vi vår hittil mest ambisiøse handlingsplan for internasjonalisering. Ambisjonen er at internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer. Internasjonalisering skal finnes i alle studieprogrammer, i alle forskningsaktiviteter og i innovasjons- og nyskapingsinitiativer.

NTNU har hatt et mangeårig samarbeid med kinesiske kunnskapsinstitusjoner. Jeg er fornøyd med at vi har lykkes med å videreutvikle dette også i 2010, til tross for den friksjonen som har vært mellom landene på nasjonalt nivå. I år har vi også hatt en særlig satsing på å utvikle samarbeid med India, ikke minst gjennom det ni dager lange arrangementet India 2011. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som bidro til at det ble et strålende arrangement som også høstet anerkjennelse hos våre myndigheter.

En annen hovedprioritet har vært aktiv deltakelse i Europa. Jeg har tilbragt mye tid i Brüssel dette året, i oppgaver for European University Association (EUA). Det er ikke tilfeldig: EU er nå i ferd med å definere den neste store forskningssatsingen, Horizon 2020, som skal gå fra 2013 til 2020 og hvor innovasjon vil stå sentralt. Med NTNUs sterke kobling mellom forskning og innovasjon har vi ambisjoner om å være en aktiv deltaker i denne satsingen.

Meget gode fagevalueringer

Kvaliteten på våre fagmiljøer blir blant annet vurdert gjennom Forskningsrådets fagevalueringer.  De har i 2011 gjennomført to evalueringer; i biologi, medisin og helsefag og i geofag.  NTNU kom i det store og hele meget godt ut av disse evalueringene: Fire av fagmiljøene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) rangeres som fremragende ifølge evalueringen. Det gjelder Senter for bevaringsbiologi (CCB) og miljøtoksikologi ved institutt for biologi og mikrobiell bioteknologi og biopolymergruppen ved institutt for bioteknologi. Ved Det medisinske fakultet får Senter for hukommelsesbiologi (CBM)/Kavli-instituttet for systemnevrovitenskap karakteren “undoubtedly Excellent”, og forskningsgruppen “Cardiovascular Clinical and Translational Science” “svært bra til fremragende”. Ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk rangeres faggruppen anvendt geofysikk som svært godt/excellent.  Jeg vil gratulerere alle involverte – vi vet alle at resultatene ikke har kommet rekende på ei fjøl! Samtidig er det grunn til tilfredshet over at de som ikke skåret høyt i denne evalueringsrunden, allerede har tatt fatt på analysearbeidet for å ta grep og komme sterkere tilbake.

God søkning

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å utdanne mennesker.  Det var derfor god grunn til å glede seg da det ved årets semesterstart møtte opp 6826 nye studenter – det er ny rekord.  Minst like positiv er den gode utviklingen i kvinnelige søkere til teknologiutdanningen.  Den har heller ikke kommet av seg selv, men er resultatet av en årelang, bevisst og solid satsing fra mange gode krefter. Med like bevisst satsing, skal vi også nå like gode resultater når det gjelder kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger.

Godt arbeidsmiljø viktigst

De siste årene har vi avdekket flere utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. I 2011 har vi vi for alvor satt fart på HMS-området og  gjennomført en rekke utbedringer. Fra midten av januar får vi på plass et nytt avvikssystem, og alle enhetene er godt i gang med lokale beredskapsplaner.  Helse, miljø og sikkerhet vil ha meget høy prioritet også i 2012, og jeg har varslet at det vil være nulltoleranse for ikke å følge opp dette området.  NTNU skal være et godt og trygt sted både å studere og arbeide!

Gode arbeidsforhold er også knyttet til gode arealer. Der har vi særlig store utfordringer på Dragvoll, der arealsituasjonen er prekær. Mangelen på studentarbeidsplasser, arealer til biblioteksfunksjoner og laboratorier er grundig dokumentert, og vel kjent for våre eiere. Det må være et mål for 2012 at vi endelig skal få gjennomslag for nybygg på Dragvoll.

 Samhandling og fellesskap

 Hver høst har vi en dialogrunde på alle fakultetene.  Det er viktige og nyttige samtaler, der vi ikke bare møter fakultetsledelsen og alle instituttlederne, men også representanter fra det viktigste nivået i organisasjonen; faggruppene  – arnestedet for utdanning og forskning.

Mitt budskap i høstens dialogmøter, har vært å søke samarbeid og tenke helhet. Alle har blitt oppfordret til å se seg rundt: Hvordan kan jeg bidra til NTNU-helheten? Hvem kan jeg samhandle med, for selv å bli bedre? Hvordan kan vi utnytte den tverrfaglige kompetansen, til å utvikle enda bedre løsninger? Ingen blir bedre av å arbeide helt alene med sitt!  Vi blir alltid bedre når vi bryner egne idéer mot andres.

Det gjelder også på tvers av båsene vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatt. Om man arbeider med kjernevirksomheten, undervisning, forskning, formidling og nyskaping, eller med de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, bidrar alle til helheten. Det viktige i denne sammenheng er ikke stillings­betegnelsen, men kompetansen vi har og kvaliteten på arbeidet vi utfører. Der skal kravene være høye, det MÅ de være, om vi skal lykkes i å nå målene.

Solidaritet

Kunnskap for en bedre verden er en ambisiøs visjon. Men det er naturlig for et universitet som vårt å legge lista der. Det er vårt demokratiske og solidariske oppdrag som universitet; å bruke vår viten til beste for samfunnet. I dette samfunnsoppdraget har hver og en av oss en jobb å gjøre, et bidrag i den store sammenhengen.

Apropos vårt solidariske oppdrag; også i år har vi valgt å gi julegaven til noen som virkelig trenger det. I år går pengene til Medisinstudentenes humanitæraksjon, MedHum i Trondheim. De har tilegnet neste aksjon til arbeidet for barn som fødes av HIV-positive mødre i Mosambik. Gjennom kunnskap, veiledning og medisinsk behandling, kan smittefaren reduseres fra 35 prosent til under fem prosent – et gigantisk sprang i retning mot en generasjon fri for aids.

Ved NTNU er vi med rette stolte av våre engasjerte studenter. MedHum er bare en av mange organisasjoner som viser at studentene, til tross for en krevende hverdag, har både evne og vilje til å bry seg om verden utenfor lesesalen.  Årets julegave gir også mening og innhold til vår visjon om kunnskap for en bedre verden.

Med dette vil jeg ønske alle studenter og ansatte en riktig god jul og vel møtt i 2012 til et nytt, framgangsrikt og meningsfylt år!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Tove Strømman sier:

    Jeg synes det er kjempespennede at NTNU setter ned strategier om hvordan vi enda bedre kan ta vårt samfunnsansvar.
    Kunnskap for en bedre verden i så måte en god visjon og jeg gleder meg til å se hva vi som institusjon kan greie å få til av både lokalt og globalt ansvar fra 2012 og utover.

Toppen