Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Nyttig møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe

Fredag hadde jeg gleden av å møte olje- og energiminister Ola Borten Moe.  Sammen med noen av NTNUs og SINTEFs fremste fagfolk på energiområdet, drøftet vi blant annet aktuelle problemstillinger i tilknytning til den kommende Energimeldingen. Det var en god og konstruktiv samtale som jeg er sikker på vil være nyttig både for våre institusjoner, og for det videre arbeidet i departementet, ikke minst fordi vi ble enige om konkret oppfølging med utgangspunkt i dagens samtale.

Vi valgte å droppe møterommene på Gløshaugen denne gangen, og la møtet til flerfaselaben på Tiller. Dermed kunne ministeren også få en rask omvisning i noen av de laboratoriemiljøene som har hatt avgjørende betydning for utviklingen av de norske olje- og gassprovinsene gjennom forskning på flerfasestrømning, og som nå er aktuell gjennom det nye anlegget for CO2-fangst.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at olje- og energiministeren besøker Trondheim. NTNU og SINTEF er blant Europas ledende miljøer på energi og petroleum; mer enn 1100 forskere er direkte involvert i dette fagfeltet.

Møtet med Borten Moe ga en verdifull anledning til å utdype innspillet som NTNU og SINTEF tidligere har gitt til det regjeringsoppnevnte energiutvalget, som skal avgi sin innstilling på nyåret i 2012. Vi diskuterte også hvordan NTNU og SINTEF kan bidra med sin kunnskap til å belyse ulike handlingsalternativer for å oppnå mer effektiv energibruk og mindre utslipp.

Energiforskning fikk et viktig løft gjennom klimaforliket, det ledet til en økning i innsatsen med om lag 600 millioner kroner årlig. Nok energi og et bærekraftig energiforbruk er en av de største utfordringene kloden står overfor. Samtidig er det et stort verdiskapingspotensial i norske energiressurser. Derfor mener vi at det nå er på tide å satse videre.

For å lykkes, må innsatsen konsentreres i robuste forskningssentre. Etableringen av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er et riktig spor i så måte. Nå må aktiviteten rundt disse forsterkes, og det bør etableres nye sentre innen fremtidens kraftnett, Smart­Grids og energieffektivisering i industrien, blant annet.  

NTNU og SINTEF har allerede en sterk internasjonal posisjon på dette området. Det er, med våre nasjonale forutsetninger, både naturlig og viktig at norske forskningsmiljøer hevder seg på den internasjonale arenaen.  Utdanning og forskning innenfor energiområdet er så viktig for Norge, at temaet med fordel kan vies spesiell oppmerksomhet i den kommende Energimeldingen.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen