Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ny håndbok skal gi bedre doktorgradsutdanning

NTNU prioriterer doktorgradsutdanningen høyt. For å oppnå et best mulig doktorgradsløp, fra rekruttering og opptak til innlevering og disputas, lanserer vi nå et nytt hjelpemiddel i form av en håndbok og en felles standard. Mandag skjer lanseringen, og jeg håper å møte mange doktorgradskandidater både på Dragvoll og Gløshaugen.

Universitetets gull

Mer enn 2000 ph.d.-kandidater er tatt opp på våre ph.d.-programmer. Alle representerer en viktig ressurs for universitetet og for samfunnet. Våre doktorkandidater er universitetets “gull”, og jeg er stolt og takknemlig for det verdifulle arbeid de gjør hos oss. Dette er i hovedsak unge mennesker som bruker krefter på å oppnå landets høyeste kompetanse, og som senere skal bruke dette i ulike jobber innenfor og utenfor akademia. Ph.d.-utdanningen markerer overgangen fra utdanning til forskning. I forskerutdanningen kommer kandidaten for alvor i inngrep med aktive forskningsmiljøer. Vi vil møte kandidatene på en inkluderende måte faglig og sosialt. Veilederne er viktige – men også alle andre i fagmiljø, administrasjon og ledelse. Ikke alle ph.d.-kandidater er ansatte på NTNU, men det er av stor betydning at de også inkluderes faglig og sosialt under opphold på NTNU.

Synliggjøre kompetanse

Den ferdige doktoren fra NTNU får relevant stilling både innenfor og utenfor akademia og dette viser at kompetansen er etterspurt.  Samtidig ser vi utfordringen med å gjøre ph.d.-kompetansen synlig for flere samfunnsaktører, dette betyr å formidle merverdien en doktor representerer sammenliknet med en masterkandidat. Vi står ovenfor både nasjonale og globale utfordringer; her er klima, energi og befolkningsvekst noen overskrifter. Våre ferdige doktorer representerer på mange måter framtidas håp i forhold til disse utfordringene.

Håndbok og felles standard

Med heftet “Kvalitet i ph.d.utdanningen. Felles standard og Håndbok” vil vi først og fremst nå fram til alle som er tatt opp på våre ph.d.-programmer og alle veilederne. Men like viktig er det å nå alle ledere, utvalg og administrasjon.

Heftet består av to deler, der første del beskriver en felles standard for ph.d.-utdanningen som skal gjelde for alle enheter. Andre del er en håndbok med tiltak som skal fremme kvalitet i alle trinn, krydret med eksempler på god praksis. Heftet skal være et hjelpemiddel for å oppnå et best mulig doktorgradsløp, fra rekruttering og opptak til innlevering og disputas.

Heftet er et direkte resultat av utredningsprosjektet “Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning” fra juni 2009. Utredningsprosjektet viste at mye er bra, men at mye også kan bli bedre. Andre forbedringstiltak vi er i gang med, er internasjonalisering av ph.d.-utdanningen, bedre oppfølgingssystemer, videreutvikling av veilederkompetanse og ekstern synliggjøring.

Stolte

Vi i NTNU-ledelsen er – med god grunn – stolte av alle som arbeider for å styrke doktorgradsutdanningen ved universitetet. Jeg vil berømme det kontinuerlige forbedringsarbeidet som pågår ved alle fakulteter og institutter. Mange dyktige veiledere inspirerer og støtter sine kandidater, og bidrar til at de leverer en avhandling av høy internasjonal kvalitet.

Nasjonalt utmerker NTNU seg positivt med å uteksaminere mange doktorer hvert år, med at våre doktorer gjennomfører, at de bruker kortere tid og at vi tar opp mange nye kandidater hvert år. Mye er bra, men vi strever fortsatt med refusjoner, avbrudd og gjennomføringstid.  NTNU styrker derfor grepet om utdanningen, både når det gjelder kvalitet og relevans. Jeg er ikke i tvil om at vi i fellesskap vil klare å oppfylle de høye ambisjonene som vi har for doktorgradsutdanningen i årene som kommer.

Film og presentasjon

Håndboken er utarbeidet i samarbeid med doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon (DION). Mandag 7. november møter jeg kandidatene på Dragvoll for å presentere håndboken for dem, og tirsdag 8. november vil jeg holde samme presentasjonen på Gløshaugen. DION vil deretter vise en film om livet som ph.d.-kandidat, som er laget av PhD comics. Vi håper på stort oppmøte!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen