Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

10 mill til ECCSEL: Et viktig skritt, men langt igjen til mål

I går kom en positiv nyhet midt i valgkampen.  Kunnskapsdepartementet (KD)  bevilget i revidert statsbudsjett i alt 30 millioner kroner til vedlikehold, og i går fikk vi informasjon om at 10 av dem kommer til NTNU.

Åtte av de ti millionene har vi planlagt skal brukes til å starte opp renovering av Varmeteknisk Laboratorium, som skal inngå i ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure).

ECCSEL er en paneuropeisk forskningsinfrastuktur for CO2-fangst og  –lagring hvor NTNU har rollen som koordinator i nært samarbeid med SINTEF.  Laboratoriesamarbeidet er en del av det strategiske veikartet for forskningsinfrastruktur i Europa (ESFRI), og vil ha meget stor betydning for framtidens bærekraftige energiløsninger.  

Langt igjen til mål

Pengene vi fikk i denne omgang, vil bli brukt til oppstartaktiviteter i oppgradering av Varmeteknisk laboratorium. Totalprosjektet er kostandsberegnet til nesten 300 mill kr. Det inneholder også påbygg på nesten 6000 m2. Oppstartprosjektet handler konkret om asbestsanering, oppgradering av vann og avløp, og innvendig og utvendig gasslager, og strømforsyning i bygget. Tidligere har vi gjennomført en første fase av prosjektet i kjemiblokkene, som inneholdt oppgradering av Kjemiblokk 4 og deler av Kjemihallen. I kjemiblokkene gjenstår ennå en del arbeid.

Det er ikke første gang vi får en “ekstrabevilgning” til dette formålet. Vi fikk tildelt 40 millioner kroner også i november 2010, etter at det i statsbudsjettet opprinnelig ikke var satt av noen midler til prosjektet.

Vi er glad for hver bevilgning som kommer, men vi må også erkjenne at det fortsatt er langt igjen til mål. De totale kostnadene til oppgradering av bygg i vår del av ECCSEL-prosjektet er på 520 millioner kroner.  Planen er at anleggene skal kunne tas bruk i løpet av 2014 – 2015. Det ligger et tungt ansvar på Norge som har fått ledertrøya, i å sørge for at dette viktige arbeidet kommer i gang som planlagt, og vi håper derfor det er poltisk vilje også til en større bevilgning gjennom den ordinære budsjettprosessen.  

To millioner av dagens ekstrabevilgning, vil bli brukt til andre viktige vedlikeholdsformål.

Vi ser denne ekstrabevilgningen som et uttrykk for tillit til at det er godt investerte penger. Vi har i all kommunikasjon med departementet lagt vekt på å gi grundig informasjon om hva hver krone skal brukes til, og hvordan investeringen vil komme til nytte.

Prekært på Dragvoll

Like systematisk har vi også minnet departementet om det byggeprosjektet som ligger øverst på vår prioriteringsliste, nemlig nybygg på Dragvoll. Her er plassmangelen og behovet for nye arealer prekær. Vi håper statsråden ved neste besøk  kan fortelle at vi nå kan sette spaden i jorda også på Dragvoll. Vi har presentert våre behov, det mangler “bare” en politisk beslutning.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen