Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Bra med engasjement rundt doktorgradsutdanningen!

Av 15/06/2011 i Forskning

Adresseavisen har den siste tiden rettet søkelyset mot doktorgradsutdanningen, gjennom en serie artikler. Det er jeg glad for. Det er også fint at mange av våre egne medarbeidere engasjerer seg i temaet, som i dagens kronikk av Aksel Tjora.  I tillegg er det publisert et par til dels kritiske leserinnlegg, og om jeg ikke er enig i alt som skrives, er jeg glad for engasjementet.

 Stor samfunnsmessig betydning

Doktorgradsutdanningen er en viktig og krevende utdanning med stor samfunnsmessig betydning, som har og skal ha stor oppmerksomhet hos ledelsen på alle nivåer her på NTNU.

Og la det være sagt: Det er mye som er bra med NTNUs doktorgradsutdanning! Det fikk vi dokumentert i en bredt anlagt undersøkelse i 2009. Mange veiledere gjør en kjempeinnsats for sine stipendiater. De aller fleste av våre kandidater gjennomfører jo også med godt resultat.

Like fullt har vi fortsatt mye å gå på. Derfor er doktorgradsutdanningen et fast tema i den løpende dialogen vi i ledelsen har med fakultetene. Og jeg vil berømme fakultetene og instituttene for det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i fagmiljøene.

Vi har også tett samarbeid med Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU, DION. Sist fredag hadde jeg et møte med representanter fra DION, hvor vi ble enige om veien videre. Vi kommer til å videreføre og styrke samarbeidet i tida som kommer.  DION ønsker blant annet å bidra ved promoteringen av håndbok og felles standard som er laget for vår ph.d.-utdanning. Dette viser at det omfattende arbeidet som i senere år er lagt ned for å styrke utdanningen, er støttet fra DION og at de vil bidra til å gjøre håndboka kjent gjennom sine kanaler til alle ph.d.-kandidater ved NTNU.

Beste praksis

Vi har allerede mange nye tiltak under arbeid. Som tidligere nevnt, har vi ferdigstilt en håndbok for NTNUs ph.d.-utdanning, der vi fastsetter beste praksis, en felles standard, for hele doktorgradsløpet fra opptak til disputas. En grundigere evaluering underveis i løpet, såkalt midtveisevaluering, er ett av flere tiltak for oppfølging. Dette fungerer svært godt for mange kandidater. Like stor betydning har den årlige framdriftsrapporteringen som gir både kandidat og veiledere en anledning til å melde fra om bekymringer.

Det er viktig at både kandidat og veileder benytter seg av plikten til å melde fra om forhold som ikke fungerer så tidlig som mulig. Bare på den måten kan instituttleder utøve sitt lederansvar og sette inn tiltak for å få arbeidet tilbake på rett kjøl.

Vi kommer også til å systematisere og forsterke arbeidet med kompetanseheving av veiledere. I mange miljøer har kandidatene allerede flere veiledere. Nå innfører vi to veiledere som hovedregel. Jeg er overbevist om at det vil ha stor effekt, og først og fremst gjøre veilederrelasjonen mindre sårbar. 

Psykisk utfordrende

Det er likevel ikke til å komme fra at arbeidet mot en doktorgrad er både spesielt og krevende. Det stilles store krav til selvstendighet og prestasjoner, og mange har erfart at det kan være psykisk utfordrende.

 Jeg er opptatt av at kandidatene skal organiseres i forskergrupper. Selvsagt fordi det fremmer god forskning, men også fordi det gjør det lettere å inkludere studenter og ph.d.-kandidater i aktive forskningsmiljøer. I det hele tatt legges det legges større vekt på faglig og sosial inkludering enn tidligere, og arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler skal fange opp hvordan medarbeiderne opplever sin arbeidssituasjon.

Ensomt

Likevel er doktorgradsarbeidet helt grunnleggende et individuelt arbeid. Selve definisjonen på et doktorgradsarbeid, er jo at det er originalt. Jeg forstår godt at dette til tider også kan oppfattes som ensomt.

Nettopp derfor er rekrutteringen så essensiell. Vi kan ikke bare ha fokus på faglige kvalifikasjoner, men må også legge vekt på egnethet og motivasjon. Å unnlate det, vil etter min mening være direkte uredelig overfor den som står i en valgsituasjon og skal avgjøre hva hun eller han skal gjøre i de kommende, viktige årene av sitt liv.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen