Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kravet om trygt arbeidsmiljø er ufravikelig

Arbeidsmiljøet er igjen på dagsorden ved NTNU. Eller rettere sagt – arbeidsmiljø er på dagsorden hver eneste dag ved NTNU, nå har det igjen også oppmerksomhet i media.

Bakgrunnen er en fersk tilsynsrapport, etter et tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010. Tema er organisatoriske arbeidsbetingelser, psykososialt arbeidsmiljø og lovpålagt HMS-arbeid.

Universitetstilsynene er en del av Arbeidstilsynets prosjekt ”Arbeid for helse”, en nasjonal satsing for å bidra til forebygging av uheldige psykiske belastninger i arbeidslivet. I forbindelse med denne satsingen, gjennomføres det tilsyn ved de fleste universitetene i Norge. Arbeidstilsynets hovedmål med tilsynene er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, samt å arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte.

Høy prioritet

Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet ved NTNU. Jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet har stor oppmerksomhet fra universitetsledelsen. Vi verdsetter derfor alle innspill som gir oss mulighet til å bli bedre oss på dette området.

Tilsynsrapporten peker på enkelte forhold hvor vi kan ha behov for forbedring. I det store og hele kan vi si at de fleste forholdene er kjent fra før gjennom vår egen arbeidsmiljøundersøkelse eller gjennom det ordinære HMS-arbeidet. Det betyr ikke at vi tar lett på rapporten. Når det varsles om forhold som ansatte opplever bidrar til utrygghet, eller til en arbeidssituasjon som er mer krevende enn det som kan aksepteres, tar vi det på største alvor.  Det arbeides derfor med disse forholdene hver eneste dag, ikke minst i form av forebyggende tiltak. Likevel har vi fortsatt mange utfordringer når det gjelder å følge opp godt nok de retningslinjene og de tiltakene som settes ut i livet.

Trenger dokumentasjon

Det daglige HMS-arbeidet bygger i stor grad på den arbeidsmiljøundersøkelsen som vi har gjennomført i to runder. Det er lagt et stort arbeid og høy faglig kompetanse i å utvikle denne undersøkelsen, og selv om vi kunne ønske oss en enda høyere svarprosent, har mer enn halvparten av de ansatte svart. Vi mener at undersøkelsen har gitt oss god innsikt i det psykososiale arbeidsmiljøet i organisasjonen, og er derfor litt undrende til at Arbeidstilsynet legger denne undersøkelsen til side. Dette vil vi ta med oss inn i den dialogen vi skal ha med Arbeidstilsynet fram mot 1. april.

Det er nemlig slik at det ikke blir gitt noen pålegg i denne omgang, men at Arbeidstilsynet er åpen for dialog om de pålegg som vurderes fra tilsynets side. Fra vår side vil vi bruke denne dialogen til å diskutere metode og innhente dokumentasjon for noen av de beskrivelser som blir gitt i rapporten. Ikke minst ønsker vi å forsikre oss om at vi har en underliggende dokumentasjon som sikrer at vi bruker ressursene innenfor dette viktige området, på en best mulig måte.

Ufravikelig mål

Samtidig vil vi gå nøye inn i rapporten, og vurdere hvilke tiltak som bør igangsettes eller forsterkes på enkelte områder. Det gjelder særlig rutiner for varsling, håndtering av konflikter og beredskap i forhold til vold eller trusler i arbeidssituasjonen. Det er et ufravikelig mål at NTNU skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for alle ansatte, i alle deler av organisasjonen.

Stikkord: , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Svein Olav Antonsen, hovedtillitsvalgt Forskerforbundet NTNU sier:

    Jeg setter pris på dette innlegget da jeg ble ganske forbauset over at første respons fra NTNU-ledelsen i media (Adressa 16. februar) var å stille seg kritisk til et varsel om pålegg fra en tilsynsmyndighet som NTNU er underlagt.

    mvh

    Svein Olav Antonsen

Toppen