Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Godt læringsmiljø gir gode valg

Av 10/01/2011 i Utdanning

Læringsmiljø er ikke noe man mottar eller leverer. Da NTNU gjennomførte sin første store læringsmiljøundersøkelse var vi veldig bevisste på at  et godt læringsmiljø skapes i samspill mellom studenter og undervisere – man kan ikke forlange et godt læringsmiljø, men man kan være en aktiv del av et.

Godt studentliv – kompetent arbeidskraft

Et inkluderende, rikt og utfordrende læringsmiljø er en forutsetning for at studenten opplever at utdanningen er relevant for seg selv og samfunnet, og dermed motiverende og utviklende. Dette bidrar til at de gjør gode valg, lever godt og lykkes i studiene, går ut av universitetet som dyktige kandidater og dermed bidrar til å fylle samfunnets behov for kompetent arbeidskraft. Det er en forutsetning at både fagmiljø og studenter bidrar til dette.

Når vi leser resultatene fra læringsmiljøundersøkelsen, gjenspeiler dette både fagmiljøenes bidrag, men også studentenes deltagelse. Et godt læringsmiljø preges av en god dialog og oppfølging. Det krever engasjerte og deltagende studenter like mye som gode faglige og pedagogiske opplegg.

Nær målet

Det er gledelig å se at vi er svært nær målet som er satt i strategien NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, om at 80 prosent av studentene skal oppleve et positivt læringsmiljø. Vi registrerer også med glede at det er et fåtall av studentene som er uenige i spørsmålet om de opplever et positivt læringsmiljø.

80 prosent av studentene opplever at studiet er personlig meningsfullt, og like mange ønsker å være bedre enn gjennomsnittet. Dette forteller oss at vi har en motivert og ambisiøs studentmasse, noe som er et godt grunnlag for å lære og lykkes.

Vår viktigste ressurs

Studentene er NTNUs viktigste ressurs. Studentene utnytter og utvikler sin kompetanse både faglig og personlig gjennom gjensidig støtte og samarbeid. Vi ser at en rekke fagmiljø er flinke til å legge til rette for samarbeid med og mellom studentene. Studentene uttrykker også godt utbytte av samarbeid med andre studenter gjennom digitale verktøy. 80 prosent av studentene deltar i organiserte aktiviteter ved siden av studiene. Dette er en verdifull del av studentlivet, som rektor alltid oppfordrer studentene til å ta del i ved sin velkomsttale ved immatrikuleringen.

Ved oppstart deltar 80 prosent av studentene på et fadderopplegg. De aller fleste uttrykker at dette har gitt en god start på studiene.

Stort arbeidspress

Vi har altså mange positive faktorer som grunnlag for videre utvikling av NTNUs læringsmiljø. Likevel har vi noen utfordringer. Det å være godt forberedt til læringsaktiviteter er en forutsetning for å få godt læringsutbytte.  Noen studenter opplever totalt et stort arbeidspress. Dette fører igjen til at det er en utfordring å møte godt forberedt til undervisning.

Heltidsstudenten forsvinner?

Det er et faktum at heltidsstudenten er i ferd med å forsvinne innen alle studier hvis det ikke gis ekstra økonomisk støtte hjemmefra. Det er et viktig og vanskelig fagpolitisk spørsmål hvordan vi skal møte denne realiteten. Utviklingen er en trussel for et godt læringsmiljø.

Enkelte opplever mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Selv om tallene ikke er høyere enn tilsvarende undersøkelser i arbeidslivet, og lavere enn i videregående skole, er dette ikke akseptabelt og må tas på alvor.

Lav svarprosent

Vi hadde forventet en høyere svarprosent enn 15 prosent, men tilstrekkelig mange studenter svarte til at tydelige trender ikke ville blitt vesentlig endret med økt svarprosent. Det gjør at vi tar undersøkelsen på alvor. Vi vil bruke undersøkelsen i vårt arbeid med utvikle et enda bedre læringsmiljø i felleskap. Flere læresteder opplever samme utfordring med lav svarprosent, eksempelvis Universitetet i Tromsø som nådde 20 prosent  i sin første brede undersøkelse fra 2008. 

Avslutningsvis vil jeg bare si til deg som student som ikke benyttet anledning til å svare på undersøkelsen, at spørsmål omkring læringsmiljø kan tas opp med Studenttinget sitt tillitsmannsapparat. Det er grunn til å sette seg inn i Studentservice sine mange tjenester, som spenner vidt, fra kurs i eksamensmestring til karriereveiledning.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen