Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ny strategi på høring: Mål og veivalg som angår alle

Strategi har vært et viktig tema denne høsten. Vi tar vare på det beste i dagens strategi, og utvikler den videre med sikte på en utadvent, konkret og ambisiøs strategi som vektlegger både vår viktige samfunnsoppgave, og vår egenart som universitet.

Tirsdag diskuterte styret utkastet til strategi slik det er i dag, etter måneder med godt arbeid i mange deler av organisasjonen. Det var en konstruktiv og god debatt, med mange konkrete og tankevekkende innspill som skal innarbeides før hele strategien med det første sendes ut på høring i organisasjonen. Jeg håper veldig mange vil bruke tida fram til høringsfristen 15. februar til å bidra til en strategi som gir retning for virksomheten ved NTNU i de kommende årene.

Respekt og omtanke

Strategiarbeid er krevende. Det er viktig å finne den rette balansen mellom ambisiøse visjoner, realisme og konkrete veivalg. Og formuleringene er viktige. Som vi ble  minnet på i styret; det skal ikke være rom for ulike tolkninger; vi må være tydelige både over for omverden og ikke minst innad i organisasjonen på hva vi mener. Ikke minst fordi formatet er så komprimert, blir hvert ord dermed viktig.

Tre slike viktige ord er fortsatt med: Kreativ, konstruktiv og kritisk. Disse kjerneverdiene fra 1996 sitter i ryggmargsrefleksen i organisasjonen. I den nye strategien utdyper vi meningsinnholdet i disse verdibegrepene. Samtidig utvider vi verdigrunnlaget til å omfatte respekt og omtanke. I det legger vi at vi skal vise respekt for ulike fagtradisjoner og disipliner, og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Vi skal bidra til mangfold og likestilling. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt og omtanke, og vi skal støtte hverandre og bidra til personlig vekst og kompetanseutvikling.

Samfunnsoppdraget

Strategien vektlegger vårt samfunnsoppdrag, og peker på at dette er styrende for vår virksomhet.

Vi har delt samfunnsoppdraget i tre: Vårt generelle oppdrag som universitet, med særlig ansvar for langsiktig, grunnleggende forskning og forskningsbasert undervisning. Vårt spesielle oppdrag, som blant annet innebærer å utdanne mennesker for norsk teknologibasert næringsliv og forvaltning. Det tredje har vi kalt vårt demokratiske og solidariske oppdrag. Det innebærer å bidra til en kunnskapsbasert, offentlig debatt om viktige samfunnsspørsmål. Vi skal engasjere oss i å løse noen av verdenssamfunnets store utfordringer innenfor energi og klima, miljø og utvikling, helse og velferd, menneskerettigheter og sameksistens på tvers av kulturer.

Fremragende fagmiljøer

I forrige strategirunde innførte vi visjonen ”Internasjonalt fremragende”.  Vi vil fortsatt ha eksellens i internasjonal målestokk som ambisjon. Det er viktig å ha et ambisjonsnivå som både er tydelig og realistisk. Vi foreslår at vi skal ha mekanismer for å utvikle og opprettholde fagmiljø i internasjonal toppklasse. Vi legger vekt på å gi visjonen et konkret innhold, og å beskrive hvordan den skal etterprøves; gjennom internasjonale fagevalueringer. Jeg oppfordrer til at fagmiljøene i høringsperioden diskuterer og gir tilbakespill på hvor vi skal legge lista når det gjelder ambisjonene om internasjonal eksellens. Det er viktig at dette ambisjonsnivået er godt forankret i institusjonen.

På utvalgte områder skal vi ha fremragende fagmiljøer som hevder seg i verdensklasse. Hvilke miljøer dette skal være, skal vi komme fram til gjennom en grundig prosess, der forslagene kommer fra fagmiljøene selv. Vi erkjenner også behovet for å styrke den langsiktige, grunnleggende forskningen, og at NTNU med sin profil må ha særlig oppmerksomhet på å mestre de nye muliggjørende teknologiene. Det vil være en viktig del av grunnlaget for at vi også i framtiden kan drive med avansert forskningsbasert nyskaping.

Tydelig hovedprofil

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. I styredebatten ble det stilt spørsmål ved om denne kommer tydelig nok fram i strategien. Det er noe av det vi må se nøye på i finpussen av høringsutkastet. Jeg er overbevist om at det er mulig å forene behovet for å tydeliggjøre hovedprofilen og synliggjøre bredden.

Så skal vi også se på hvordan vi kan innarbeide gode formuleringer som studentene har foreslått i siste runde. Vi ønsker en strategi som også studentene kan identifisere seg med. Og vi ønsker avgjort at studentene skal føle stolthet og tilhørighet ved NTNU, slik et av forslagene deres lyder.

Ut på høring

Nå vil forslaget bli sendt ut på høring i organisasjonen. Fristen for å svare er satt til 15. februar. Vi vil også bruke den årlige ledersamlingen på Røros i slutten av januar til å diskutere strategien grundig. Etter planen skal styret vedta strategien i møtet den 30. mars.

Det er altså i tida fram til midten av februar at muligheten er der for deg som NTNUer, til å påvirke hva som skal være våre mål og veivalg de kommende årene. Jeg vil oppfordre så sterkt jeg kan: Bruk anledningen og engasjer deg!

Høringsutkast 17 12 2010 – Strategi for 2011-2020

Høring – NTNUs strategier 2011-2020

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Jørgen Hovelsen sier:

    Hvordan blir høringen gjort tilgjengelig?

  2. Det blir lagt ut en lenke til høringsutkastet fra denne bloggen fredag (17/12).

    Vennlig hilsen Torbjørn Digernes

  3. Vemund Warud sier:

    Unnskyld hvis jeg overser det, men jeg kan ikke se noe høringsutkast her.

  4. Takk for påminning. Høringsutkastet med brev er nå lenket opp fra bloggen.

Toppen