Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Forskerutdanning i styret og på scenen

Av 11/11/2010 i Forskning

Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning er en av de aller viktigste oppgavene for NTNU. Ph.d. –utdanningen vår skal både gi NTNU noen av de nye forskerne som vi trenger, samtidig som den skal gi høyt kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.  Samme dag som styret behandlet en ny håndbok for utdanningen,  sto ti doktorgradsstipendiater på scenen i Samfundet, i nyskapningen Forsker Grand Prix.

 NTNU satser nå strategisk for å styrke ph.d.-utdanningen. Ph.d.-utdanningen markerer overgangen fra utdanning til forskning. Stipendiaten kommer her for alvor i inngrep med aktive forskningsmiljøer, og grunnlaget for en god forskerkultur etableres. Høy kvalitet i ph.d.-utdanningen er sterkt knyttet til forskningskvaliteten i fagmiljøene og det er således av stor betydning at disse er godt integrert.

I 2009 ble det laget en utredningsrapport, ”Forskerekruttering og ph.d. –utdanning”, som viste at mye er bra i vår forskerutdanning, men at det også er rom for forbedringer. Rapporten ble til etter en bred medvirkningsprosess i NTNU, og det ble bestemt at rapporten skulle følges opp i flere tiltaksorienterte prosjekter.  Til sammen skulle oppfølgingsprosjektene sikre bedre rapportering av resultater; endre forskrift og avtale for å styrke institusjonens ansvar, utvikle beste praksis for å øke kvalitet, redusere gjennomføringstid og hindre frafall, kvalitetssikre doktorgradsemner, og øke synliggjøringen av ph.d. utdanningen. Tre av oppfølgingsprosjektene er ferdig utredet og Styret har nå bedt om at disse implementeres i NTNU. 

Håndbok for ph.d.-utdanningen

Det er laget ei håndbok som gir en beskrivelse av alle trinnene i en ph.d.utdanning, med klargjøring av ansvar gjennom hele ph.d.løpet. Håndboka retter seg til alle stipendiater ved NTNU, til veiledere, og til alle som arbeider med ph.d.utdanning på institutter og fakulteter.

I denne boka er det gitt mange gode eksempler på løsninger til ulike situasjoner som kan oppstå i løpet av ph.d.utdanningen. Håndboka vil utformes til brosjyrer og vil legges ut på nettet i norsk og engelsk utgave. Styret har bedt om at det utarbeides en felles standard på grunnlag av håndboka, for å sikre kvalitet og god oppfølging av kandidatene gjennom hele ph.d.-løpet i hele universitetet. 

Bedre oppfølging og synliggjøring

Styret ba videre om at arbeid med et bedre system for oppfølging av ph.d.-kandidatene gjennom bruk av Felles Studentsystem iverksettes umiddelbart. Dette vil gi fakultetene bedre verktøy til oppfølging og rapportering til våre myndigheter. 

NTNU har ikke tidligere tatt kraftfulle grep knyttet til synliggjøring av ph.d.-utdanningen slik det hvert år gjøres i forbindelse med studentrekruttering. I 2011 skal NTNU satse på synliggjøring, og det skal samles inn et underlagsmateriale fra fakultetene som viser suksesshistorier knyttet til uteksaminerte ph.d.-er, og som videre skal utformes til informasjonsmateriell til bruk på messer, konferanser, næringslivsdager o.a. 

Videre arbeid

Arbeidet med å styrke ph.d.-utdanningen vil fortsatt prioriteres høyt; det vil komme ny forskrift og ny avtale, kvalifikasjonsrammeverk skal føles opp, veilederkompetanse vil settes på sakskartet, internasjonalisering av ph.d. –kandidatene vil ble prioritert. 

Forsker Grand Prix

Etter styrebehandlingen i går, arrangerte NTNU i samarbeid med Norges Forskningsråd  ”Forsker Grand Prix”. 

På scenen i Storsalen stilte ti doktorgradsstipendiater som på  fire minutter hver fikk presentere sin forskning foran et dommerpanel og et bredt publikum. Deretter ble de bedømt ut fra fremførelse. Publikum avga sine stemmer med mentometerknapper og så var det tre dommere (fra akademia, media og scenekunst) som ga sine poeng med begrunnelser ut fra hvert sitt fagfelt. Tre kandidater gikk til finalen, og Ida Aglen, som gikk av med seieren, ble behørig premiert. 

Det var stor stemning – og utrolig dyktige ph.d. -kandidater! En bedre synliggjøring av ph.d.-forskningen skal det letes lenge etter. Gratulerer til ph.d.-kandidater og til arrangører!

Stikkord: , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Erlend Hovland sier:

    «Stipendiaten kommer her for alvor i inngrep med aktive forskningsmiljøer, »

    Huffda, ikkje at eg forstår kva det skal tyde, men det høyrast ikkje bra ut å kome for alvor i inngrep med noko. Eg går ut frå det er meint å vere ein åtvaring, så takk for den!

    Erlend K H
    stipendiat

Toppen