Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Helse, miljø og sikkerhet på alvor

Arbeidstilsynet førte i vår tilsyn ved laboratorier ved tre institutter ved NTNU. I tilsynsrapporten får NTNU til dels sterk kritikk, og det varsles til sammen ti pålegg om utbedringer. Noen pålegg går på bygningsmessige utbedringer, de fleste påleggene gjelder krav om bedre sikkerhetsrutiner.

Svært alvorlig

Jeg tar denne rapporten svært alvorlig. Ved NTNU skal vi ha solide systemer og sterk oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet i alle ledd i organisasjonen.

Vi vil innfri alle pålegg som Arbeidstilsynet har gitt, og vår ambisjon er at de skal innfris tidligere enn de fristene som er gitt i rapporten.

Tiltak under arbeid

Flere av tiltakene er allerede under arbeid. Det arbeides med avtrekkssituasjonen i Kjemiblokk 3, og med oppbevaring av kjemikalier. Den langsiktige løsningen for dette bygget er at det fraflyttes, og ikke tas i bruk til laboratorievirksomhet før det er helrenovert, på samme måte som vi har gjort med tre av de fem kjemiblokkene fra ca 1960. Et annet tiltak som er i gang, er styrket internkontroll, gjennom et nytt, elektronisk avviksbehandlingssystem. Inntil et nytt system er på plass, vil vi innskjerpe og forsterke eksisterende rutiner.

En detaljert plan for tiltak, med løpende rapportering av gjennomføring, vil bli klar om kort tid og vil være åpent tilgjengelig på våre websider.

En del av de pålegg som er gitt i rapporten, krever økte ressurser. Disse ressursene vil bli stilt til rådighet, både til kortsiktige tiltak og i form av en varig styrking av HMS-virksomheten.

Holdninger og ansvar

HMS er i stor grad et holdningsspørsmål. For tre uker siden sendte jeg et brev til alle ledere ved NTNU. I brevet understreket jeg det felles ansvaret vi har for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte og våre studenter: ”Som ledere har vi ansvar for å sørge for at den virksomheten vi leder, er i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene. Ansvaret kan ikke overføres til andre. Gjennom de holdninger vi viser til HMS-arbeidet, gir vi et viktig signal til vår organisasjon.”

Som rektor har jeg stor oppmerksomhet på HMS-arbeidet. Min klare ambisjon er at NTNU skal ha en offensiv HMS-kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Det arbeides mye med HMS-forhold ved NTNU, men rapporten viser at vi fortsatt har arbeid igjen for å nå den standarden vi skal ha. Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er en oppgave for alle ansatte ved NTNU. Ansvaret ligger likevel hos den enkelte leder på alle nivåer i organisasjonen, og særlig på meg, som øverste ansvarlige leder. Derfor har arbeidet med videre forbedring på dette området min høyeste prioritet.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. «Alvoret» så vi allerede i 2007.

    Rektor er ikke troverdig. Han har da heller ingen tillit hos de ansatte, kanskje bortsett fra pampene.

Toppen