Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tiltak skal bedre doktorgradutdanningen

Av 05/03/2010 i Forskning

Det har vakt stor oppmerksomhet at tallet på uteksaminerte doktorgradskandidater synker markert ved NTNU fra 2008 til 2009 – fra 314 til 259. Umiddelbart kan det se ut for at utviklingen går i helt gal retning.

Vi skal likevel være forsiktige med å trekke alt for pessimistiske slutninger. For det første er tallet for 2008 spesielt høyt fordi dette var siste året det var mulig å oppnå gradene dr.art., dr.scient. etc. Det motiverte mange til å gjøre seg ferdige og vi fikk en opphopning.

Vi har vært forberedt på at tallet på uteksaminerte kan gå ned i de nærmeste årene, fordi antallet stipendiater som påbegynte et doktorgradsstudium gikk ned i 2005 og 2006. Og her ligger den andre grunnen til å vi kanskje ikke behøver å se alt for mørkt på situasjonen; det er ikke utenkelig at de lavere opptakstallene ga seg utslag i færre uteksaminerte allerede i 2009. Men – dersom brutto tidsbruk fortsatt er på samme nivå som i de siste årene, nemlig 5 år, må vi nok belage oss på at vi vil få den største effekten av nedgangen i opptaket fra og med 2010.

Høy kvalitet

Det er på den andre siden også noe å glede seg over. Den interne undersøkelsen som ble foretatt i 2009 viser at NTNUs forskerutdanning holder høy kvalitet – selv om det er rom for forbedringer.

Det gjøres mye godt arbeid med phd i fagmiljøene! Netto tidsbruk holder seg ganske stabilt på 3,4 år, noe som ikke er helt galt. Men, vel og merke, det er bare de som disputerer som er med i denne statistikken, ikke de som faller fra underveis. Og – NTNU er fortsatt det universitetet som utdanner flest doktorer, nest etter Universitetet i Oslo.

For stort frafall

Likevel – det er et faktum at vi uteksaminerer for få i forhold til det antallet som er tatt opp på programmene. Frafallet er for stort og en del bruker for lang tid. Derfor er det riktig at vi økte fokuset på forskerutdanningen i 2009.

Utdanning av kandidater med doktorgrad er en av universitetets viktigste oppgaver. Vi har satt i gang en rekke prosjekter for å øke kvalitet og relevans i doktorgradsutdanningen. Målet er å komme fram til konkrete forbedringstiltak for å øke kvaliteten i hele løpet – fra opptak til disputas.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen