Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Seminar om intellektuell eiendom: Et skritt videre i komplisert terreng

Universitetenes oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gagn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Det er en del av samfunnsansvaret å bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, inkludert næringsmessig utnyttelse.

Det innebærer at resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetets eiendom, så langt dette ikke kommer i konflikt med andres rettigheter. Spørsmålet om rettighetene til slik eiendom – gjerne kalt intellektuell eiendom (på engelsk Intellectual Properties – IP) er naturligvis meget komplisert, og både ved NTNU og andre universiteter har det i lang tid vært arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer.

Fredag var jeg både innleder og interessert deltaker på et nasjonalt IP-seminar her ved NTNU. Seminaret, som ble arrangert i samarbeid med vår TTO, samlet mer enn hundre deltakere fra universiteter og deres TTO’er, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Forskerforbundet.

Den store oppslutningen vitner både om at temaet er særdeles aktuelt, ikke bare her ved NTNU, og at det er stor interesse for en felles strategisk tenkning på området.

Seminaret var delt inn i to hovedbolker; eksterne forhold (universitet – eksterne oppdragsgivere) og interne forhold (forhold mellom universitetet som arbeidsgiver og våre ansatte). Formålet var å få diskutert de ulike universitetenes syn på IP-strategi.

Foredragene fra både Lars Aukrust i Forskningsrådet, Rektor Ole Petter Ottersen UiO, universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken ved UiB i tillegg til mitt eget foredrag, viste at vi i stor grad har sammenfallende synspunkter i forhold til universitetenes IP-strategi relatert til eksterne forhold. Riktignok er det noen mindre oppfølgingspunkter vi må samordne, for å bli enda mer samstemte på disse kompliserte spørsmålene. I forhold til interne avklaringer og prosesser, er vi nok også på omtrent samme sted i prosessen, og med mye de samme synspunktene.

Jeg synes det var interessant å merke seg at Forskerforbundets Bjarne Hodne så tydelig ga uttrykk for at vi har kommet langt – i positiv forstand – i forhold til tidligere prosesser. Han anbefalte å fortsette dialogen med fagforeningene, å sikre best mulig nasjonal samordning mellom universitetene, øke kompetansen innen fagfeltet og å unngå byråkratisering i gjennomføringen. Det kan stå som en god oppsummering av de videre utfordringene som vi må ta tak i.

Les mer på IP-seminarets egen blogg.

 

Stikkord: , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen