Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Studenter har påvirkningsmakt

Studentavisa Under Dusken har startet en serie om studenters påvirkningskraft og belyser temaet fra ulike synsvinkler ved hjelp av gjesteskribenter. En glimrende idé!Jeg overtok stafettpinnen denne uka, og det ga meg anledning til å reflektere over et fenomen som jeg opplever omtrent daglig; våre studenters engasjement, deres konstruktive utålmodighet og hva det skaper av resultater. I den daglige ledelsen av NTNU er studentenes medvirkning i aller høyeste grad en del av beslutningsgrunnlaget, både gjennom de formelle styringsorganer og gjennom den påvirkning de utøver uformelt.

Det er mange saker studentene har satt på dagsorden og fått gjennomslag for, bare i siste styreperiode. Et ferskt eksempel er revisjon av reglene for frivillig gjentak av eksamen. Studentene har også vært viktige pådrivere når NTNU nå som første norske universitet legger ut forelesninger på iTunes. I begge sakene har studentene bidratt til utvikling, både ved å utfordre oss og ved å bidra med konstruktive løsninger.

På andre områder har vi hatt stor nytte av å gjøre felles sak med studentene vis à vis departement og Storting. Sammen fikk vi for eksempel reversert «hvileskjæret» i statsbudsjettet. Den store nasjonale fellessaken i år blir nok studentboliger. Behovet er skrikende, og utgjør en reell begrensning for veksten i utenlandske studenter. En annen sak hvor vi har felles interesse av å vinne fram, er bedring av studiefinansieringen. Ingen er tjent med en situasjon der studentene tvinges til å være deltidsstudenter for å ha til eksistensminimum. Jeg vil ha heltidsstudenter!

Studentenes påvirkningsmakt er betydelig. Og den dreier seg om langt mer enn de sakene som behandles i NTNUs formelle styringsorganer. Det handler om påvirkning når NTNU-studenter utfordrer landets politikere på viktige områder, som da miljø- og utviklingsminister Erik Solheim besøkte NTNU i forrige uke. Det handler i aller høyeste grad om påvirkning når ISFiT samler studenter og statsledere fra hele verden for å diskutere tema som menneskerettigheter, livskvalitet, globalt ansvar eller fredsbygging.

Studentene har også påvirkningskraft som viktige rollemodeller og gjennom sin aktive bruk av medier; ikke minst de nye, sosiale mediene. Men også 95-åringen Under Dusken har påvirkningsmakt – og vet å bruke den. Heldigvis. Vi trenger studenter og studentorganer som stiller spørsmål, utfordrer og bidrar til å utvikle NTNU.

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen