Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Vi trenger å få spaden i jorda – nå

Som mange av dere allerede har lest i avisa,  vil det felles KS1-prosjektet mellom NTNU og HiST om campusutvikling, bli avsluttet. Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet i samråd med Finansdepartementet, har kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å gå videre med prosjektforslagene fra NTNU og HIST i separate prosesser.

Beslutningen kom ikke helt overraskende. Som jeg tidligere har referert i bloggen, hadde vi et meget konstruktivt møte med Tora Aasland om campusprosjektet for tre uker siden. Møtet kom i stand på initiativ fra NTNU og HiST, og målet var å få en avklaring om fremdriften og sikre at helt kritiske utbyggingsbehov ikke ble forsinket, etter at vi hadde fått signaler om framdriftsplan fra departementets prosjektgruppe. Møtet konkluderte positivt, med en anmodning fra statsråden om å levere en detaljert oversikt over presserende behov og hvilke delprosjekter som bør vurderes for en snarlig realisering. Dette ble fulgt opp umiddelbart fra vår side.

Jeg er glad for at beslutningen om å avslutte KS1-prosjektet, følges av et tydelig klarsignal til å gå videre med enkeltprosjekter. Hovedsaken for oss er ikke organisasjonsmodell, men at vi får gå videre i gjennomføringsrettet prosess.

Vi har sendt departementet en oversikt over byggeprosjekter som er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde kvaliteten på vår forskning og utdanning.

Øverst på lista vår er 10 000 nye kvadratmeter på Dragvoll. Det inkluderer nytt bibliotek og læringsmiljøsenter, som har vært førsteprioritet i mer enn ti år. Det haster med å finne en løsning på arealmangelen for dragvollfagene. Vi trenger også nye magasinarealer på Vitenskapsmuseet, der Riksrevisjonen allerede i 2003 pekte på de kritikkverdige forholdene omkring forvaltning av uerstattelige samlinger. Og vi har meldt inn behovet for nybygg for solcelleforskning, og renovering og en betydelig oppgradering av noen av våre eldre og lite funksjonelle laboratoriebygg. Det gjelder ikke minst innenfor klima og fornybar energi, der vi i løpet av få måneder må imøtekomme kapasitetsbehovet knyttet til de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og ikke minst ECCSEL, den nye europeisk forsknings¬infra¬struktur for CO2-fangst og lagring som NTNU og SINTEF har tatt initiativ til. ESRFI (European Strategi Forum for Research Infrastructure) la i denne uken på et møte i Versailles fram sin plan for nye europeiske forskningsinfrastrukturer, og som ventet var ECCSEL på deres liste.

Jeg er i dialog med departementet med sikte på en rasket mulig avklaring på hvordan vi kommer videre. Det skal være et møte førstkommende fredag, som neste trinn i denne prosessen.

Selv om det naturligvis er synd at ikke den felles prosessen vi har hatt med HiST ikke førte oss til målet, er det på ingen måte kroken på døra for samarbeidet mellom våre institusjoner. Vi har et faglig og organisatorisk meget godt samarbeid på en rekke områder. Det har utviklet seg meget positivt de siste par årene, og det vil fortsette med uforminsket kraft. Ikke minst er helseklyngen på Øya et interessant prosjekt.

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen