Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Styrk brua mellom forskning og næringsliv

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad la fram regjeringens stortingsmelding om innovasjon«Et nyskapende og bærekraftig Norge» i dag. Den beskriver regjeringens langsiktige politikk for omstilling, fornyelse og nyskaping.

Jeg synes det er mange gode tanker og mye god vilje i meldingen. Det er viktig at regjeringen tør å tenke stort. I den kategorien er satsingen på et nytt havlaboratorium i Trondheim. Jeg gratulerer marinmiljøet som har fått gjennomslag for en meget visjonær og spennende idé.

Jeg er også glad for at regjeringen signaliserer et ønske om å styrke brua mellom forskning og næringsliv. NTNU er kontinuerlig opptatt av at mer av den kunnskapen som skapes hos oss, skal komme samfunnet til gode, og skape ringvirkninger, både i form av nyetableringer og fornying i næringslivet og i kvalitetsheving i offentlig sektor.

Nå må vi ha lov å vente at innovasjonsmeldingen følges opp med forpliktende tiltak. Jeg ønsker tiltak som gjør at NTNU kan levere mer av vår kunnskap ut i samfunnet. På utdanningssiden ønsker vi flere nærings-PhD, en styrking av entreprenørskapsutdanningen, og bedre støtte og insentiver for samhandling mellom universitet og høyskoler, slik at kunnskapen fra de nasjonale institusjonene kan nå ut i regionene. På forsknings¬siden trenger vi flere senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og andre virkemidler som også kan nyttiggjøres av offentlig sektor. Vi trenger nasjonale retningslinjer og et nasjonalt råd for forvaltning av intellektuell eiendom som er skapt med offentlige ressurser. Så trenger vi en bedre ordning for teknologiverifisering for å legge til rette for kommersialisering. I dag er det et hull i systemet som gjør at det ikke er tilstrekkelig ressurser til at lovende resultater kan verifiseres langt nok til at såkornfond vil engasjere seg i kommersialiseringsprosessen – og dermed forblir de uutnyttet. Sist, men ikke minst, trenger vi flere og sterkere forskningsparker/inkubatorer som kan støtte det spirende næringslivet.

Stikkord: , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen