Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ledelsesmodellen i havn

I dag har NTNUs styre valgt modell for styring og ledelse på fakulteter og institutter. Som dere sikkert allerede har fått med dere fra Universitetsavisa, gikk styret inn for at ordningen med ansatte dekaner skal videreføres. Styret besluttet også at instituttledere som hovedregel skal velges, men gir en åpning for at institutter som ønsker tilsatt instituttleder, kan få mulighet til det.Styret gikk også inn for at alle fakulteter skal ha styre. Også her la styret inn en åpning for å gi instituttene et valg; hovedregelen skal være styre også på instituttnivå, men dersom en uravstemning gir flertall mot en slik ordning, kan det finnes alternative medvirkningsordninger.

Jeg opplevde diskusjonen i styret som konstruktiv og inspirerende, og jeg synes styret har gjort et godt vedtak. Det svarer på medarbeidernes ønsker om sterkere formelle medbestemmelsesmekanismer. Gjeninnføringen av fakultetsstyret vil bidra til å gi de vanskelige beslutningene på fakultetsnivå legitimitet. Vedtaket åpner for at instituttene har en valgmulighet i ordning for å etablere instituttledelse. Samlet gir dette et godt grunnlag for ledelse, og for å videreutvikle organisasjonen.

Jeg er glad for at styret også er opptatt av å styrke faglig ledelse. Det støtter opp under det arbeidet som allerede er i gang med lederutvikling, og som vi vil ha et fortsatt sterkt fokus på framover. For vi kommer ikke unna at det er utøvelse av lederskap som er det sentrale, uansett om lederen er valgt eller tilsatt. Styremedlem Morten Loktu brukte metaforen om lederen som gartner: Hun skal sørge for at det vokser og gror rundt omkring – og for å luke en sjelden gang, når det er nødvendig. Det er et fint bilde som jeg kan identifisere meg med.

Det som nå blir viktig for meg som rektor, eller gartner, er å følge opp de tydelige signalene fra organisasjonen om sterkere medvirkning og mindre avstand fra medarbeidere på grasrota og til sentralnivået. Det dreier seg ikke bare om arbeidsmiljø og jobbtilfredshet, men også om «legitimiteten til de vedtak som fattes», slik Rokkanrapporten uttrykker det.

Styret ba om i løpet av våren om å få en tiltaksplan for hvordan medvirkning og medbestemmelse kan styrkes. Jeg har ambisjoner om at den skal komme ganske raskt. Men det er viktig å understreke at disse spørsmålene ikke kan løses bare ved hjelp av organisatoriske og strukturelle ordninger. God faglig ledelse innebærer medvirkning, og det er i stor grad et spørsmål om organisasjonskultur. Dermed er det et langsiktig arbeid som krever engasjement fra alle: både ledere, ansatte og studenter. Velkommen til å delta i kulturbyggingen!

Stikkord: , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen