Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Medvirkning og kommunikasjon – hvordan skal vi bli bedre?

Styret vedtok fredag at NTNU skal videreføre ordningen med tilsatt rektor, når inneværende åremålsperiode går ut. Forut for styremøtet har det pågått en frisk diskusjon, med mange sterke og viktige synspunkter og resonnementer.

 

Selv har jeg ikke funnet det riktig å delta i den debatten, så lenge spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har vært en hovedsak. Men spørsmålet om styring og ledelse har mange flere aspekter enn hvordan toppledelsen skal rekrutteres. I en lang rekke evalueringer og utredninger av universitetssektoren, pekes det på at det viktigste forbedringspunktet er faglig ledelse.

 

Ved NTNU har det vært stor enighet i mange år, om at enhetlig ledelse er en forutsetning for å kunne utøve god faglig ledelse. Det betyr at en todeling i henholdsvis faglig og administrativt ansvar, virker i motsatt retning. Jeg er av den sterke overbevisning at vi bør fortsette med enhetlig ledelse på fakultetene og ved instituttene. Det er nødvendig for å fortsette den gode utvikling vi har for store deler av virksomheten. De ansatte har klart signalisert behovet for strategisk lederskap, og det krever enhetlige løsninger. Men det er nødvendig å gå videre derfra. Å utvikle gode faglige strategier og skaffe de nødvendige ressursene, er en krevende jobb. Dette må gjøres på en måte som involverer de ansatte.

 

I undersøkelsen Rokkansenteret utførte, framkom det tydelig etterspørsel etter sterkere medvirknings­mekanismer, og også et ønske om bedre intern kommunikasjon. Dette er spørsmål som nå blir drøftet i styringsdialogene som rektoratet har med alle fakultetene og instituttene fram til begynnelsen av november, og det var tema på et eget dekanseminar i går, der også tillitsvalgte deltok. Jeg tar med meg mange gode innspill fra denne diskusjonen i det videre arbeidet.

Styret ga ledelsen i oppdrag å lage et fyldig notat som beskriver alternativer med fordeler og ulemper i de ulike løsninger som er mulig for NTNU å velge på fakultets- og instituttnivå. Vi har ikke lang tid til å utvikle dette, for saken skal sluttbehandles i styrets desembermøte. Men styret la ikke opp til en ytterligere faktainnsamlingsrunde og høringsprosess. Styret og ledelsen mener at det som alt er gjort i form av Rokkansenterets undersøkelse, fakultetenes og instituttenes uttalelser om styring og ledelse på instituttnivå, samt mange tidligere utredninger, danner et godt underlag for å lage et beslutningsunderlag. Jeg synes særlig at det er mange gode og nyanserte innspill i evalueringene som fakulteter og institutter har levert. Prosessen med å utvikle styrenotatet vil bli åpen, og involvere organisasjonene.

 

Denne kanalen som du nå leser, er et første tiltak for bedre internkommunikasjon. Min ambisjon er at vi skal styrke både kanalene og systemene, og ikke minst organisasjonskulturen, slik at vi får et universitet som kommuniserer godt, ikke bare utad, men også internt, både fra ledelsen og utover i organisasjonen, og fra faggruppene og inn til ledelsen. Jeg ønsker konstruktive forslag om hvilke tiltak vi kan benytte til dette, velkommen.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen