Kunnskap for en bedre verden.

Midt i Digtaliseringsstrategien!

av 13. november 2017 i Arkitektur, Visjoner med Ingen kommentarer

In the middle of the Norwegian digitization strategy!

Staten oppdaterte sin Digitaliseringsstrategi i september i år. Det er naturligvis fristende å se hvordan LOR-tankegangen til NTNU og Bibsys´ gjennom systemet DLR passer inn i denne. Jeg sakser enkelte utvalgte avsnitt, og tillater meg litt høyttekning:

«3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur. Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde. − Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare, iht. FAIRprinsippet. − Infrastrukturen er fleksibel og legger til rette for mobilitet og utvikling. − Helhetlig styring og ledelse av informasjonssikkerhet er et fundament for digitalisering og strategiske satsinger, og bygger opp under sektorens målsetninger.»

NTNU har forsøkt å bidra til utviklingen av LOR gjennom å forme krav og se for seg gode prosesser for bruk, og slik NTNU har funnet en god vei å realisere dette gjennom sitt valg av Bibsys´ DLR som LOR til Blacboard Learn og andre systemer. Gjennom prosjekt og valg av system har NTNU understreket hvor viktig det er med gode søkemuligheter, god plattformstøtte for LORet og ikke minst at et LOR skal være med å sikre gjenbruk av læringsressurser når eLS/LMS etc. når ættestupet. En referanse til en læringsressurs i et LOR (en LOR-handle, dvs. URL, lenke) vil være den samme uansett når og hvor den benyttes. Siden valgt LOR er et åpent og fleksibelt system med en god arkitektur i bunn, kan det tilpasses de krav som er nå og i overskuelig framtid. Og, den dagen selve LORet skal skiftes ut, så vil fortsatt referansene (URL) til ressursene kunne være de samme.

«5.2.1 Utvikle en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning for å stimulere til kunnskap, kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene. Kvalitetsmeldingen legger føringer for en nasjonal arena som skal bidra til å møte de utfordringene som har særlig betydning for kvalitetsutvikling: Gjennom å etablere en samlet nasjonal arena for utdanningskvalitet, hvor dagens ordninger og nye virkemidler kan sees i en strategisk og faglig sammenheng, vil regjeringen bidra til [..] å mobilisere fagmiljøer til kunnskapsbasert utvikling og innovasjon av utdanningene og økt digitalisering av læringsprosesser. Arenaen skal finansiere prosjekter som stimulerer til systematisk utviklingsarbeid for å heve kvaliteten i høyere utdanning. Ved å opprette et organ på nasjonalt nivå, kvalitetsorgan S, med samlet ansvar for forvaltning av insentivmidler til kvalitetsutvikling legger regjeringen et godt grunnlag for støtte til institusjonenes arbeid med digitalisering for økt kvalitet, åpenhet, relevans og effektivitet i utdanningene. Ansvar for oppfølging: Kunnskapsdepartementet og kvalitetsorgan S.»

Et LOR vil i seg selv, og gjennom brukersystemer være en nasjonal arena, og i økende grad etterhvert som andre universitet, høgskoler, videregående skoler og grunnskoler tar det i bruk. Det er lagt inn og lagt til rette for mekanismer som skal kunne støtte kvalitetsutvikling av læringsressursene. I tillegg er det også lagt til rette for innovative læringsprosesser, inkludert slike som eLS/LMS og andre læringsplattformer måtte mangle i seg selv, men som LORet kan legge til.

«5.2.5 Krav om meritteringssystemer for utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk utviklingsarbeid ved alle institusjoner. For å stimulere til økt undervisningsinnsats og utviklingsarbeid, og bidra til at utdanningsvirksomhet verdsettes høyere, stiller regjeringen krav om at alle institusjonene i løpet av en to-års periode etablerer meritteringssystemer for utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk utviklingsarbeid. Ansvar for oppfølging: Kunnskapsdepartementet og institusjonene.»

Det vil være viktig å belønne publisering i LOR gjennom meritering eller på annen måte, for å få maksimal uttelling for et nasjonalt LOR.

«5.2.6 Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av læringsressurser. En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for egenprodusert digitalt innhold og innhold som er hentet fra andre Side 16 av 27 kilder10. En felles løsning for tilgang vil gjøre det mulig å forvalte læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av læringsressurser, samt gjøre åpne digitale læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige. Kunnskapsdepartementet vil be kvalitetsorgan S og tjenesteorganet om å utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Ansvar for oppfølging: kvalitetsorgan S, tjenesteorganet og institusjonene.»

LORet tilbyr en enkel og effektiv publisering på tvers av utdanningsinstitusjoner, uavhengig av hva slags læringsstøttesystemer (eLS, LMS etc.) de benytter, så lenge de er støttet av LORet, eller så lenge slik støtte kan legges til. Pr. i dag er Blackboard Learn og Instructure Canvas støttet. Det er fullt mulig å støtte alle andre oppegående (dvs. integrerbare) eLS/LMS, og LORet lar seg plugge inn i sosiale plattformer, vanlige vevtjenere osv. både som enkeltressurser, og som samlinger av visningsressurser som det kan blas og søkes i innenfor gitte emner, fag osv.

«5.4.2 IKT-løsninger som bygger på deling av data. Dagens IKT-løsninger for UH-sektoren har for få muligheter til å hente ut og utveksle data mellom systemer. Data lagres mange steder og systemene snakker ikke godt nok med hverandre. Framtidens IKT-infrastruktur for UH-sektoren må ha enkle, tydelige og standardiserte grensesnitt, baseres på standardisering og harmonisering av data i sektoren, ha høy tilgjengelighet, understøtte økt fleksibilitet, modularitet og mobilitet. Systemene må være kompatible og interoperable. Data bør genereres/lagres én gang og forvaltes i én kilde for så å kunne gjenbrukes. Dataflyt ikke bare innenfor hvert funksjonsområde, men også mellom de administrative løsningene og fagsystemene på utdanning og forskning blir viktig. Ansvar for oppfølging: tjenesteorganet, UNINETT, NSD og institusjonene.»

LORet er basert på standardiserte grensesnitt, og er åpent både med tanke på bruk og innlegging av data og metadata, og i forhold til søkemuligheter.

«6 Hvem skal gjøre det? …  For å lykkes med digitaliseringen er det viktig at det ikke bare utøves styring ovenfra og ned, men at forslag til tiltak, planer og strategier også kan fremmes fra institusjonene, tjenesteorganet, kvalitetsorganene og de heleide aksjeselskapene. Departementet vil derfor be om og invitere til forslag til tiltak, planer og strategier fra hele sektoren og utnytte disse i overordnede satsinger, planer, strategier og i politikkutviklingen.»

NTNU har i samarbeid med Bibsys tatt et viktig initiativ som bør følges opp i hele sektoren,

(Ja, komma, ikke punktum! Stay tuned 🙂 )

Arnt Richard Rørvik er opprinngelig kybernetiker, har arbeidet som førstekonsulent/overingeniør ved Nasjonalbiblioteket, som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Nordland (nåværende Nord universitet) og har vært leder for IKT tjenesteutvikling ved HiST. Jobber både med utvkling, strategi og arkitektur, og har vært prosjektleder tidligere ved innføring av nye tjenester for ansatte og studenter ved HiST.

Kan kontaktes på epost arnt.r.rorvik@ntnu.no, eller på tlf. 73559167.
Fram til 1.1.2017 leder jeg prosjektet "LOR ved NTNU".

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp