Kunnskap for en bedre verden.

Kjempeløft for DLR som LOR!

Great boost for DLR as LOR!

UNIT legger 10 millioner i potten

UNIT gjør et kjempeløft for å øke bruken av DLR, og innfører samtidig et brukervennlig skybasert videoproduksjonsverktøy. Det legges i alt 20 millioner inn i potten. Dette deles likt mellom DLR og et brukervennlig videoopptakssystem.

Brukeren i sentrum!

I delprosjekt 1 jobbes det å videreutvikle DLR med brukeren i sentrum. Det legges til rette for en bred innføring av DLR-tjenesten i sektoren.

Delingskultur står sentralt, og det jobbes med å stimulere til økt bruk av DLR blant studenter, undervisere, redaktører, kuratorer og andre berørte. Brukerreiser skal gi bedre forståelse for målgruppenes behov.

Skybasert videoopptakstjeneste

Delprosjekt 2 er anskaffelse av skybasert videoopptakstjeneste, som vil bli tett integrert med DLR.

Prosess for produksjon og deling av læringsressurser

Endret driftskonsept for Mediasite  

UNIT opplyser samtidig om at Mediasite-driften for UH-Norge er flyttet fra Unit til NORDUnet.

Mer informasjon om DLR/skybasert videoproduksjon: 

DLR i Koronatider

DLR in times of Corona

UH-sektorens skybaserte læringsressurlager DLR (uttales «deler» på norsk) har vært under videreutvikling i en årrekke, og er nå klart til å kunne tas i bruk i større skala for å dele videoer og annet materiale både internt i egen organisasjon og med andre.

Det er to måter å publisere på; gjennom elektronisk læringsstøttesystem (LMS) slik som Instructure Canvas eller Blackboard Learn og portalen DLR.UNIT.NO. Førstnevnte er i test, men pga. manglende brukerstøttekapasitet må den vente litt mer. I sistnevnte portal kan alle ansatte ved medlemsinstutusjonene (deriblant NTNU) legge ut læringsressurser, som dermed kan brukes og gjenbrukes overalt hvor det er tilgang til Internett

DLR tilbyr rettighetsstyring og tilgangsstyring, og støtter både internt materiale som forfatteren forbeholder alle rettigheter til, og åpent tilgjengelig materiale som andre kan bygge videre på. «Alle» typer digitale læringsressruser er støttet, både de som har ei lenke (en URL), og der det skal lages opp ei fil. DLR gir gir varige referanser, dvs. persistente identifikatorer, både uslettelige publiserbare referanser i form av DOIer (f.eks. for litteraturlister) og varige Internett-lenker, kalt handles.

I disse Koronatider har dessuten DLR den fordelen at det er driftet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning), har god kapasitet, og er under nasjonal kontroll. Og når dagens Blackboard Learn en gang skal skiftes ut, vil materiale som allerede ligger i DLR enkelt kunne gjenbrukes i nytt system. Uten å kopiere materialet, bare ved å søke det opp fra DLR, og lime inn en referanse fra DLR og inn i nytt LMS.

Om du vil ha mer generell info om DLR, finne du nyttig generell infomasjon om DLR fra Unit. Om du er NTNU-tilsatt kan du ta DLR i bruk umiddelbart via portalen DLR.UNIT.NO. Se forøvrig informasjon om DLR på Innsida, og ulike opplæringsvideoer og tips i bruk av DLR som ligger – i DLR, selvsagt 🙂

LOR 3.0 – Paradigmaskifte i lærings- og kunnskapsformidling?

LOR 3.0 – A paradigm shift in learning- and knowledge dissemination?

Tradisjonelle LOR (Læringsressurslagre) har ofte vært integrerte i elektroniske læringssystemer (eLS), og kun tilgjengelig fra disse, eller helt frittstående, slik som i OER (open educational repositories). Eksempler på de integrerte og interne LORene er Blackboard Learn, Instructure Canvas, Itslearning osv. En god tanke, en god tjeneste, men i utgangspunktet kun tilgjengelig når du er bruker av eLS/LMSet.

LOR 2.0 er de frittstående læringsressurslagrene, som kan integreres i mer enn ett eLS/LMS. For NTNUs LOR, Unit’ DLR, er det tilgang til relevante søk i egne og samarbeidende organisasjoners ressurser, og «pek og velg» av læringsressurser, direkte fra DLR og inn i Blackboard Learn, Instructure Canvas etc..

Så hva er LOR 3.0? Dette er også frittstående læringsressurslagre, men har i tillegg gode produktivitets-verktøy, rikelig med koplinger til ressurser og verktøy, nasjonalt og internasjonalt.

DLR, som NTNU har valgt som LOR, er på god vei til å bli et LOR 3.0. Det mangler noen koplinger ut i den store, vide verden ennå, men basisen er klargjort. Figuren «DLR – endeløse muligheter!» forsøker å presentere litt av grunntanken i DLR som LOR, og utviklingsmulighetene.

DLR connections

DLR- a LOR 3.0 ready system.

Blå institusjon (eksempelvis NTNU) har et elektronisk læringssystem med Blackboard Learn (LMS 1), som styres av Felles Studiesystem (FS), og med DLR som LOR. DLR vil bli gjort tilgjengelig i BlackboardLearn slik at du kan sette inn læringsressurser derfra i ei Blackboard Learn-side. De brune og sorte boksene viser tilvsvarende systemer ved samarbeidende institusjoner. Der NTNU har MediaSite, kan eksempelvis universitet 2 (brun farge i figuren) ha 23Video for multimedia. Uansett hvor kilden ligger, vil bruken av multimedia via DLR være like enkelt og intuitivt i alle de viste eLS/LMSene.

Det står igjen noen strategiske beslutninger, og noe utvikling før de grønne, rosa og lilla koplingene er på plass, og DLR blir et virkelig LOR 3.0:

  • De grønne er toveis koplinger. Her vil du kunne publisere til de åpne læringsressurslagrene ved å velge åpen publisering istedenfor institusjonsintern publisering. Du vil også kunne søke opp og bruke materiale fra alle kildene i figuren, etterhvert som de legges til. Her er Nasjonalbiblioteket, OER (Open Educational Resourses) Commons, OER Africa osv. med som mulige kilder.
  • Rosa er også toveis, og representerer et – eller flere – «søskensystem» av DLR, slik som vist her, eksempelvis BIRD som inneholder forskningsmateriale.
  • De lilla er enveis koplinger, og er alternative portaler for tilgang til materiale fra DLR. Eksempelvis kan NTNU Open tenkes å enkelt presentere åpne typer læringsressurser. DLR har i tillegg sin egen portal, hvor du og jeg kan gå direkte inn for å søke opp de åpne ressursene der. Om du logger inn i DLR med Feide, kan du få tilgang til mer lukkede ressurser. Både Instagram og Facebook kan være avtakere av åpne (og etterhvert, mer lukkede) ressurser, om det skulle være ønskelig å presentere slike der også.

Summa summarum – et LOR 3.0, som DLR snart kan bli, er et utrolig slagkraftig verktøy for produksjon, lagring, søk og gjenbruk av læringsressurser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

DLR ved NTNU høsten 2018

av 6. august 2018 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR-tjenesten (Digitale læringsressurser) fra Unit avd. Bibsys tas for alvor i bruk ved NTNU høsten 2018. Etter planen vil 10 emner ved NTNU få tilgang til DLR-tjenesten, for å kunne lagre og bruke digitale læringsressurser der. Det blir naturligvis gitt opplæring i bruken for de som ønsker det, og de som har behov vil få brukerstøtte. Interesserte enheter og publisister kan gjerne ta kontakt. Universitetsbiblioteket ved NTNU er nå eier av systemet ved NTNU, og koordinerer bruk og utvikling ved NTNU sammen med Læringssenteret. DLR er tett integrert i Blackboard Learn ved NTNU. Karen Johanne Buset er operativ kontaktperson på Universitetsbiblioteket, og Christian Moen Fjære ved Læringssenteret.

 

Digitale tvillinger og andre aktive krabater!

Digital twins and other active critters!

LOR (læringsressurslagre) er glimrende støtteverktøy for å ta i bruk aktive (og tradisjonelle) læringsressurser på en enkel og intuitiv måte. Aktive læringsressurser belyses i NTNUs innlegg om LOR på Bibsys’ brukerkonferanse i 2017, og er eksempelvis simuleringer, adaptive læringsobjekter og mange andre former for studentaktiviserende læringsressurser, som på en svært enkel og intuitiv måte kan tas i bruk i eksempelvis Blackboard Learn med støtte fra et godt LOR.

NTNU har valgt DLR som LOR. DLR er et LOR-system levert av Kunnskapsdepartementets (KDs) eget tjenesteorgan, Unit. Du kan gå direkte til DLR sin egen webside for å få en smak på hva som finnes der i dag. I DLR kan du søke opp åpne læringsressurser produsert ved NTNU, og andre steder. DLR kan brukes innenfra Blackboard Learn (i bruk ved NTNU) og innenfra Instructure Canvas (i store deler av UH-sektoren), og er under tilpasning for Itslearning og Open EdEx.

En gruppe aktive læringsressurser er Digitale tvillinger. Digitale tvillinger mimer «ekte» systemer, slik som kjemiske reaksjoner, fysiske systemer osv. Alt som på en rimelig god måte kan simuleres ved hjelp av datamaskiner, egner seg som digitale tvillinger. Kjemiforsøk med syrer og baser er et enkelt eksempel. Et langt mer komplekst eksempel er et virtuelt kjemilaboratorium, eller en simulering av en vindmøllepark. Finnes en digital tvilling tilgjengelig innenfor DLR-systemet, kan brukerne kan gå inn i Blackboard Learn, lime inn et DLR-objekt og søke opp tvillingen. Er denne grei, limes den inn. Presto. Eksempler på læringsressursdatabaser som DLR kan tilknyttes er EUs samarbeidssystem og database for åpne forskning- og utdanningsressurserOER CommonsOER Africa og EUs OER-database.

Ferden går stadig videre, og et godt LOR som DLR er et strategisk valg i utviklingen for å tilby digitale læringsressurser, både digitale student(inter)aktive læringsressurser som omtalt her («Digitale tvillinger og andre aktive krabater»), og mer tradisjonelle læringsressurser.

Midt i Digtaliseringsstrategien!

av 13. november 2017 i Arkitektur, Visjoner med Ingen kommentarer

In the middle of the Norwegian digitization strategy!

Staten oppdaterte sin Digitaliseringsstrategi i september i år. Det er naturligvis fristende å se hvordan LOR-tankegangen til NTNU og Bibsys´ gjennom systemet DLR passer inn i denne. Jeg sakser enkelte utvalgte avsnitt, og tillater meg litt høyttekning:

«3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur. Data lagres én gang og tilgjengeliggjøres fra én kilde. − Data er gjenfinnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare, iht. FAIRprinsippet. − Infrastrukturen er fleksibel og legger til rette for mobilitet og utvikling. − Helhetlig styring og ledelse av informasjonssikkerhet er et fundament for digitalisering og strategiske satsinger, og bygger opp under sektorens målsetninger.»

NTNU har forsøkt å bidra til utviklingen av LOR gjennom å forme krav og se for seg gode prosesser for bruk, og slik NTNU har funnet en god vei å realisere dette gjennom sitt valg av Bibsys´ DLR som LOR til Blacboard Learn og andre systemer. Gjennom prosjekt og valg av system har NTNU understreket hvor viktig det er med gode søkemuligheter, god plattformstøtte for LORet og ikke minst at et LOR skal være med å sikre gjenbruk av læringsressurser når eLS/LMS etc. når ættestupet. En referanse til en læringsressurs i et LOR (en LOR-handle, dvs. URL, lenke) vil være den samme uansett når og hvor den benyttes. Siden valgt LOR er et åpent og fleksibelt system med en god arkitektur i bunn, kan det tilpasses de krav som er nå og i overskuelig framtid. Og, den dagen selve LORet skal skiftes ut, så vil fortsatt referansene (URL) til ressursene kunne være de samme.

«5.2.1 Utvikle en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning for å stimulere til kunnskap, kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene. Kvalitetsmeldingen legger føringer for en nasjonal arena som skal bidra til å møte de utfordringene som har særlig betydning for kvalitetsutvikling: Gjennom å etablere en samlet nasjonal arena for utdanningskvalitet, hvor dagens ordninger og nye virkemidler kan sees i en strategisk og faglig sammenheng, vil regjeringen bidra til [..] å mobilisere fagmiljøer til kunnskapsbasert utvikling og innovasjon av utdanningene og økt digitalisering av læringsprosesser. Arenaen skal finansiere prosjekter som stimulerer til systematisk utviklingsarbeid for å heve kvaliteten i høyere utdanning. Ved å opprette et organ på nasjonalt nivå, kvalitetsorgan S, med samlet ansvar for forvaltning av insentivmidler til kvalitetsutvikling legger regjeringen et godt grunnlag for støtte til institusjonenes arbeid med digitalisering for økt kvalitet, åpenhet, relevans og effektivitet i utdanningene. Ansvar for oppfølging: Kunnskapsdepartementet og kvalitetsorgan S.»

Et LOR vil i seg selv, og gjennom brukersystemer være en nasjonal arena, og i økende grad etterhvert som andre universitet, høgskoler, videregående skoler og grunnskoler tar det i bruk. Det er lagt inn og lagt til rette for mekanismer som skal kunne støtte kvalitetsutvikling av læringsressursene. I tillegg er det også lagt til rette for innovative læringsprosesser, inkludert slike som eLS/LMS og andre læringsplattformer måtte mangle i seg selv, men som LORet kan legge til.

«5.2.5 Krav om meritteringssystemer for utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk utviklingsarbeid ved alle institusjoner. For å stimulere til økt undervisningsinnsats og utviklingsarbeid, og bidra til at utdanningsvirksomhet verdsettes høyere, stiller regjeringen krav om at alle institusjonene i løpet av en to-års periode etablerer meritteringssystemer for utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk utviklingsarbeid. Ansvar for oppfølging: Kunnskapsdepartementet og institusjonene.»

Det vil være viktig å belønne publisering i LOR gjennom meritering eller på annen måte, for å få maksimal uttelling for et nasjonalt LOR.

«5.2.6 Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av læringsressurser. En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for egenprodusert digitalt innhold og innhold som er hentet fra andre Side 16 av 27 kilder10. En felles løsning for tilgang vil gjøre det mulig å forvalte læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av læringsressurser, samt gjøre åpne digitale læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige. Kunnskapsdepartementet vil be kvalitetsorgan S og tjenesteorganet om å utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Ansvar for oppfølging: kvalitetsorgan S, tjenesteorganet og institusjonene.»

LORet tilbyr en enkel og effektiv publisering på tvers av utdanningsinstitusjoner, uavhengig av hva slags læringsstøttesystemer (eLS, LMS etc.) de benytter, så lenge de er støttet av LORet, eller så lenge slik støtte kan legges til. Pr. i dag er Blackboard Learn og Instructure Canvas støttet. Det er fullt mulig å støtte alle andre oppegående (dvs. integrerbare) eLS/LMS, og LORet lar seg plugge inn i sosiale plattformer, vanlige vevtjenere osv. både som enkeltressurser, og som samlinger av visningsressurser som det kan blas og søkes i innenfor gitte emner, fag osv.

«5.4.2 IKT-løsninger som bygger på deling av data. Dagens IKT-løsninger for UH-sektoren har for få muligheter til å hente ut og utveksle data mellom systemer. Data lagres mange steder og systemene snakker ikke godt nok med hverandre. Framtidens IKT-infrastruktur for UH-sektoren må ha enkle, tydelige og standardiserte grensesnitt, baseres på standardisering og harmonisering av data i sektoren, ha høy tilgjengelighet, understøtte økt fleksibilitet, modularitet og mobilitet. Systemene må være kompatible og interoperable. Data bør genereres/lagres én gang og forvaltes i én kilde for så å kunne gjenbrukes. Dataflyt ikke bare innenfor hvert funksjonsområde, men også mellom de administrative løsningene og fagsystemene på utdanning og forskning blir viktig. Ansvar for oppfølging: tjenesteorganet, UNINETT, NSD og institusjonene.»

LORet er basert på standardiserte grensesnitt, og er åpent både med tanke på bruk og innlegging av data og metadata, og i forhold til søkemuligheter.

«6 Hvem skal gjøre det? …  For å lykkes med digitaliseringen er det viktig at det ikke bare utøves styring ovenfra og ned, men at forslag til tiltak, planer og strategier også kan fremmes fra institusjonene, tjenesteorganet, kvalitetsorganene og de heleide aksjeselskapene. Departementet vil derfor be om og invitere til forslag til tiltak, planer og strategier fra hele sektoren og utnytte disse i overordnede satsinger, planer, strategier og i politikkutviklingen.»

NTNU har i samarbeid med Bibsys tatt et viktig initiativ som bør følges opp i hele sektoren,

(Ja, komma, ikke punktum! Stay tuned 🙂 )

Blackbord + Canvas = DLR

av 12. desember 2016 i Arkitektur, Smånytt med Ingen kommentarer

Blackboard + Canvas=DLR (english ed.)

Blackboard og Canvas har én fellesnevner: Bibsys DLR.

Universitetsavisa melder at UH-sektoren har valgt Instructure Canvas som eLS (elektronisk læringssystem). I utgangspunktet vanskeliggjør dette lettvindt deling og gjenbruk av læringsressurser mellom NTNU og resten av UH-sektoren. Imidlertid kan fagpersoner dele og gjenbruke læringsressurser via læringsbanken (LORet) Bibsys DLR, uansett om de bruker Blackboard Learn eller Instructure Canvas, så lenge egen UH-institusjon abonnerer på DLR. I tillegg vil alle læringsressurser kunne gjenbrukes av faglæreren selv forutsatt at de lagres i DLR, uansett hvilket eLS institusjonen velger en gang i framtida.

Når læringsressursene lagres i Bibsys DLR (en enkel operasjon) sikres på denne måten enkel bruk og gjenbruk av læringsressurser i framtida, fordi det kan tilpasses ethvert oppegående eLS. Dermed kan NTNU (og andre UH-institusjoner) trygt velge det best egnede eLSet i framtida, uten å frykte for flytting av læringsressurser fra det eLSet som er i bruk, til det neste.

Til sist; når kommer Bibsys DLR i full bruk ved NTNU? Etter planen fra starten på høstsemesteret 2018.

Påkopling til EUs læringsressursdatabase?

Connection to EU’s learning resource database?

EU har åpnet tilgang til en stor læringsressursdatabase; eduOER. OER står for Open Education Resources, og er en samling av beskrivelser av læringsressurser, med pekere til læringsressursene der de ligger. Et LOR som Bibsys DLR passer godt inn i denne modellen. DLR vil da både være kilde til beskrivelser av de åpne læringsressursene som eduOER kan høste inn, som bruker av beskrivelsene i eduOER.

Om en fagtilsatt som bruker av Bibsys DLR skulle velge å publisere en læringsressurs åpent, så vil eduOER i denne modellen få lov til å høste beskrivelsene, og lenke seg opp mot ressursene i DLR.

En bruker i Bibsys DLR og i tilsvarende systemer som er knyttet til eduOER vil kunne søke i alle læringsressursene som finnes i eduOER, direkte fra sitt eLS/LMS slik som Blackobard Learn eller Instructure Canvas), og sette inn læringsressursene direkte inn i sitt undervisningsmateriell. Et kraftig og intuitivt søkesystem vil gjøre det enklere å finne det «rette» læringsmateriellet.

Så til de mer tekniske detaljene – for de som er interesserte i det:

eduOER forklarer sammenkoplingen slik – i en figur som er relativt intuitiv:

concept2

DB er databaser som inneholder beskrivelser av læringsressurser – dvs. metadata, inklusive titler, type innhold, beskrivelser av innhold, lenker (URLer, internet-adresser) til innhold osv. Pilene viser hvor disse metadataene flyter, og hvordan de både samles oppover i systemet (dvs. mot eduOER), og spres nedover mot lokale databaser (DB) slik som Bibsys DLR, og gjøres tilgjengelig til The USER – meg og deg! 🙂

I denne figuren kan vi se Bibsys DLR i flere roller: Som The University sin tilknytning, The Library or reserach project sin tilknytning og The NREN som det samlende punktet.

Alle metadata som skal være åpne i Bibsys DLR, vil her deles med eduOER. På samme måte deles metadata i eduOER til Bibsys DLR, slik at DLR sine brukere får tilgang til å søke i, og lenke seg opp mot millioner av læringsressurser fra de universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som knytter seg opp mot eduOER.

Om den fagtilsatte ønsker å dele en ressurs åpent, så vil kollegaer og studenter over hele verden kunne finne den gjennom sine LOR-systemer, direkte fra eduOER, eller via systemer som høster inn metadata fra eduOER. Denne formen for åpen publisering er med å oppfylle blant annet NTNUs slagord – Kunnskap for en bedre verden.

Når kommer eduOER til Bibsys DLR? Tidligst i januar 2017, senest februar, om budsjetter og annet styrende står oss bi.

DLR for Blackboard klar til bruk

av 4. november 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR for Blackboard ready to use

Læringsressurslageret DLR for Blackboard ble godkjent i dag for bruk i NTNUs kommende elektroniske læringsstøttesystem Blackboard Learn. DLR for Blackboard vil dermed være klar til produksjon innen Blackboard Learn fra den 15. november i år.

Fra før av er Bibsys DLR tilgjengelig for Instructure sitt Canvas læringsstøttesystem,  som blant annet brukes ved universitetet i Bergen), og flere andre eLS/LMS står i følge leverandøren Bibsys for tur.

DLR tilbyr lettbrukte, innovative og robuste funksjoner for lagring og bruk av læringsrelaterte digitale ressurser. Eksempler på digitale læringsressurser som kan publiseres i Blackboard Learn på en brukervennlig og intuitiv måte gjennom DLR er lysark, videoer og tekstfiler. Aktive læringsressurser som simuleringer (i første rekke fra JavaScript) vil bli støttet i løpet av våren, og i god tid før full produksjonsstart for Blackboard Learn som læringsstøttesystem ved NTNU fra høstsemesteret 2017. DLR får rikelig med integrasjoner mot aktuelle produksjons- og presentasjonsverktøy i sektoren som Office 365 og MediaSite, og fungerer slik sett som et nyttig lim mellom disse. Støtte for søk i og direkte bruk av andre læringsressursbanker (uten å gå ut av Blackboard Learn /DLR) kommer forhåpentligvis i løpet av våren.

I første omgang vil DLR bli tatt i bruk for utvalgte emner blant de 210 emnene som skal legges inn i Blackboard Learn fra 1. januar 2017, i det som kalles pilot fase 2 for Blackboard Learn. NB! Om du som fagperson ved NTNU ønsker å få bruke DLR i pilotfasen, si ifra til Orakeltjenesten ved NTNU om dette, så vil ønsket bli sluset videre til LOR-prosjektet som bistår med innføringen av DLR.

Etter planen vil alt av informasjons- og opplæringsmateriell for bruken være klart til 1. mars 2017. DLR er forøvrig svært enkelt å bruke, og vil slik LOR-prosjektet seer det bidra til å gi en enda enklere bruke av Blackboard Learn på utvalgte områder.

Vinteren og våren vil forøvrig gå med til å sjekke, dobbeltsjekke og trippelsjekke at løsningen er klar til full produksjon til oppstarten av høstsemesteret 2017. Løsningen må vise at den håndterer store publiserings- og visningsvolum uten tidsforsinkelser eller ytelsesproblemer. Funksjonene vil bli justert ut fra brukernes tilbakemeldinger i løpet av vårsemesteret. Målet er nå (som tidligere i LOR-prosjektet) at løsningen skal være lettbrukt, og gi nyttig merverdi i forhold til Blackboard Learn alene.

Et eksempel på hvordan DLR gir merverdi er den forenklende videopubliseringsfunksjonen, som klargjøres nå. DLR som integrert funksjon i Blackboard Learn gir MediaSite (som er universitets- og høgskolesektorens felles videostrømmeløsning) et enkelt grensesnitt for opplasting og publisering av videoer, uten å ta i bruk MyMediaSite eller liknende. Et annet eksempel på merverdi er opplasting av filer fra Office 365 sin personlige OneDrive-funksjon, som også vil bli en enkel og intiutiv funksjon for å publisere filer direkte fra OneDrive gjennom DLR til Blackboard Learn. Dette kaller vi i LOR-prosjektet ofte for «høyreklikkspublisering». Om prosjektmidlene strekker til, vil vi også klargjøre direkte publisering av opptak fra Skype for Business, som er NTNUs standardsystem for kommunikasjons og samhandling.

Bibsys’ DLR klart for Blackboard Learn

av 21. oktober 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

Bibsys’ DLR ready for Blackboard Learn


Så har dagen kommet: Bibsys’ DLR er nå fullt tilpasset Blackboard Learn, i en god sammensmelting av Learn og DLR. Tilpasningen tar sikte på enkel bruk (keep it simple!) med rask arbeidsflyt og god funksjonalitet. Eksempelvis kan DLR spare tid for de som skal legge videoer inn i Learn: Det tilbys forenklet publisering i DLR av videoer, basert på et forenklet registreringsskjema og direkte lagring av video til MediaSite – og det uten at brukeren må starte et eneste MediaSite-program. Materialet blir samtidig registrert i DLR, og brukeren kan velge å legge det direkte inn i det emnet i Blackboard Learn som er under redigering.

DLR viser seg dessuten som et glimtrende verktøy for integrering av vanlig brukte tjenester i universitets- og høgskolesektoren som lager og/eller viser læringsressurser, med Office 365 og Skype for Business som to viktige eksempler. Visning av Microsoft Office-kompatible dokumenter i DLR via Office365 er blant høstens nyheter. Direkte opplastning av dokumenter fra OneDrive er en annen. Det arbeides i tillegg med å se på opplasting av opptak fra Skype for Business.

Utviklingen av DLR for Blackboard Learn er godt nytt for andre LMS som støttes av DLR. Dette er per i dag primært Instructure Canvas, men i den grad brukere av andre LMS ønsker å bli med på lasset er veien forholdsvis kort om de har støtte for LTI-standarden – slik tilpasningen til Blackboard Learn har vist i løpet av relativt få og hektiske høstmåneder.

Topp