Menneskers arealforbruk anses å være den største trusselen mot tap av naturmangfold. Norge har kun tre prosent matjord av totalarealet, og har derfor en av verdens strengeste lovverk i jordloven, og konkretisering i målet om jordvern. Likevel er matjord utsatt for nedbygging i kommunale arealplaner….