Å arbeide i noens hjem

Gjennom HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen på starten av 1990-tallet ble institusjonsomsorgen avviklet og kommunene overtok ansvaret for tjenestene for personer med utviklingshemming. De nye hjemmebaserte omsorgstjenestene var forankret i en ideologi der begreper som levekår, likeverd og inkludering sto sterkt. Siden den gang har…