Aktivitet i forskningsgruppa Kulturskole-Grunnskole-Samarbeid (KGS)

Torsdag 08. september møttes 15 deltakere i KGS til gruppas fjerde samling siden oppstarten våren 2022. Det kribler og yrer av faglig aktivitet i gruppa, og endelig kunne vi sammen dykke dypere ned i noen konkrete og pågående delprosjekter knyttet til UniKuPs arbeidspakke 1. I løpet av samlinga diskuterte vi tre delprosjekter: 1) Tidligere forskning om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, 2) et nytt og kommende ph.d.-prosjekt om Kulturdageleven og 3) arbeid ut fra den grunnleggende musikkpedagogiske filosofien til jazzlinja ved NTNU: Imitasjonslæring.

Fra venstre bak: Hege Segtnan, Jean Aubert, Egil Reistadbakk, Elisabeth Nygård-Pearson, Stein Erik Grønningsæter, Kirsti Nørstebø, Ingrid Fostad, Solveig Rivenes Lone. Fra venstre foran: Elin Angelo, Kathinka Hveem Johannessen, Bjørn David Dolmen, Ingrid Lauten, Erling Aksdal, Mattias solli, Bjørn-Terje Bandlien

Ph.d.-stipendiatene Ingrid Fostad (off. ph.d. for Trondheim kulturskole, tilknyttet NTNU, ILU) og Kirsti Nørstebø (NORD) presenterte sitt pågående felles arbeid med en forskningsgjennomgang. De to stipendiatene har ulike doktorgradsprosjekter som vil bidra med ny musikkpedagogisk kunnskap for grunnskole og kulturskole, og samarbeider om forskningsgjennomgangen. De er godt i gang med å skaffe seg oversikt over forskning som er relevant for samarbeid mellom grunnskole og kulturskole, både i norsk og internasjonal sammenheng. I sin presentasjon reiste de spørsmål omkring avgrensninger, perspektiver og søkestrategier i arbeidet.

De tre Ph.d.-stipendiatene fra høyre: Solveig Rivenes Lone, Ingrid Fostad og Kirsti Nørstebø

Solveig Rivenes Lone er ph.d.-stipendiat tilknyttet NTNU, IMU. Hennes stipendiatstilling er finansiert fra UniKup-prosjektets egne DIKU-midler. Lone presenterte forskningsprosjektet hun skal gjøre som ph.d.-stipendiat. Hun vektlegger elevens perspektiv. Dette innebærer at hun er interessert i å finne ut hvordan Kulturdag-prosjektet i Trondheim kommune oppleves av elever som deltar. For tiden er Lone i en planleggingsfase, hvor hun jobber med forskningsdesign og metodologiske overveielser. I den forbindelse tok hun opp blant annet begreper som livsverden, opplevelse, mikroetnografi og post-kvalitative perspektiver.

Torsdagens tredje presentasjonen var det faglig leder for jazzlinja, Erling Aksdal (NTNU, Institutt for musikk) og filosof Mattias Solli (NTNU, Institutt for filosofi og religionsvitenskap) som stod for. De har, sammen med jazzlinje-nestoren John Pål Inderberg, publisert en artikkel i Journal og Aesthetic Education, hvor filosofien om imitasjonslæring forklares, begrunnes og eksemplifiseres: Learning Jazz Language by Aural Imitation: A Usage-Based Communicative Jazz Theory På samlinga presenterte de sine hovedtanker omkring dette, og stilte spørsmålet: «Hvorfor er dette en neglisjert metode i musikkpedagogisk praksis når vi vet at den virker så godt?» Videre diskuterte vi hvordan UniKuP kan bidra til å skape muligheter og arenaer for gjennomføring av musikkundervisning ut fra slike ideer blant barn og unge, samt videre empirisk basert forskning på dette.

Under solli & Aksdals presentasjon. Fra høyre: Ingrid Fostad, Solveig Rivenes Lone, Mattias Solli, Erling Aksdal, Bjørn-Terje Bandlien, Ingrid Lauten, Elin Angelo

Det blir spennende å følge disse 3 delprosjektene videre. Nå ser vi samtidig fram til neste samling den 6. oktober, hvor et større delprosjekt er hovedtema – et delprosjekt som inneholder både Kulturdag i Trondheim kommune, musikkteknologi, musikkskaping, flerfaglighet og lærerutdanningspraksis.

Bjørn-Terje Bandlien
Førsteamanuensis i musikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU