I begynnelsen av 2020 spredte koronaviruset seg og resulterte i et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen Covid-19, og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi. Statsminister Erna Solberg beskrev tiltakene som ble gjennomført for å begrense smittespredningen i Norge i mars 2020 som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

Sammen med familier i land på tvers av Europa ble også familier i Norge henvist til hjemmeskole og hjemmekontor. Arbeid, skolegang, fritidsaktiviteter og sosial interaksjon ble gjennomført via digitale medier. I den tidlige perioden av pandemien planla vi i samarbeid med 26 forskningssenter i 15 europeiske land, UNICEF´s forskningskontor, og EUs Joint Research Centre (JRC) forskningsprosjektet KiDiCoTi – Kids’ Digital lives in COVID-19 Times. JRC koordinerer forskningsprosjektet. Det norske teamet består av forskere fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo.

Siktemålet med forskningsprosjektet «Barns digitale liv i koronatider» er å kartlegge endringene i barns digitale engasjement i koronatiden (og etter …) med et spesielt fokus på barns nettsikkerhet. Med dette ønsker vi å undersøke hvordan barn og unge mellom 6 og 18 år og foreldre engasjerte seg i digital teknologi mens de var hjemme, og hvordan disse opplevelsene kan ha påvirket barns sikkerhet på nettet og familiens trivsel generelt. Temaet for studien er knyttet til fire sider ved barn og unges nettbaserte aktiviteter under koronakrisen og etter:

 • utdanning (overgang til hjemmeskole)
 • kommunikasjon (sosial interaksjon)
 • fritidsaktiviteter
 • kreativ bruk av digital teknologi

Forskningsprosjektet er et mixed method-prosjekt med både en kvalitativ og en kvantitativ del. I den kvalitative delen har vi gjennomført 15 onlineintervju med familier over hele Norge. I disse familieintervjuene deltok et av barna som var 6-12 år og en av foreldrene. I den kvantitative delen så har vi gjennomført en spørreundersøkelse med 500 respondenter. I denne spørreundersøkelsen har det vært en barne-/ungdomsdel (10-18 år) og en foreldredel. Dette ble også gjennomført i andre Europeiske land. Noen av landene har kun gjennomført kvalitativ del, noen bare kvantitativ del og noen har gjennomført begge, slik som prosjektet i Norge.

Vi har arbeidet på spreng for raskt å kunne begynne å samle data (intervju og spørreundersøkelse). På under tre måneder klarte vi å slå oss sammen med forskere over hele Europa, samt å planlegge og gjennomføre både kvantitative spørreundersøkelser og kvalitative intervju med intervjuprotokoller, analysestrategier – en oppgave som vanligvis tar fra et halvt år til kanskje opp mot et år.

I skrivende stund jobber vi med nasjonale rapporter, både fra den kvantitative og den kvalitative delen av forskningsprosjektet. En internasjonal rapport er allerede publisert: How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 lockdown in spring 2020 med empiri fra den kvantitative delen som omhandler hjemmeskole.

I denne rapporten ser vi forskjeller på tvers av Europa, for eksempel så viser tall fra spørreundersøkelsen at barn i Norge, Slovenia og Portugal utviser mer optimisme, rundt halvparten av barna uttrykker at de ikke er bekymret, mens Rumenske, Spanske og Irske barn er mer bekymret.

Preliminære funn fra den kvalitative delen av prosjektet er at denne spesielle situasjonen har åpnet opp nye muligheter for barn og unge:

 • økte digitale ferdigheter (f.eks. autonomi, selvbestemmelse eller generell økt digitale ferdigheter).
 • utforskning av digitale programmer
 • mulighet til å dele kvalitetstid med familien både rundt digitale aktiviteter og ikke digitale aktiviteter inne og ute

Negative erfaringer inkluderer:

 • at barn støter på upassende innhold
 • overforbruk
 • kommersielt press
 • uønsket kontakt
 • nettmobbing/utestegning

Følg med på prosjektsiden for publikasjoner fra prosjektet, vi tilgjengeliggjør fortløpende.

Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.