Helsefremming inngår i Helse i kontekst (HEIKO)

Helse i kontekst er et sentralt støttet forskningsmiljø som går over en 8-årig programperiode (2016-2023). Miljøet inneholder de tidligere satsningsområdene ved HiST: Helsefremming, Aktivitet og deltakelse, samt Psykisk Helsearbeid.

Formålet med etableringen er å understøtte og utvikle pågående forskning innenfor disse områdene videre etter fusjonen med NTNU. Miljøet omfatter ca. 50 forskere med forskjellig profesjonsbakgrunn, og legger seg tett opp til strategier nevnt i Folkehelsemeldingen (Meld.St.19, 2014-2015).

Fokus rettes mot at
• folk skal kunne leve gode liv med sykdom og funksjonstap
• livskvalitet og trivsel fremmes gjennom sosial integrasjon og følelse av mestring
• psykisk helse er sentral

I Folkehelsemeldingen forstås helse som et fenomen som er kontekstavhengig = Helse i kontekst. Forskningsmiljøet har som felles mål å utvikle ny kunnskap om helse i kontekst, hvor deltagelse, samhandling, medvirkning og hverdagsliv er sentrale faktorer i å fremme helse. Helse i kontekst er dermed et supplement til en individorientert medisinsk forståelse og er nært knyttet praksisfeltet.


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar