Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Norsk forskingslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design. Resultatene bidrar til kunnskapsbasen på fagområdet Universell Utforming, dvs:

….utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 2006).

Totalt 42 vitenskapelige ansatte ved NTNU i Gjøvik er koblet til laboratoriet – alle med faglig relevans til universell utforming. Disse er fordelt på professorer, førsteamanuenser/førstelektorer, høgskolelektorer og laboratorieingeniører; og i tillegg hentes det inn ekstern ekspertise, dersom det er behov for det. Denne tverrdisiplinære forskningen gjør at ressurser fra faget helse og sosial, design/arkitektur, byggteknologi, IKT/smarthusteknologi, samfunnsvitenskap, medieteknologi, osv. jobber mot samme mål: et universelt utformet samfunn.