Masteravtale, masteroppgave og prosjektbeskrivelse

Studiet består av to deler:

 • En skriftlig sammenfatning av en forskningsoppgave (masteroppgave). Omfanget av oppgaven skal tilsvare en arbeidsmengde på 60 sp (ett år).
 • Et godkjent utvalg avanserte emner, til sammen minst 60 sp og hvorav minst 30 sp skal være emner på 3000-nivå.

Finne en oppgave

Du må selv finne prosjekt og veileder. Hør med andre studenter eller BioM og bruk instituttets og forskernes hjemmesider til å orientere deg. Ansvarlig veileder må være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis. Du kan finne prosjekt og veileder utenfor instituttet/NTNU.

Masteravtale

Når du har funnet en veileder må du fylle ut en masteravtale, som både du og veileder skriver under på. Skjema for masteravtalen får du ved å registrere deg i DAIM.

Prosjektbeskrivelse

Sammen med masteravtalen skal det leveres en prosjektbeskrivelse. Studiekomiteen nedsatt av instituttet, vil gå gjennom prosjektbeskrivelsen og se om den er mulig å gjennomføre, både når det gjelder ressurser og tid. De evaluerer også det faglige innholdet og ser om metoden som skal brukes er meningsfull. Gjennom arbeidet med prosjektbeskrivelsen får studenten en god bakgrunn før prosjektet starter, både med hensyn til teori og metode.

Prosjektbeskrivelsen skal utarbeides i samarbeid mellom student og veileder og ha et omfang på 3-4 sider. Følgende momenter er obligatoriske:

 • Introduksjon/teori: Prosjektet satt inn i en faglig sammenheng.
 • Hypoteser/problemstillinger: Klart utformede hypoteser/problemstillinger.
 • Metode: Grundig beskrivelse av metodikken
 • Referanser: Aktiv bruk av referanser med referanseliste
 • Tidsskjema: Informasjon om når emner skal tas og hvordan prosjektet er planlagt oppbygd
 • Budsjett: Informasjon om hvor mye prosjektet vil koste, og hvem som skal betale. Alle kostnader til felt, lab., utstyr, litteratur, forbruksmateriell etc. skal diskuteres med veileder og en kostnadsplan og finansieringplan skal skisseres i avtalens pkt. 10.
 • Veilederforhold: Dersom flere veiledere er involvert, avklar/definer hvilke funksjon(er) hver enkelt har.

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes og anbefales av veileder (både faglig og ansvarlig) før den leveres. Prosjektbeskrivelser som mangler disse momentene, eller som ikke har veileders underskrift blir sendt i retur

Risikovurdering

I samråd med veileder fylles det ut en risikovurdering for prosjektet, bruk følgende skjema for risikovurdering. Alle henvendelser om risikovurderinger, rettes til HMS-koordinator Kjersti Andresen.

Frister

Masteravtale, risikovurdering og prosjektbeskrivelse leveres samlet i posthylle til studiekonsulent Ingunn Yttersian (i korridor D1 – instituttadministrasjonen), INNEN 20.januar. Om du ikke finner veileder før fristen må du likevel levere inn masteravtalen, men vente med prosjektbeskrivelsen (dette må avtales, og ny dato for innlevering må bestemmes).

Egne frister for LUR -studenter

Info om egne frister for LUR-studenter som skriver masteroppgave i biologi

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteroppgave+for+lektorutdanningen+-+LUR

NTNU  anbefaler studenter å tegne egen forsikring hvis de ønsker fullgod dekning ved skade wikiside forsikring

Forsikring

NTNU  anbefaler studenter å tegne egen forsikring hvis de ønsker fullgod dekning ved skade wikiside forsikring

 • Laboratorieundervisning
 • Feltarbeid/ekskursjoner
 • Deltidsstudier i utlandet

Masteroppgave utenfor NTNU

Du kan finne prosjekt og faglig veileder utenfor instituttet/NTNU. Husk å fylle ut feltet på masteravtalen med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift, f.eks. SINTEF, NINA, NIVA og lignende. Du må ha en ansvarlig veileder ved instituttet (professor, professor II eller førsteamanuensis) i tillegg til ekstern(e) veileder(e).

Lundefugl i lufta. Foto