WP8 Innovasjon / industrisamarbeid

 

Hovedmålsettingen med arbeidspakke 8 (WP8) er å utvikle en bærekraftig nasjonal modell og et rammeverk for innovasjon og næringsutvikling for norske humane biobanker. Arbeidet vil tett følge det politiske og forvaltningsmessige arbeidet på helsedataområdet slik som oppfølgingen av HO21, Helsedatautvalget, Helsedataprogrammet samt Stortingsvedtaket fra mai 2016 om «utvikling av en modell og infrastruktur for samarbeid mellom norske biobanker og kommersielle aktører».

Det overordnede og langsiktige mål er at norske biobanker og tilknyttede forskningsgrupper gjennom et utvidet og ryddig samarbeid med helseindustrien skal bidra til utviklingen av ny og bedre behandling som kommer samfunn og pasient til gode samt bidrar til byggingen av helsenæringen i Norge.

Viktige delmål for arbeidspakken er å klargjøre viktige og selekterte biobanker for industrisamarbeid. Dette arbeid inkluderer en nøye kartlegging av de muligheter og begrensninger som finnes i den enkelte biobank for samarbeid med kommersielle aktører, ta frem gode og detaljerte oversikter og informasjonsmateriell som kan brukes i dialog med ledende globale helseindustriaktører samt ta frem interne policydokumenter og et rammeverk for hvordan industrisamarbeid skal håndteres ved institusjonen. Dialog med ledende industriaktører skal innledes for å teste ut verdien av de utvalgte biobankene når det gjelder forskningssamarbeid med industrien. Målsettingen er oppstart av konkrete pilotstudier ved flere av de selekterte biobankene.

Følgende populasjonsbaserte biobanker inngår i WP8:

  • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
  • Tromsøundersøkelsen (TU)
  • Mor og Barn undersøkelsen (MoBa)
  • JANUS serum bank

Følgende kliniske forskningsbiobanker inngår i WP8:

  • Norsk biobank for primær skleroserende kolangitt (NoPSC) ved OUS
  • Tematisk Område psykose (TOP) biobank ved OUS
  • OSBREAC brystkreft nettverk og biobank
  • Prostatabiobanken ved OUS
  • Myelomatosebiobanken ved StOlav / Biobank1
  • Norsk register og biobank for multippel sklerose ved Helse Bergen HF