Ieva Martinkenaite

Ieva Martinkenaite

Dr Ieva Martinkenaite er blant nøkkeltallene i Telenor- konsernet som bidrar til å bygge forskningsinstituttet for kunstlig intelligens (AI) i Norge. Hun har flere høyprofilerte regionale og nasjonale avtaler i AI.

Ieva har en visepresident i Telenor Research, og har ledet Telenor- NTNU Al lab- utviklingsprosjektet (senere omdannet til norsk open AI lab), et senter for Exellence for AI og maskinlæring i Norge. Hun spionerer også telenors start loT- initiativ, med sikte på å stimulere forskning og innovasjon i tingenes internett (loT) i Norge. Arbeidet hennes involverer forskning og rådgivning til Telenors ledere og bedriftsledere på AI, Ting for internett (loT), innovasjonsstrategi og digitale partnerskap.

I juni 2018 ble Ieva utnevnt av Eu- kommisjonen til å gi råd til EU om etiske rammebetingelser og strategi og innvesteringsstrategi for AI, vil Ieva støtte gjennomføringen av den europeiske strategien for AI.

Ieva representerer Telenor- konsernet, og er også det nasjonale kontaktpunktet for Norge i Horizon 2020 AI4EU konsortiumprosjekt, det største EU- forsknings- og innovasjonsprosjektet som er annsvarlig for å bygge en AI- on- demand- plattform med europeisk industri, forskning og sosiale partnere. Samtidlig leder Ieva AI- arbeidsstyrken i “European Telecommunications Operator’s Association (ETNO)”.

Tidligere fungerte Ieva som seniorforsker og rådgiver i Telenor. Hun jobbet også som forsker ved handelshøyskolen i Oslo og Fox, og var Dekan ved Det første universitetet i Litauen, ISM- universitetet for ledelse og økonomi.

Ieva har phD i strategi fra BI, og har mer enn 15 års erfaring med forretningsforskning, rådgivning og akademi under beltet hennes over utviklede og fremvokste økonomier. Lidenskapen hennes ligger i å bygge samarbeidsgrupper for den digitale tidsalderen og fremme kvinner og unge jenter i teknologi.

 

Dr Ieva Martinkenaite is among the key figures at Telenor Group contributing to building the Artificial Intelligence (AI) research and innovation ecosystem in Norway. She holds several high profile regional and national appointments in AI.

A Vice President at Telenor Research, Ieva has led the Telenor-NTNU AI Lab development project (later transformed to Norwegian Open AI-Lab), a Centre of Excellence for AI and Machine Learning in Norway. She also spearheads Telenor’s Start IoT initiative, aimed at stimulating research and innovation in the Internet of Things (IoT) in Norway. Her work involves research and advisory to Telenor executives and business leaders on AI, Internet of Things (IoT), innovation strategy and digital partnerships.

In June 2018, Ieva was appointed by the European Commission to the High-Level Expert Group on AI (AI HLEG). As one of 52 experts appointed to advise the European Union (EU) on ethical frameworks and policy and investment strategy of AI, Ieva will support the implementation of the European strategy on AI.

Representing Telenor Group, Ieva is also the national contact point (NCP) for Norway in Horizon 2020 AI4EU consortium project, the largest EU research and innovation project responsible for building an AI-on-demand platform with European industry, research and social partners. Concurrently, Ieva heads the AI task force at the European Telecommunication Operator’s Association (ETNO).

Previously, Ieva served as a senior research scientist and advisor in Telenor. She also worked as a research fellow at BI Norwegian Business School and Fox School of Business, and was Vice-Dean at the first business university in Lithuania, ISM University of Management and Economics.

Ieva holds a PhD in Strategy from BI Norwegian Business School and has more than 15 years of experience in business research, advisory and academia under her belt across developed and emerging economies. Her passion lies in building collaborative communities for the digital age and promoting women and young girls in tech.

About the Speaker
  • Profession
    Vice President
  • Company
    Telenor Research