Aldring og bestandighet


Livssyklusvurderinger (LCA)


Norges byggforskningsinstitutt (NBI) har vært opptatt av og arbeidet med aldring og bestandighet siden starten i 1949, og har vært aktive innen livssyklusvurderinger siden 1991. Bestandighetstenkning er derfor en integrert del av de fleste arbeidsoppgavene innenfor materialer, komponenter og konstruksjoner.

Hovedtyngden av det eksperimentelle arbeidet innen aldring og bestandighet er lagt til laboratoriene i Trondheim ved FoU-avdeling Bygningsteknologi. En mye brukt apparatur ved vurdering av motstand mot klimabelastninger er NBIs klimakarusell:
Illustrasjonsbilde/FOTO
Som antydet på skissen blir prøveflatene (max2,5mx1,5m) rotert mellom laboratorieklima, UV/IR-stråling (sol/varme), vannpåsprøyting og kulde (-20 °C ± 2 °C). Disse klimaskiftene skal simulere de fire årstider, og erfaringene tilsier at vi får gode korrelasjoner mellom produkters praktiske værbestandighet og resultatene klimakarusellen. NBI har også apparatur som gir tilsvarende klimasimulering for horisontale flater (tak-vær-o-meter - max prøveflate 2,4 x 2,4 m) hvor det også kan påføres vindlaster, og for isolerglass hvor utvendig trykk kan kan pulsere.

I tillegg disponeres en standard klimasimulator fra Heraus: Xenotest 150 S og et tak-vær-ometer fra Q-panel Company. NBI har også utstyr for mer selektive klimabelastninger: UV-stråling med eller uten vann og varme (bl.a. Suntest fra Heraus), ozonkammer, salttåkekammer m/mulig gasstilførsel, varmeskap og fryse/tine-apparatur. Der det er mulig og der det finnes norske eller internasjonale standarder tilstreber en å følge disse med prioritet på internasjonale standarder.

Kontaktpersoner

  • Livssyklusvurderinger (LCA):  Dr.ing Sverre Fossdal, Norges byggforskningsinstitutt 
  • Aldringslab i Trondheim: Dr.ing Tom-Nils Nilsen