8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 8:

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
     
     

Skrevet om

På oppdrag fra FN har doktorgradskandidat Carla Susana Assuad ved NTNU sammen med en gruppe forskere fra Millennium Institute vært med å arrangere workshops for myndigheter og beslutningstakere i flere land i Sør-Amerika. Disse landene ønsker å satse på grønnere løsninger. Men bærekraftige løsninger for et lands strategi og utvikling er komplisert. Modeller kan ikke forutse framtiden, men er nyttig for å forstå effekten av det vi gjør i dag. På workshopene er årsakssammenhenger synliggjort ved hjelp av simuleringsmodeller. Dermed blir det mulig å ta hensyn til både økonomi, miljø og samfunn i arbeidet for et grønt land.
 

NTNU har en unik mulighet til å bidra til omstilling i Norge, sier prorektor Bjarne Foss. Nå lyser NTNU ut 40 stipendiatstillinger (tilsvarende 150 millioner kroner) under paraplyen «digital transformasjon». Men først skal NTNU-forskere utvikle forslag til prosjekter innen digitalisering. Hvert prosjekt skal krysse disipliner og være fra ulike fagmiljøer. Eksempler på temaer for prosjektforslag: Industri 4.0, Digitale tvillinger, Stordata og kunstig intelligens (AI), Informasjonssikkerhet, Digital læring og formidling: Skole og utdanning, Kunstformidling og Digital borger (medvirkning, e-demokrati, offentlig sektors rolle, etiske forhold).

Samarbeidet mellom NTNU og næringslivet er lønnsomt. Det slår DAMVAD Analytics fast i rapporten «Economic impact of research collaborations with NTNU» (januar 2017). Selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper.

NTNU rangeres som nummer 1 blant alle universiteter i verden når det gjelder publiseringssamarbeid med én enkelt industripartner: SINTEF.
 

Professor Jørn Rattsø leder Produktivitetskommisjonen som leverte to rapporter til Finansdepartementet i 2015 og 2016. Første rapport vektlegger effektivisering av offentlig sektor der det er store kostnadsoverskridelser for innkjøp og prosjekter. Feil prosjekter gir dårligere forutsetning for produktivitetsutvikling. Riktige prosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Andre rapport slår fast at produktivitetsveksten har falt de siste årene og at trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av norsk velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe, og at ny vekst primært må skapes i nye næringer. Etter oljenæringen vil det si et skifte fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.
 

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet:
NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal bidra til samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon.


Innovasjon

SFU Engage ved NTNU samarbeider med Flyktninghjelpen og Universitetet i Nairobi om å lage et senter for entreprenører i Kenyas største flyktningeleir i Kakuma. Tanken er at senteret skal huse en entreprenørskole etter modell av EiT, tilpassede rom og strukturer og kafé. Flyktningene skal selv utvikle prosjekter som de mener det er behov for. Flyktningeleiren huser rundt 180 000 mennesker og antallet stiger.

Norsk-kenyansk samarbeid skal få flyktninger i arbeid. Bedrifter i en flyktningleir i Kenya fungerer ikke akkurat som i Norge. Så hva i all verden kan norske rådgivere bidra med? Faktisk noe.

Lager senter for entreprenører i Kenyas største flyktningleir. Entreprenører og arkitekter fra NTNU jobber sammen med Flyktninghjelpen for å lage et knutepunkt for entreprenørskap i Kenyas største flyktningleir.


Utdanning

Lærer superingeniører om vannkraft – kan tjene store penger. Utenlandske ingeniører får hjelp av NTNU og næringslivet til å lære seg mer om vannkraft. Kompetansen sørger for at norske vannkraftaktører i enda større grad kan bidra til store utbygginger i u-land. NTNU og Norad har inngått en avtale om stipendordning for vannkraftingeniører fra utviklingsland. Ni ingeniører fra blant annet Etiopia, Nepal, Uganda, Zambia og Pakistan skal de neste to årene lære mer om vannkraft ved masterprogrammet Hydropower Development, NTNU. Tidligere kandidater i programmet har fått ledende stillinger på fagfeltet i sitt hjemland. Norske bedrifter med vannkraftinteresse utenlands samarbeider også med kandidatene, og får dermed ny kunnskap om fagområdene. Bedriftene skal også tilby kandidatene praksisplass de somrene de er her. Ifølge Norad er kun seks prosent av Afrikas potensial for vannkraft brukt.

Studieprogram

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 8 Anstendig arbeid og øknomisk
vekst

Bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.